Rosenkreuzernes historie

Ad Rosam Per Crucem - Ad Crucem Per Rosam

Rosenkors-Ordenen AMORC ble stiftet i 1915 i New York, etter at Harvey Spencer Lewis hadde fått overlevert Rosenkors-Ordenens undervisningsmateriale fra Frankrike. Ordenen har eksistert i mange forskjellige former og under ulike forhold i tidens løp, og den vil fortsatt være dynamisk i så måte. Det er kunnskapstradisjonen som er bevart opp gjennom historien.

Rosenkors-Ordenen ble først kjent for allmennheten på begynnelsen av 1600-tallet gjennom utgivelsen av skriftene Fama Fraternitatis (1614) og Confessio Fraternitatis (1615) i Tyskland. Den Skandinaviske Storlosje er i besittelse av originaltrykk fra 1615 av disse to skriftene, hvis opphavsmenn er anonyme.

De gamle mysterieskolene

Den esoteriske visdommen som finnes i Rosenkorsfilosofien, spores tradisjonelt tilbake til mysterieskolene i det gamle Egypt og Babylonia. Ordet "esoterisk" stammer fra det greske esoterikos, som betyr en viten forbeholdt en krets av utvalgte mennesker, det vil si de innviede. "Mysterier" kommer fra det greske mysteria, som betyr å holde hemmelig.

Lotus ornamentFra de store kulturene i Egypt og Babylonia kan vi følge kunnskapens utbredelse til antikkens Grekenland, Midtøsten, Romerriket og inn i middelalderens Europa.

Den esoteriske visdommen kom til uttrykk gjennom flere slags tros- og tankeretninger. I renessansen skapte Rosenkors-Ordenen (eller rosenkreuzerne som de het den gang) en syntese av de forskjellige retningene.

Det ble utarbeidet et helhetlig system med elementer fra gnostisk kristendom, antikkens filosofi og mysteriekulter, jødisk mystikk (kabbala) og alkymi. Undervisningen ble ordnet i grader som de studerende gjennomgikk. Hver grad inneholdt også bestemte øvelser for utvikling av psykiske evner.

Egyptisk mysterieskole

Vil du se litt nærmere på Rosenkorsfilosofiens røtter, kan du klikke på følgende rubrikker:

Gnostikernes lære

Gnostisk symbol

Det greske ordet gnosis betyr visdom eller erkjennelse. Gnostikerne lærte at mennesket gjennom utvikling av bevisstheten, kan nå fram til en direkte erkjennelse av de skjulte dimensjoner i Skaperverket. Gnostikerne hevdet at de representerte den sanne kristendommen slik den kom til uttrykk i Jesu hemmelige lære, og de benyttet seg av forskjellige teknikker som gjør det mulig "å se Guds rike før man dør". En av de fremste gnostikerne var Valentinus, som virket som lærer i filosofi i Roma mellom år 135 og 160 e.Kr.

Gnostisismen ble etterhvert en farlig konkurrent til kirkens etablerte maktapparat. Hvis det enkelte mennesket kan knytte en direkte kontakt med Guddommen, vil kirkens og presteskapets posisjon som formidler mellom Gud og menneske være truet, og dermed kom også kirkens økonomiske og politiske makt i faresonen. Gnostikerne ble derfor utsatt for harde forfølgelser i det 4. og 5. århundre, men gnostisismen overlevde som en esoterisk understrøm gjennom middelalderen. Den kom til uttrykk hos katharene i Sør-Frankrike på 1100 - 1300 tallet, i enkelte klostersamfunn, og hos kristne mystikere som Teresa Ávila, Juan de la Cruz (eller "Johannes av Korset"), Hildegard von Bingen, Meister Eckhart og Jan van Ruusbroec. I dag er interessen for gnostisk kristendom økende også innenfor kirken.

Av kjente skandinaviske mystikere kan vi nevne Niels Bohr, Dag Hammarsköld og Henrik Wergeland.

Den danske atomfysikeren Niels Bohr (1885-1962) som på sitt våpenskjold skrev ”Contraria sunt complementa” (motsetningene er komplementære) har på et direkte spørsmål svart: ”Ordet mystiker kan betegne en som uten å gi noen konkret løsning likevel aner en slags enhet bak tilsynelatende motstridende forhold og begreper. I den mening kan jeg meget godt anse meg for å være en mystiker.”

Svenske Dag Hammarsköld (1905-61), FN’s generalsekretær fra 1953-61, er først og fremst kjent for sitt fredsbevarende arbeid. Hans mystiske side kommer klart fram i hans personlige nedtegnelser, ”Vägmärken”, som utkom i bokform etter hans død.

Flere av den norske dikteren Henrik Wergelands (1808-45) verk er basert på oversanselige visjoner, og hans gnostisk-kristne, platonske livssyn og verdensbilde er fremstilt i "Skabelsen, Mennesket og Messias".

Antikkens filosofi

Mange av antikkens store filosofer var Innviede og hadde tilgang til den esoteriske visdommen. Pythagoras er i våre dager mest kjent som matematiker, men tallspekulasjoner ble av pythagoreerne kun betraktet som et nødvendig utgangspunkt for det menneske som ville erkjenne seg selv. Pythagoras hevdet at tallene er vibratoriske størrelser som gjenspeiler de grunnleggende prinsipper i den metafysiske verden. Han opprettet en mysterieskole i Sør-Italia, der blant annet Platon mottok undervisning. Formålet med pythagoreernes studium var, gjennom en indre renselse, å forbinde den lavere, jordiske bevisstheten med det høyere, åndelige Jeget.

Statue av Platon

Platons filosofi er bygget på hans evne til oversanselig erkjennelse, noe han beskriver i Hule-ligningen i "Staten", 7. bok. Platons arketypiske verden er det samme som Jungs "kollektivt ubevisste". I dialogen "Faidros" skriver Platon: "Når den som nettopp er Innviet og har fått meget å skue i den andre verden, ser et gudsbenådet ansikt eller en legemlig skikkelse som avbilder Skjønnheten godt, da gripes han først av en skjelven og noe av hans beven fra dengang overmanner ham."

Platons eksoteriske filosofi er å finne i bøkene, mens den esoteriske, hemmelige lære kun ble formidlet muntlig i hans akademi like utenfor Athen sentrum. Ja, det platonske akademi var i virkeligheten en mysterieskole der det ble gitt veiledning i hvordan man skulle utvikle evnen til oversanselig erkjennelse. Dette var årsaken til at studiet var lukket og kun et fåtall av dem som ønsket det, fikk delta i undervisningen. Platons akademi var, i likhet med Pythagoras´ mysterieskole, åpen for både kvinner og menn.

Antikkens mysteriekulter

Statue med løvehode fra Mithras-kultenAv de mange mysteriekultene nevner vi Isiskulten, Demeter og Persefone-mysteriet i Eleusis utenfor Athen, og Mithraskulten. Det er funnet en mengde Mithrastempler fra Afrika i sør til Skottland i nord, og den var en tid kristendommens største konkurrent. Mithraskulten blomstret opp i århundret før Kristus. Kultens intellektuelle og åndelige senter var i Tarsus i Lille-Asia, oppvekstbyen til Paulus. Mithraskulten var esoterisk. Det vil si at tilhengerne litt etter litt fikk tilgang til læren gjennom et gradssystem. Formålet med kultens ritualer var at deltakerne skulle få oppleve reisen "gjennom himlene" til Guds rike, og på denne reisen var Mithras følgesvenn og vokter. I dag blir slike erfaringer kalt "ut av kroppen" eller "nær døden" opplevelser, med den forskjellen at i mysteriene ble prosessen bevisst oppøvet og styrt av deltakerne.

Den esoteriske meningen med symbolikken i Mithrasmysteriet ble for få år siden funnet av vitenskapen: Punktet for vårjevndøgn, det vil si der solen står på den første vårdagen (sett i forhold til "fiksstjernene" i bakgrunnen), beveger seg baklengs gjennom zodiacen med en hastighet av 1 grad hvert 72. år. Hvert 2160 år går punktet for vårjevndøgn over i et nytt stjernetegn, og det beveger seg baklengs rundt hele zodiacen i løpet av 25 920 år.

Omkring 2200 år før Kristus gikk vårjevndøgn fra Tyrens tegn og inn i Værens tegn. Astrologene mente at man gikk over fra Værens til Fiskenes tidsalder ved konjunksjonen mellom Saturn og Jupiter i Fiskenes tegn, syv år før vår tidsregnings begynnelse. Vi er nå i overgangsfasen fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder – eller New Age som det kalles.

Symbolikken i Mithrastemplene beskriver overgangen fra Tyrens til Værens tidsalder, og Mithras ble holdt for å være den som styrer tidsaldrene og menneskenes vandring gjennom rekken av tidsepoker. Av andre elementer fra Mithraskulten kan vi nevne: i følge legenden ble han født 25. desember i en underjordisk hule av en jomfru, mens noen gjetere var vitne til fødselen og kom med gaver til barnet. Mithras døde ikke, men dro levende opp til himmelen. Han var en solgud og ble følgelig æret på søndagen, som er solens dag. Sentralt i Mithrasdyrkelsen var dåpsritualer og et hellig måltid med brød og vin. Ut fra dette er det forståelig at Konstantin den Store som ble omvendt til kristendommen i år 312, kunne gi ut mynter med bilde av Mithras i år 320 uten motforestillinger, og at det viktigste symbolet i tidlig kristendom ikke var korset, men fisker. Det må tilføyes at esoterisk kristendom ikke ser på Jesus Kristus kun som innlederen av Fiskenes tidsalder, men også som et vendepunktet i menneskehetens utvikling.

Kabbala

Kabbala er et hebraisk ord som betyr overlevering eller det som blir mottatt. Med dette menes en esoterisk lære som kun ble formidlet muntlig. Jødene så på kabbala som hellig (en åpenbaring fra Gud), og var meget nøye med hvem som fikk tilgang til denne kunnskapen. I følge kabbalaen utgår hele Skaperverket fra Ain Soph, det transcendente aspektet av Guddommen, gjennom en rekke emanasjoner eller utstrålinger. Den materielle verden er det laveste av Skaperverkets manifestasjonsplan, og ovenfor (eller innenfor) sanseverdenen finnes det flere nivåer som er tilgjengelige for den menneskelige bevissthet. Disse nivåene er fremstilt i diagrammet som kalles Livets Tre (se figur).

Kabbalistene hevder at Det gamle testamente har fire forståelsesplan: 1 - bokstavelig, 2 - allegorisk, 3 - hermeneutisk (dvs. gjennom fortolking), og 4 - mystisk eller kabbalistisk. Kun etter at de studerende har tilegnet seg den grunnleggende innsikten fra de lavere forståelsesplan, får de adgang til den kabbalistiske teori og praksis.

Dødehavsrullene

I 1947 ble de første Dødehavsrullene funnet av noen gjetergutter ved Qumran nær Dødehavet. Frem til 1954 ble en rekke nye skrifter oppdaget. Dette var biblioteket til et religiøst samfunn, kjent under navnet essenerne, som ble lagt øde da den romerske 10. legion slo ned opprøret i området øst for Jerusalem i juni, år 68. Det ble klart at biblioteket tilhørte en mysterieskole der ekstatiske visjoner og kontakt med engler spilte en viktig rolle. Noen av rullene har stor likhet i innhold og ordbruk med kabbalistiske dokumenter fra middelalderens Spania og Provence - i første rekke Solomon ibn Gabirols skrifter fra 11. århundre. Flere av tekstene bruker også ord og uttrykk som er vanlige i Det nye testamente. Blant annet blir uttrykket Veien stadig benyttet for å beskrive deres lære. Som Apostelgjerningene forteller, kalte de første kristne seg for Guds vei. Dette samsvarer med hva Vestens mysterietradisjon alltid har hevdet, at kabbala er noe av grunnlaget for sann kristendom.

Livets treKonservative teologer vil naturlig nok ikke være enige i denne påstanden, men selv de holder det for sannsynlig at Døperen Johannes, som formidlet Kristusinnvielsen til Jesus fra Nasareth, var essener. Arkeologer har også funnet ut at den jødekristne urmenigheten i Jerusalem var lokalisert til det såkalte essener-kvarteret i byen.

Kabbala i middelalderen

Jødisk kabbalisme hadde en stor blomstringsperiode i Spania på 1200 - 1400 tallet. Rundt 1490 ble 80 000 jøder utdrevet fra Spania. En del av disse brakte med seg den kabbalistiske lære til det øvrige Europa, og den ble en viktig inspirasjonskilde for renessansens filosofer. I møtet med gnostisk kristendom, alkymi og gresk esoterisk filosofi ble kabbalaen utviklet videre, slik at det nå finnes både en tradisjonell jødisk kabbalisme og en europeisk. I den europeiske kabbalaen har livets tre fått en mer sentral plass, mens de delene som er sterkest knyttet til jødisk tradisjon, har fått mindre oppmerksomhet. Denne moderniserte vestlige kabbalaen danner grunnlaget for en rekke vestlige ordenssystemer.

Kabbala har hatt stor betydning for europeisk filosofi, vitenskap og kultur. Blant annet er Shakespeares Kjøpmannen i Venezia og Miltons Det tapte paradis inspirert av kabbalistisk filosofi.

Alkymi

Alkymisk tegningAlkymien oppsto sannsynligvis i Alexandria i århundrene før Kristus, og selve ordet alkymi kommer trolig fra det gamle navnet for Egypt: Kemet. Med alkymi menes læren fra Egypt, den esoteriske kunnskapen som ble formidlet i Egypts mysterieskoler. Europas alkymister var, gjennom sin undersøkelse av materiens innerste vesen, de første eksperimentelle vitenskapsmenn. Alkymi ble senere til kjemi, der den esoteriske siden ved de alkymistiske eksperimentene var utelatt.

Den sanne alkymi er i virkeligheten en indre, psykologisk prosess, der målet er åndelig opplysning - eller "De Vises Sten". La oss sitere Carl Gustav Jung: "For å forstå dette, må vi ha innsikt i alkymiens psykologiske hemmeligheter. Det er antakelig sant hva de gamle Mestrene sa, at bare den som kjenner Stenens hemmelighet forstår alkymistenes språk. Det har lenge blitt hevdet at denne hemmeligheten er renspikket tøv og ikke verdt å undersøke nærmere. Men denne holdningen passer dårlig for en psykolog; fordi et "tøv" som fascinerte menneskene i nesten 2000 år, og blant disse finner vi noen av de største som Newton og Goethe, må ha noe i seg som det vil være nyttig for psykologen å ha kunnskap om." Paracelsus, forløperen til moderne legevitenskap, var en fremstående alkymist, og "Faust" av Johann Wolfgang von Goethe er basert på alkymistisk filosofi.

I AMORCs undervisning er det den alkymistiske læren som fremlegges, mens selve språket er tilpasset vår tid. Alle emner forklares så enkelt som mulig, på et moderne språk.

Den esoteriske impuls i renessansen

Marsilio FicinoGresk esoterisk filosofi fikk stor innflytelse i renessansens Europa. I 1462 ble det platonske akademi i Firenze opprettet under ledelse av Marsilio Ficino (se bilde). Her ble de Hermetiske skrifter oversatt til latin, og man studerte også den esoteriske siden av Platons lære. I 1471 kom Firenzes første boktrykkeri, og lærdommen fra Ficinos mysterieskole ble spredd over hele Europa. Denne filosofien hadde stor betydning for personer som Mirandola, da Vinci, Michelangelo, Rafael, Dürer, Copernicus, Bruno og Kepler.

Den første som tok for seg mystikkens Guds- og verdensbilde og tenkte det ut i alle dets filosofiske konsekvenser, var kardinalen, teologen og mystikeren Nicolaus Cusanus (1401 - 1464). Han sto i nær kontakt med renessanse-miljøet i Firenze. Cusanus kom frem til at det fysiske universet måtte være uendelig, og han foregrep det essensielle i relativitetsteorien: tid og rom er ikke faste, selvstendige begreper, men relative og må alltid ses i sammenheng med iakttagerens posisjon og bevegelseshastighet. Cusanus' skrifter om den kristne treenighets-læren utgjør den filosofiske basis for "Det holografiske verdensbilde" innen kvantefysikken.

Rosenkors-manifestene

Forside av Fama Fraternitatis

Rosenkors-Ordenen ble offentlig kjent da Fama Fraternitatis ble utgitt i 1614 i Tyskland. Året etter kom Confessio Fraternitatis, en utdyping av innholdet i det første manifestet. For den jevne leser gir disse skriftene informasjon om Rosenkors-Ordenens stiftelse, dens idealer og filosofi.

Men manifestene har også et esoterisk innhold, kun tilgjengelig for dem med innsikt i alkymistisk og kabbalistisk kodespråk: Fama Fraternitatis beskriver de forskjellige stadiene i prosessen fram mot åndelig opplysning. Manifestene kom i mange opplag på flere forskjellige språk og skapte stor debatt blant intellektuelle over hele Europa. I Fama Fraternitatis blir alle lesere oppfordret til å "bekjentgjøre sine tanker", og Rosenkors-Ordenen ville deretter ta kontakt.

I flere land ble det gitt ut pamfletter og bøker for og mot Rosenkors-Ordenen. Det mest kjente av disse er Johann Valentin Andreaes Christian Rosenkreuz´ Kymiske Bryllup fra 1616, som i et alkymistisk symbolspråk beskriver veien til åndelig opplysning. Dette har fått senere historikere til å tro at Rosenkors-Ordenen ble stiftet av en person ved navn C.R.C.Christian Rosenkreuz, men dette navnet forekommer ikke i de to Rosenkors-manifestene. Der blir kun initialene C.R.C. og R.C. brukt når "hovedpersonen" omtales. Dersom man erstatter disse initialene med "Christian Rosenkreuz", går det esoteriske innholdet tapt.

Rosenkors-Ordenen forble skjult for allmennheten, og mange forsøkte forgjeves å få kontakt med det hemmelige ordensselskapet. Utad ble Rosenkorsfilosofi gjort kjent gjennom bøker av engelskmannen Robert Fludd og tyskeren Michael Maier.

Bilde fra 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert'

Utover på 1600-tallet var det Rosenkorslosjer i aktivitet både i England og mange byer på kontinentet, blant annet i Nederland, Tyskland, Frankrike og Italia. I samme tidsrom spredte heksejaktene seg med voldsom styrke, og i 1618 startet 30-årskrigen som la store deler av Europa i ruiner. Rosenkors-Ordenen måtte fortsatt virke i det skjulte.

Kjente personer innenfor Rosenkorstradisjonen

Av kjente personer som sto i nær kontakt med Rosenkors-Ordenen på 1600-tallet, kan vi nevne (klikk på navnet for å lese mer):

Francis Bacon

Francis BaconI Bacons New Atlantis, utgitt i 1627 etter hans død, beskriver han hvordan morgendagens samfunn burde organiseres ut fra Rosenkorslæren. Samme år utkom "Sylva Sylvarum", der Bacon i et alkymistisk kodespråk beskriver teknikkene som Rosenkors-Ordenen bruker for å utvikle evnen til oversanselig erkjennelse.

René Descartes

René Descartes

Descartes opplevde sitt åndelige gjennombrudd 10. november 1619. Han mottok da inntrykk fra drømmer og visjoner som kom til å utgjøre fundamentet for hans filosofi. Etterpå dro han direkte avgårde for å lete etter Rosenkors-Ordenen. Descartes har, sammen med Newton, helt urettmessig fått "skylden" for det moderne, materialistiske verdensbildet. Men for dem begge var de metafysiske dimensjoner en realitet. Descartes hevdet at vi gjennom epifysen står i kontakt med den åndelige verden. I følge Rosenkorslæren har epifysen forbindelse til ett av de psykiske sentra i legemet, epifyse-senteret. Dette senteret kan sammenlignes med den østlige tradisjons sahasrara-chakra, hvor Shakti-Kundalini forenes med Shiva.

Jacob Böhme

Jacob Böhme

Böhme er en av Europas mest kjente mystikere, og i sine bøker bruker han både tekst og symbolske bilder for å beskrive sine visjoner av det guddommelige. Böhme studerte kabbala og alkymi, og han bruker elementer fra disse studiene som basis når han skriver om visjonene og sitt mystiske verdensbilde. Uten å ha tilegnet seg en teoretisk basis og et funksjonelt språk for å kunne forholde seg til oversanselige erfaringer, er det vanskelig å få noe fruktbart ut av opplevelsene. Böhme hadde kontakt med fremstående alkymister, kabbalister og Rosenkorsmystikere, og han fikk en krets av tilhengere som han ga undervisning. Da han døde i 1624, satte Böhmes vennekrets opp et kors på graven med et sitat fra Fama Fraternitatis.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm LeibnizLeibniz skal ha blitt innviet i Rosenkors-Ordenen i 1666 i en losje i Nürnberg. Han nevner flere steder "Christian Rosenkreuz" og refererer, direkte og indirekte, til Rosenkors-manifestene i sine skrifter. Rosenkors-Ordenens lære om at Makrokosmos reflekteres i Mikrokosmos gjenfinnes i Leibniz´ monadelære: Alle skapte monader, det vil si hver sjel og hvert legeme, er som levende speil der alle reflekterer alle andre skapninger og hele universet.

Isaac Newton

Isaac NewtonIsaac Newton, fysiker, matematiker og filosof, var overbevist om at Gud hadde meddelt naturfilosofiens og religionenes hemmeligheter til enkelte utvalgte. Denne viten, mente han, gikk senere tapt. Den er skjult for de ikke-innviede, men kan avdekkes ved hjelp av eksperimenter. Newton studerte de mest esoteriske avsnitt av den alkymistiske litteraturen og utførte utallige alkymistiske eksperimenter. Den moderne mekanikkens grunnlegger holdt seg med andre ord til tradisjonen om en hemmelig ur-åpenbaring og til transmutasjonsprinsippet. Det han og hans likemenn tilstrebet på 1600-tallet og 1700-tallets begynnelse, var en åndelig revolusjon: menneskets fullkommengjørelse gjennom en ny vitenskapsmetode. Innenfor rammene av en ikke-konfesjonell kristendom ville man forene den hermetiske tradisjon og naturvitenskapene. Man drømte om en «renovatio», en fornyelse av en gammel universalviten. Hele vår moderne vitenskap står i gjeld til menn som Newton, Bacon og Descartes. Men i løpet av sin imponerende utvikling har den helt glemt eller forkastet arven fra hermetismen. Den Newtonske mekanikks seier førte i siste instans til tilintetgjørelsen av Newtons vitenskapelige ideal.

Opplysningstiden og 1800-tallet

Rundt 1690 brakte Rosenkorskolonister Ordenen til den nye verden. Benjamin Franklin og Thomas Jefferson hadde nær kontakt med Rosenkorsfilosofer og den amerikanske Uavhengighetserklæringen fra 1776 er tuftet på en rekke av Ordenens prinsipper. I Tyskland ble boken «Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert» trykt i 1785-88 og fra midten av 1700-tallet var et mysterieforbund som kalte seg: «Orden der Gold- und Rosenkreuzer», svært aktiv.

Illustrasjon fra 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert'

I en rekke europeiske land oppsto det nære forbindelser mellom Rosenkors-Ordenen og 1700-tallets frimureri. Høygradssystemet hos en rekke frimurere bærer tydelig preg av Rosenkorsfilosofien. I «Det skotske ritualet» blant annet, heter bærerne av 18. grad «Knight Rose Croix» (fransk: Chevalier Rose-Croix, tysk: Ritter vom Rosenkreuz).

Illustrasjon fra 'Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16. und 17. Jahrhundert' Mange høytstående frimurere på 1700-tallet og 1800-tallet var samtidig høyt innviede rosenkreuzere. Blant dem kan nevnes greven av Saint-Germain, Alessandro Cagliostro, den svenske vitenskapsmannen og mystikeren Emanuel Swedenborg og franskmennene Martines de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin samt den kjente mystikeren Papus (Gérard Encausse). Også det tyske universalgeniet Johann Wolfgang Goethe var frimurer og hadde samtidig kjennskap til rosenkreuzerne som han foreviget i sitt dikt «Geheimnisse».

Rosenkors-Ordenen i moderne tid

I begynnelsen av 1900-tallet fikk Harvey Spencer Lewis (1883 - 1939) tillatelse av det gamle ordensselskapet i Europa til å starte en gren av Rosenkors-Ordenen i Amerika. Tidligere måtte en Søker motta undervisningen muntlig ved Ordenens møtesteder. H. S. Lewis bearbeidet materialet og skapte på 20-tallet et pedagogisk oppbygd brevkurs som kunne sendes hjem til hvert enkelt medlem. Dette systemet var revolusjonerende for sin tid og ble i begynnelsen fordømt av andre organisasjoner, men i dag formidler mange sin undervisning på samme måte som AMORC.

Etter de to verdenskrigene på 1900-tallet var ordensselskapene i Europa sterkt redusert. AMORC i USA hjalp til med å bygge opp Rosenkors-Ordenen i Europa etter 2. verdenskrig og ekspanderte også raskt til andre verdensdeler. Gjennom dette utvidede nettverk ble AMORC en internasjonal, verdensomspennende organisasjon.

Dr. H. Spencer Lewis

Dr. H. Spencer Lewis

Rosenkors-Ordenen AMORC i dag

AMORC vinge

I dag arbeider Rosenkors-Ordenen AMORC som en kulturell broderskapsorganisasjon som formidler undervisning uten økonomiske eller politiske fortegn. Organisasjonen består av kvinner og menn fra mer enn hundre land over hele verden. Innen Rosenkorstradisjonen har kvinner og menn alltid vært likestilte.

Likevel har man bevart den tradisjonelle betegnelsen "broderskap", en betegnelse som illustrerer at vi møtes som likestilte personligheter på vei mot et felles mål. Våre medlemmer representerer alle raser, trosretninger, kulturer og de fleste yrker. AMORCs verdensomspennende virksomhet er organisert i tretten Storlosjer. Storlosjene formidler Ordenens undervisning på sytten språk; dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hollandsk, italiensk, japansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk og ungarsk.

Verdenskart

På mange måter representerer AMORCs virksomhet menneskehetens høyeste ideal: En verden der barn, kvinner og menn fra alle nasjoner forenes i harmoni og fred gjennom toleranse, forståelse og sann nestekjærlighet.

Rose

De valgte lederne i Storlosjene danner sammen AMORCs internasjonale styre, Supreme Grand Lodge (Høyeste Storlosjen).

AMORC i Skandinavia

Den Skandinaviske Storlosjens seglAMORC kom til Skandinavia med opprettelsen av Den Danske Storlosje i København i 1920. I 1933 ble det opprettet en Storlosje i Malmö for Sverige og Finland. I 1976 ble de to Storlosjene slått sammen. Selv om den Skandinaviske Storlosjen er blant de mindre Storlosjene i verden, er den hittil den eneste som dekker mer enn ett språk med både dansk, norsk og svensk språklinje.

Siden 1982 har Den Skandinaviske Storlosjes administrasjon ligget på Onsala-halvøya, omtrent 35 km sør for Göteborg. Vi holder til på Rösan, en to etasjers rosa- og hvitkalket bygning med historiske røtter tilbake til 1600-tallet, omgitt av en vakker have.

Noen steinkast unna ligger Gottskärs Hotell som vi bruker til våre sammenkomster. Her møtes tilreisende medlemmer fra hele Norden for å oppleve et givende og inspirerende fellesskap, og for å motta kunnskap og lærdom utover de private hjemmestudiene.

Vårt formål er det samme som det alltid har vært; å spre kunnskap og opplysning blant menneskene, å bidra til at menneskenes virksomhet er i harmoni med naturens lover, å arbeide for kulturell og åndelig utvikling og å formidle innsikt om hvor viktig mystikken er for menneskeheten.

rosenkors tempel

Positio Fraternitatis Rosae Crucis

Forside PositioI 2001 lanserte Rosenkors-Ordenen AMORC et nytt manifest, Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Dette manifestet tar opp Ordenens tanker om de utfordringene som verden stilles overfor i dag.

Last ned Positio i PDF-format »

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

Forside AppellatioDen 6. januar 2014 ble et nytt Rosenkors-manifest gitt ut for å markere de 400 år som har gått siden manifestet Fama Fraternitatis Rosae Crucis ble publisert.

Manifestet er tilegnet alle som ønsker å lytte til dets appell og er en oppfølging av manifestet Positio Fraternitatis Rosae Crucis som ble gitt ut av AMORC i 2001.

Formålet med Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis er å inspirere omverdenen til en fordypet åndelighet, humanisme og økologi.

Last ned Appellatio i PDF-format »

Segl for Den Skandinaviske Storlosjen

Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

06 Sep 2023

Det ondes problem

21 Aug 2023

Gustav Meyrink

21 Dec 2022

Meditations-tekniker

24 Jul 2019

Mystikerens indre renselse

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

21 Nov 2018

Gnostisk Erkendelse og fuldkommenhed del 3


Flere artikler »