Rosenkreuzarnas historia

Ad Rosam Per Crucem - Ad Crucem Per Rosam

Rosenkors-Orden AMORC grundades i New York, 1915, efter att Harvey Spencer Lewis hade mottagit Rosenkors-Ordens undervisningsmaterial från Frankrike. Orden har existerat i många olika former och under skilda förhållanden i olika tider och kommer även i framtiden att vara dynamisk. Det är själva kunskapstraditionen som har bevarats oförändrad genom historien.

Rosenkors-Orden blev för första gången känd för allmänheten i början av 1600-talet, genom publiceringen i Tyskland av skrifterna Fama Fraternitatis (1614) och Confessio Fraternitatis (1615). Den Skandinaviska Storlogen har i sin ägo ett originaltryck från 1615 av dessa två skrifter, vars upphovsmän var anonyma.

De gamla mysterieskolorna

Den esoteriska visdom, som återfinns i Rosenkorsfilosofin, spåras traditionellt tillbaka till mysterieskolorna i det gamla Egypten och Babylon. Ordet esoterisk kommer från grekiskans esoterikos, som betyder ett vetande förbehållet en krets av utvalda människor, det vill säga invigda. Ordet mysterier kommer från grekiskans mysteria, som betyder att hemlighålla.

Lotus ornamentFrån de stora kulturerna i Egypten och Babylon kan vi följa kunskapens utbredning till det antika Grekland, Mellanöstern, Romarriket och vidare till medeltidens Europa.

Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera skilda tros- och tankeinriktningar. Under renässansen skapade Rosenkors-Orden (eller Rosenkreutzarna som de då kallades) en syntes av olika inriktningar.

Ett enhetligt system skapades utarbetades med element från gnostisk kristendom, antikens filosofier och mysteriekulturer, judisk mystik (kabbala) och alkemi. Undervisningen blev uppdelad i grader som de studerande kunde ta del av. Varje grad innehöll också övningar för att utveckla olika psykiska förmågor.

Egyptisk mysterieskole

Vill du se närmare på Rosenkors-filosofins rötter kan du klicka på nedanstående rubriker:

Gnostikernas lära

Gnostisk symbol

Det grekiska ordet "gnosis" betyder visdom eller insikt. Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av sitt medvetande kan nå fram till en omedelbar insikt om de fördolda dimensionerna i skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna kristendomen som den uttrycktes genom Jesus hemliga lära. De använde sig av olika tekniker, som skulle göra det möjligt att "se Guds rike innan man dör". En av de mest kända gnostikerna var Valentinus, som var lärare i filosofi i Rom 135-160 e.v.t.

Gnosticismen blev allt eftersom en mycket farlig konkurrent till kyrkans redan etablerade maktapparat. Om den enskilda människan kan få en direkt kontakt med Gud, är ju kyrkans och prästerskapets postition som förmedlare mellan människa och Gud, hotad. Därmed hamnade även kyrkans politiska och ekonomiska makt i farozonen. På grund av detta blev gnostikerna utsatta för svår förföljelse på 400- och 500-talet, men gnosticismen överlevda trots detta som en en esoterisk underströmning in i medeltiden. Den kom till uttryck hos katarerna i Sydfrankrike på 1100-1300-talet, i enstaka klostersamfund och hos kristna mystiker som Teresa Ávila, Juan de la Cruz (Johannes av Korset), Hildegard von Bingen, Meister Eckhart och Jan van Ruusbroec. Idag ökar intresset för gnostisk kristendom, också inom kyrkan.

Några kända skandinaviska mystiker är Niels Bohr, Dag Hammarsköld och Henrik Wergeland.

Den danske atomfysikern Niels Bohr (1885-1962), som hade "Contraria sunt complementa" på sin vapensköld, svarade på en direkt fråga att "ordet mystiker kan vara beteckningen på någon som , utan att ge en konkret lösning, likaväl anar en slags enhet bakom till synes motstridiga förhållanden och begrepp. I den meningen kan jag absolut anse mig själv som varande en mystiker".

Svenske Dag Hammarsköld (1905-1961), FNs generalsekreterare 1953-1961, är först och främst känd för sitt fredsbevarande arbete. Hans mystiska sida framkommer tydligt i hans privata anteckningar, som utkom i bokform efter hans död under titeln "Vägmärken".

Flera av den norske diktaren Henrik Wergelands (1808-1845) verk är baserade på mystiska visioner och hans gnostisk-kristna platoniska livssyn och världsbild beskrivs i "Skapelsen, Människan och Messias".

Antikens filosofi

Många av antikens stora filosofer var invigda och hade tillgång till esoterisk visdom. Pythagoras är i våra dagar mest känd som matematiker, men talspekulationer betraktades av pythagoreerna bara som en nödvändigt utgångspunkt för att en människa skulle kunna lära känna sig själv. Pythagoras hävdade att talen är vibratoriska dimensioner, som återspeglar grundläggande principer i den metafysiska världen. Han upprättade en mysterieskola i Syditalien, där bland andra Platon mottog undervisning. Syftet med pythagoreernas studier var att förbinda det lägre, jordiska medvetandet med det högre, andliga jaget genom inre rening.

Statue av Platon

Platons filosofi baseras på hans unika förmåga till andlig insikt, något han uttrycker genom Grott-liknelsen i den sjunde boken av "Staten". Platons arketypiska värld är detsamma som Jungs "kollektivt omedvetna". I dialogen "Faidros" skriver Platon: "Men den som just blivit invigd, och har fått skåda många härligheter i den andra världen, förundras när han ser någon med ett gudalikt ansikte eller form, vilket är uttrycket för gudomlig skönhet, och då skälver han först och sedan övermannar honom den bävan han kände då."

Platons exoteriska filosofi finns nedskriven i böckerna, medan den esoteriska, hemliga undervisningen endast förmedlades muntligen vid hans akademi utanför Aten. Platons Akademia var i verkligheten en mysterieskola, där det gavs vägledning i hur man skulle kunna utveckla sin förmåga till andlig insikt. Detta var orsaken till att studierna endast var tillgängliga för en sluten krets och att endast ett fåtal av dem som önskade fick delta i undervisningen. Platons akademi var, i likhet med Pythagoras mysterieskola, öppen för både män och kvinnor.

Antikens mysteriekulturer

Statue med løvehode fra Mithras-kulten Av de många mysteriekulturer som finns vill vi framhäva Isiskulten, Demeter och Persefone-mysterierna i Eleusis utanför Aten samt Mithraskulten. Man har funnit ett stort antal Mithrastempel från Afrika i syd till Skottland i norr. En gång var det kristendomens största konkurrent. Mithraskulten blommade upp under första århundradet före vår tideräkning. Kultens andliga och intellektuella centrum var Tarsus i Mindre Asien. Det var för övrigt i den staden aposteln Paulus växte upp. Mithraskulten var esoterisk. Anhängarna fick tillgång till undervisningen pö om pö genom ett gradssystem. Syftet med kultens ritualer var att deltagarna skulle uppleva resan "genom himlen" till guds rike. På denna resa var Mithras ledsagare och väktare. Idag skulle en sådan erfarenhet benämnas som en "ut-ur-kroppen-upplevelse" eller en "nära-döden-upplevelse", men då var den en medvetet uppövad förmåga och styrd process.

Den esoteriska betydelsen av symboliken i Mithrasmysteriet blev erkänd av vetenskapen bara för några få år sedan. Tidpunkten för vårdagjämning (när solen befinner sig på den första vårdagen i förhållande till fixstjärnorna i bakgrunden) rör sig baklänges genom zodiaken med en hastighet av 1 grad var 72:a år. Vart 2160 år går tidpunkten för vårdagjämning över i ett nytt stjärntecken. Tidpunkten för vårdagjämning rör sig således genom hela zodiaken inom loppet av 25920 år.

Omkring 2200 före Kristi födelse gick vårdagjämning över från Oxens till Vädurens tecken/tidsålder. År 7 f.Kr menade astrologerna att man gick från Vädurens tidsålder in i Fiskarnas, när Satrurnus och Jupiter stod i konjunktion i Fiskarnas tecken. Vi befinner oss nu i övergångsfasen mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. En period som en del kallar New Age.

Symboliken i Mithrastemplen illustrerar övergången mellan Oxens och Vädurens tidsåldrar. Mithras ansågs som den som styr tidsåldrarna och människans vandring genom tidsepokerna. Fler saker som är värda att nämnas från Mithraskulten är att han enligt legenden blev född den 25:e december i en grotta av en jungfru. Några herdar bevittnade födelsen och kom med gåvor till barnet. Mithras dog inte utan uppsteg levande till himlarna. Han var en solgud och dyrkades därför på söndagen, som är solens dag. Centralt för Mithraskulten var dopritualen och en hemlig måltid med bröd och vin. Därför är det förståeligt att Konstantin den Store, som blev omvänd till Kristendomen 312 e.Kr., lät prägla mynt år 320 med en bild på av Mithras utan att detta på något sätt orsakade någon uppståndelse. Det är också förståeligt att den viktigaste symbolen i den tidiga kristendomen inte var ett kors, utan en fisk. Det ska sägas att esoterisk kristendom inte bara ser på Jesus som inledningen på Fiskarnas tidsålder, han ses också som en vändpunkt i hela mänsklighetens utveckling.

Kabbala

Kabbala är ett hebreiskt ord som betyder "tradition" eller "det som tas emot". Med detta avses en esoterisk undervisning som endast fömedlas muntligt. Judarna ansåg att kabbalan var helig (uppenbarad av Gud) och var mycket försiktiga med vem som fick tillgång till kunskapen. Enligt kabbalan utgår hela skapelsen från Ain Soph genom en rad emanationer eller utstrålningar. Ain Soph är den trancendenta aspekten av gudomen. Den materiella världen är det lägsta av skapelsens manifestationsplan. Över (eller inuti) denna sinnesvärld finns flera nivåer som är tillgängliga för det mänskliga medvetandet. Dessa nivåer illustreras i bilden som kallas Livets Träd (se figur).

Kabbalisterna hävdar att det Gamla Testamentet har fyra nivåer av förståelse: 1. Bokstavlig, 2. Allegorisk, 3. Hermeneutisk (dvs genom tolkning) och 4. Mystisk eller kabbalistisk. Endast efter att de studeranden har tillägnat sig grundläggande insikter från de lägre nivåerna av kunskap eller förståelse, får de tillgång till den kabbalistiska teorin och praktiken.

Dödahavsrullarna

1947 fann några herdar de första dödahavsrullarna vid Qumran nära Döda Havet. Fram till 1954 upptäckte man en rad nya skrifter. Detta var biblioteket från ett religiöst samfund som blev kända under namnet Esséer. Esséerna blev utplånade då den romerska 10:e legionen slog ner ett uppror öster om Jerusalem i juni år 68. Det stod snart klart att biblioteket tillhörde en mysterieskola där extatiska visioner och kontakt med änglar spelade en viktig roll. Några av rullarna har en slående likhet vad gäller innehåll och språkbruk med kabbalistiska dokument från det medeltida Spanien och Provence, däribland bland annat Solomen ibn Gabirols skrifter från 1000-talet. Flera av texterna använder sig av ord och uttryck som är vanligt förekommande i Nya Testamentet. Bland annat används i allmänhet uttrycket "vägen" för att beskriva deras undervisning. I Apostlagärningarna kallar de första kristna sig för "Guds väg". Detta överensstämmer med det som den västerländska mysterietraditionen alltid hävdat, att kabbala är lite av grundvalen för sann kristendom.

Livets tre Konservativa teologer kommer naturligtvis inte att hålla med om detta påstående. Men samtidigt håller de för sant att Johannes Döparen, som gav Kristusinvigningen till Jesus av Nasaret, var essé. Arkeologer har också upptäckt att den judisk-kristna urförsamlingen i Jerusalem var lokaliserade i de så kallade esséer-kvarteren i staden.

Kabbala under medeltiden

Judisk kabbalism hade en stor blomstringsperiod i Spanien från 1200- till 1400-talet. Omkring 1490 drevs 80 000 judar ut ur Spanien. En del av dessa förde med sig den kabbalistiska undervisningen till övriga Europa, som sedan blev en viktig inspirationskälla för renässansens filosofer. Genom mötet mellan gnostisk kristendom, alkemi och grekisk esoterisk filosofi, utvecklades kabbalan så att det idag finns en traditionell , judisk kabbala och en europeisk. I den europeiska kabbalan har Livets Träd fått en mer central plats, medan de delar som är knutna till den judiska traditionen har tonats ner. Denna moderniserade, västliga kabbala utgör grundlag för en rad västliga ordenssystem.

Kabbala har haft stor betydelse för europeisk filosofi, vetenskap och kultur. Bland annat Shakespeares "Köpmannen från Venedig" och Miltons "Det förlorade paradiset", är inspirerade av kabbalistisk filosofi.

Alkemi

Alkymisk tegning Alkemin uppstod troligtvis i Alexandria under århundrandet före Kristus. Ordet alkemi kommer från det gamla namnet på Egypten ”Kemet”. Med alkemi avses läran från Egypten, den esoteriska kunskap som blev förmedlad i Egyptens mysterieskolor. Europas alkemister var, genom sina undersökningar av materians innersta väsen, de första experimentella vetenskapsmännen. Alkemi blev senare till kemi, där man uteslöt den esoteriska sidan av de alkemiska experimenten.

Den sanna alkemin är i verkligheten en inre process vars mål är andlig upplysning – eller de vises sten. Med Carl Gustaf Jungs ord: ”För att förstå detta måste vi ha insikt i alkemins psykologiska hemligheter. Det är förmodligen sant som de gamla mästarna sade, att endast den som känner stenens hemlighet förstår alkemins språk. Man har länge hävdat att denna hemlighet bara är trams och inte värd att undersökas närmare. Men denna hållning passar inte en psykolog. För detta ”trams” har fascinerat mänskligheten i 2000 år och bland de som fascinerats finner vi namn som Newton och Goethe. Så då måste det finnas något i det som en psykolog kan ha nytta av att veta.”

Paracelsus, den moderna läkarvetenskapens fader, var en känd alkemist och ”Faust” av Johann Wolfgand von Goethe baseras på alkemistisk filosofi.

I AMORCs undervisning återfinns den alkemiska läran, men språket är anpassat för att passa vår tid. Alla ämnen förklaras så enkelt som möjligt med ett modernt språkbruk.

Den esoteriska impulsen i renässansen

Marsilio Ficino Grekisk esoterisk filosofi fick stort inflytande i renässansens Europa. 1462 grundades den platonska akademin i Florens under ledning av Marsilio Ficino (se bild). Här översattes de hermetiska skrifterna till latin och man studerade också den esoteriska sidan av Platons filosofi. 1471 etableras det första boktryckeriet i Florens och undervisningen från Ficinos mysterieskola kom att spridas över hela Europa. Denna filosofi fick stor betydelse för personer som Mirandola, da Vinci, Michelangelo, Rafael, Dürer, Copernicus, Bruno och Kepler.

Den första som tog till sig mystikens världsbild och kartlade alla dess filosofiska konsekvenser, var kardinalen, teologen och mystikern Nicolaus Cusanus (1401-1464). Han stod i nära kontakt med renässansmiljön i Florens. Cusanus kom fram till att det fysiska universat är oändligt och han var långt före med det essentiella i relativitetsteorin, nämligen att tid och rum är relativa och alltid ska studeras i förbindelse med iakttagarens position och rörelsehastighet. Cusanus skrifter om den kristna treenighetsläran utgör det filosofiska fundamentet för ”Den holografiska världsbilden” inom kvantfysiken.

Rosenkors-manifesten

Forside av Fama Fraternitatis

Rosenkors-Orden blev känd för allmänheten i och med att Fama Fraternitatis gavs ut 1614 i Tyskland. Året efter kom Confessio Fraternitatis, som är en fördjupning av innehållet i det första manifestet.

För den genomsnittlige läsaren ger dessa skrifter information om Rosenkors-Ordens grundvalar, dess ideal och filosofi. Men manifestet har också ett esoteriskt innehåll som bara är tillgängligt för dem med insikt i alkemiskt och kabbalistiskt kodspråk.

Fama Fraternitatis beskriver de olika stadier processen mot inre upplysning omfattar. Manifestet utkom i många utgåvor på flera olika språk och skapade stor debatt bland intellektuella i hela Europa. I Fama Fraternitatis uppmanas alla läsare att "göra sin mening känd", så ska Rosenkors-Orden därefter kontakta dem.

I flera länder gav man ut pamfletter och böcker som argumenterade för eller emot Rosenkors-Orden. Den mest kända av dessa är Christian Rosenkreutz Alkemiska bröllop av Johann Valentin Andreae, som kom ut 1616, och som med ett alkemiskt symbolspråk beskriver vägen mot ett andligt uppvaknande. Det har fått senare tiders historiker att tro att Rosenkors-Orden grundades av en person vid namn C.R.C. Christian Rosenkreutz. Men detta namn förekommer inte alls i de två Rosenkors-manifesten. Där användes endast initialerna C.R.C. och R.C. för att omtala huvudpersonen. Om man ersätter de initialerna med namnet Christian Rosenkreutz går det esoteriska innehållet förlorat.

Rosenkors-Orden förblev dold för allmänheten, och många försökte förgäves att få kontakt med det hemliga broderskapet. Rosenkors-filosofin kom till allmän kännedom genom böcker av exempelvis engelsmannen Robert Fludd och tysken Michael Maier.

Bilde fra 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert'

Under 1600-talet fanns aktiva Rosenkors-loger i England, såväl som i många andra städer i Europa, bland annat i Holland, Tyskland, Frankrike och Italien. Vid denna tid spreds även häxjakterna med våldsam styrka, och 1618 började 30-åriga kriget som lämnade stora delar av Europa i ruiner. Rosenkors-Orden var tvungna att fortsätta verka i det fördolda.

Kända personer inom Rosenkors-traditionen

Av de kända personer som hade kontakt med Rosenkors-Orden på 1600-talet kan vi nämna (klicka på namnet):

Francis Bacon

Francis Bacon I Bacons New Atlantis, som gavs ut 1627 efter hans död, beskriver han hur morgondagens samhälle borde organiseras utifrån Rosenkors-filosofins perspektiv. Samma år utkom Sylva Sylvarum där Bacon med hjälp av alkemistiskt kodspråk, beskriver teknikerna, som Rosenkors-Orden använder sig av för att utveckla förmågan till översensorisk kunskap.

René Descartes

René Descartes

Descartes upplevde sitt "andliga genombrott" den 10 november 1619. Han mottog då inspiration från drömmar och visioner som kom att utgöra grundlaget för hans filosofi. Efter detta gav sig ut för att leta efter Rosenkors-Orden. Descartes har, tillsammans med Newton, helt orättvist fått "skulden" för den moderna, materialistiska världsbilden. För bägge var de metafysiska dimensionerna en realitet. Descartes hävdade att vi genom epifysen är i kontakt med den andliga världen. Enligt Rosenkors-filosofin har epifysen förbindelse med ett av de psykiska centra i kroppen som kallas epifyscentret. Detta centra kan jämföras med den österländska traditionens sahasrarachakra, där Shakti-Kundalini förenas med Shiva.

Jacob Böhme

Jacob Böhme

Böhme är en av Europas mest kända mystiker. I sina böcker använder han både text och symboliska bilder för att beskriva sina visioner av det gudomliga. Böhme studerade kabbala och alkemi, och han använder element från dessa studier när han skriver om sina visioner och sin mystiska världsbild. Utan att ha tillägnat sig en teoretisk grundval och ett funktionellt språk för att kunna förhålla sig till översensoriska erfarenheter är det svårt att få ut något fruktbart ur dessa upplevelser. Böhme stod i kontakt med framstående alkemister, kabbalister och Rosenkors-mystiker, och han vann en krets av anhängare som han undervisade. När han dog 1624 placerade Böhmes vänkrets ett kors på hans grav, med ett citat ur Fama Fraternitatis.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz ska ha blivit invigd i Rosenkors-Orden 1666, i en loge i Nürnberg. Han nämner på flera ställen i sina skrifter "Christian Rosenkreuz", och refererar både direkt och indirekt till Rosenkors-manifesten. Rosenkors-Ordens undervisning om hur Makrokosmos reflekteras i Mikrokosmos, återfinns i Leibniz lära om monader, där det framgår att alla skapta monader, det vill säga varje själ och varje kropp, är som en levande spegel, som reflekterar allt skapat och hela universum.

Isaac Newton

Sir Isaac Newton Isaac Newton, fysiker, matematiker och filosof var övertygad om att Gud hade förmedlat naturfilosofins och religionens hemligheter till enskilda utvalda. Detta vetande, menade han, gick senare förlorat. Det är fördolt för icke invigda, men han avtäckas med hjälp av experiment. Newton studerade de mest esoteriska avsnitten i den alkemiska litteraturen och utförde otaliga alkemiska experiment. Den moderna mekanikens grundare trodde med andra ord på traditionen om en hemlig ursprunglig uppenbarelse till transmutationsprincipen. Det han och hans likasinnade eftersträvade på 1600-talet och vid 1700-talets början, var en andlig revolution, som omfattade fullkomnandet av människan genom en ny vetenskaplig metod. Inom ramarna för en icke.konfessionell kristendom ville man förena den hermetiska traditionen med naturvetenskaperna. Man drömde om en renovatio, en förnyelse, av det gamla universalvetandet. Hela vårt moderna samhälle står i skuld till män som Newton, Bacon och Descartes. Men under sin imponerande utveckling genom århundradena, har vetenskapen glömt eller förkastat arvet från hermetismen. Den newtonska mekanikens seger, ledde till syvende och sist till förintelsen av Newtons vetenskapliga ideal.

Upplysningstiden och 1800-talet

Omkring 1690 förde kolonister med sig Rosenkors-Orden till den nya världen. Benjamin Franklin och Thomas Jefferson hade nära förbindelser med Rosenkors-filosofer, och den amerikanska oavhängighetsförklaringen från 1776 bygger på många av Ordens principer. I Tyskland blev boken Geheime-Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und17. Jahrhundert tryckt 1785-88, och från mitten av 1700-talet var ett mysterieförbund, som kallade sig själva för Orden der Gold- und Rosenkreuzer, mycket aktivt.

Illustrasjon från 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert'

I flera europeiska länder uppstod nära förbindelser mellan Rosenkors-Orden och 1700-talets frimureri. Högregradssystemet hos många frimurare bär en tydlig prägel av Rosenkors-filosofin. I bland annat den Skotska ritualen benämns bäraren av den 18:e graden som Knight of the Rose Croix (franska: Chevalier Rose Croix tyska: Ritter vom Rosenkreuz)

Illustrasjon från 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert' Många framstående frimurare under 17- och 1800-talen var samtidigt högt invigda Rosenkreuzare. Bland dessa kan nämnas greven av Saint Germain, Cagliostro, den svenska vetenskapsmannen och mystikern Emanuel Swedenborg och fransmännen Martinez de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin, samt den kände mystikern Papus (Gérard Encausse). Också det tyska universalgeniet Johann Wolfgang Goethe var frimurare och var samtidigt affilierad till Rosenkreuzarna, vilket han förevigade i sin dikt Geheimnisse.

Rosenkors-Orden i nutid

I början av 1900-talet fick Harvey Spencer Lewis (1883-1939) tillåtelse av den gamla Orden i Europa att starta en gren av Rosenkors-Orden i Amerika. Tidigare hade sökare enbart kunnat motta undervisningen muntligt vid Ordens möten, men H.S. Lewis bearbetade materialet och skapade på 20-talet en pedagogiskt uppbyggd brevkurs som kunde skickas till varje enskild medlem. Detta system blev till att börja med fördömt av många andra Ordenssällskap men idag förmedlar många mysterieskolor sin undervisning på liknande sätt.

Efter två världskrig hade Orden i Europa förfallit. När nordamerikanska AMORC hjälpte till att bygga upp Orden i Europa efter andra världskriget, expanderade AMORC snabbt både där och i andra delar av världen. Genom detta utvidgade nätverk blev AMORC en internationell, världsomspännande organisation.

Dr. H. Spencer Lewis

Dr. H. Spencer Lewis

Rosenkors-Orden AMORC idag

AMORC vinge

Idag arbetar Rosenkors-Orden AMORC som en kulturell broderskaps-organisation, som förmedlar undervisning utan politiska eller ekonomiska förtecken. Organisationen består av kvinnor och män från över 100 länder över hela världen. Inom Rosenkors-traditionen har kvinnor och män för övrigt alltid varit jämlika.

Likväl har man valt att bevara den traditionella beteckningen broderskap. En beteckning som illustrerar att vi möts som jämbördiga personer på väg mot ett gemensamt mål. Våra medlemmar representerar alla raser, trosinriktningar, kulturer och de flesta yrken. Rosenkors-Orden AMORCs världsomfattande verksamhet, administreras av 13 Storloger. Storlogerna förmedlar Ordens undervisning på 17 språk: danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, italienska, japanska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Verdenskart

På många sätt representerar Rosenkors-Orden AMORCs verksamhet mänsklighetens högsta ideal: en värld där barn, kvinnor och män från alla nationer förenas i harmoni och fred genom tolerans, förståelse och sann kärlek till sin nästa.

Rose

Samtliga Storloger valda ledare utgör, tillsammans med Rosenkors-Orden AMORCs internationella ledning, Supreme Grand Lodge (Högsta Storlogen). Den finns i Kalifornien och representeras av samtliga Storloger i världen.

Rosenkors-Orden i Skandinavien

Den Skandinaviske Storlosjens segl Rosenkors-Orden AMORC kom till Skandinavien i samband med att den danska storlogen grundades i Köpenhamn 1920. År 1933 inrättades en storloge i Malmö för Sverige och Finland. År 1976 slogs de två storlogerna samman. Även om den är bland de minsta storlogerna i världen är den hittills den enda som täcker mer än ett språk med en dansk, en norsk och en svensk språklinje.

Sedan 1982 har den skandinaviska storlogen haft sin administration på Onsalahalvön, ca 35 km söder om Göteborg. Vi finns på Rösan, en rosa och vitkalkad tvåvåningsbyggnad med historiska rötter från 1600-talet omgiven av en vacker trädgård.

Ett stenkast bort ligger Gottskärs hotell som vi använder för våra sammankomster. Här träffas resande medlemmar från hela Norden för att uppleva en givande och inspirerande gemenskap och för att få kunskap och lärande utöver privata hemstudier.

Vårt syfte är detsamma som det alltid har varit: att sprida kunskap och upplysning bland människor, att bidra till mänsklig verksamhet i harmoni med naturlagarna, att verka för kulturell och andlig utveckling samt att förmedla insikter om mystikens betydelse för mänskligheten.

rosenkors tempel

Positio Fraternitatis Rosae Crucis

Forside Positio 2001 gav Rosenkors-Orden ut ett nytt manifest, Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Manifestet delger Ordens tankar kring de utmaningar som världen står inför.

Ladda ner Positio som PDF »

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

Forside Appellatio Den 6 januari, 2014, publicerades ett nytt Rosenkors-manifest för att markera att 400 år hade förflutit sedan det första manifestet, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, gavs ut.

Manifestet är tillägnat alla som önskar lyssna till dess appell (vädjan) och är en uppföljning till Positio Fraternitatis Rosae Crucis, som gavs ut av AMORC 2001.

Syftet med Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis är att inspirera världentill en fördjupad andlighet, humanism och ekologi.

Ladda ner Appellatio som PDF »

Segl for Den Skandinaviske Storlosjen

Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

06 Sep 2023

Det ondes problem

21 Aug 2023

Gustav Meyrink

21 Dec 2022

Meditations-tekniker

24 Jul 2019

Mystikerens indre renselse

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

21 Nov 2018

Gnostisk Erkendelse og fuldkommenhed del 3


Fler artiklar »