AMORC segl

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen av de hyppigst stilte spørsmålene om Rosenkors-Ordenen AMORC. Dersom du skulle være interessert i å vite mer, kan du kontakte oss via mail eller telefon.

Fakta om Ordenen

Hva er Rosenkors-Ordenen AMORC?

Rosenkors-Ordenen AMORC er en verdensomspennende ideell organisasjon som formidler praktisk og teoretisk kunnskap om åndelig og personlig utvikling. Å være en Orden vil si at man bygger på et visst system; at kunnskapen formidles i en bestemt logisk rekkefølge.

Initialene AMORC er en forkortelse for det latinske uttrykket:
Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (den Antikke og Mystiske Orden av Rosenkorset) som er Ordenens fulle navn verden over.

Rosenkors-Ordenen er en fornorsket form av det latinske: Ordo Rosae Crucis. Navnet stammer fra Ordenens kjennemerke; korset med en enkel rød rose i midten. Som symbol er rosenkorset meget gammelt, og det har ingen sekterisk betydning. Korset i seg selv er eldre enn den kristne religionen, og symboliserer først og fremst mennesket og dets liv på jorden. Rosen i korsets sentrum representerer menneskets sjel som gradvis utfoldes gjennom de erfaringer livet gir.

Meditasjon i solnegangen

AMORC formidler et privat studium i fascinerende emner som personlig utvikling, menneskets duale natur, livskvalitet, naturens universelle lover, livets mening og åndelige aspekt sett i naturvitenskapelig perspektiv og en rekke andre temaer.

AMORC skiller seg fra de fleste undervisningssystemer gjennom i videst mulig forstand å bruke både teori og praksis, den gamle mystikken og filosofien og de moderne vitenskapene, kroppen og sjelen som utgangspunkt for en subtil og dyp indre opplysning.

Hva er Ordenes mål?

Ordenen ønsker å formidle en dypere innsikt om livet og tilværelsen, universets lover og prinsipper til søkende mennesker.

Den sprer kunnskap om at en bedre verden og et bedre liv bare kan begynne med oss selv, og at livskvalitet oppnås gjennom personlig utvikling.

Den gir hver enkelt mulighet til å forme sin egen livsfilosofi basert på viten og personlige erfaringer, og søker å fremme en livsanskuelse der sunne etiske normer, toleranse og ansvarsfølelse er sentrale begreper.

Er Ordenen kommersiell?

Den Høyeste Storlosje og alle Storlosjer verden over er registrert som en ideell organisasjon. Det vil si at organisasjonen ikke drives for økonomisk vinning. Ingen av Ordenens fond kan brukes til personlig fordel for noen. Det finnes ikke aksjeeiere og alle fond forvaltes etter faste angitte retningslinjer.

Ordenens regnskap granskes hvert år av en autorisert revisor som ikke er tilknyttet Ordenen, hverken gjennom medlemskap eller på annen måte.

Er Rosenkors-Ordenen en sekt?

For å svare på dette spørsmålet, er det viktig å belyse flere punkter:

Uavhengig
Rosenkors-Ordenen AMORC er en helt frittstående organisasjon. Flere organisasjoner bruker det sagnomspunnede rosenkorset i en eller annen form i sitt navn eller som symbol. Bland dem ikke sammen med Rosenkors-Ordenen AMORC. Se alltid etter initialene AMORC for å vite at det er denne organisasjonen du er i kontakt med.

Stiller ingen krav til åndelig overbevisning
Ordenen er ikke en sekt, en religion eller et trossamfunn. Et hvert medlem står fritt til å ha, og respekteres for, sin egen tro. Innenfor den rosenkorstradisjon AMORC forvalter, er åndelighet et verktøy som bygger broer mellom mennesker, ikke murer, og bildet på tro er en åpen vidde og ikke et panser.

Rosenkors-Ordenen AMORC har ingen dogmer og krever ingen spesiell livsførsel av medlemmene.
Ordenen mener ikke å ha svar på alt og hevder på ingen måte noen form for eksklusivitet overfor religioner, andre filosofier eller tankesystemer. Rosenkors-Ordenen AMORCs oppgave er å støtte det enkelte medlem i dets personlige åndelige søken der den frie tanke er en forutsetning. Ordenen har ingen mester eller guru man må følge.

Man beholder sitt medlemskap så lenge man selv ønsker
Intet annet binder medlemmet til organisasjonen enn den egne interessen. Medlemskapet kan når som helst avbrytes, og en slik beslutning respekteres uten spørsmål eller noen form for oppfølging. Noe annet skulle stride mot de idealer som er rosenkorsfilosofiens grunn.

Betydningen av begrepet mystikk
Ettersom mystikk ofte oppfattes som sektbetonet, er det viktig å vite hva Ordenen legger i dette begrepet. Mystikk defineres på følgende måte: En personlig opplevelse som viser at Kilden til alt som eksisterer, kan forstås og erfares gjennom direkte kunnskap. Mange kaller denne kilden Gud, andre kaller den en kosmisk intelligens eller kraft. Det viktige er at erfaringen er noetisk: Man har sikker viten, man tror ikke gjennom å tro at man vet eller gjennom vitenskapelig observasjon, man bare vet. Mystikkens kunst, og Ordenens arbeide, er å innvie den studerende i de teknikkene som gjør det mulig å erfare den mystiske kunnskapen. Denne kunnskapen er absolutt rasjonell. Mystikk er altså ingen trosretning. Det dreier seg ganske enkelt om kunsten å vite. I en mystisk erfaring mottar personen ofte en følelse, en fornemmelse som langt overstiger hva som er mulig å uttrykke med ord. Videre blir denne innsikten, uavhengig av hvem som mottar den, fullstendig og grundig forstått. Du vet rett og slett sannheten i det du erfarer.

Regnskapene kontrolleres hvert år
Rosenkors-Ordenen AMORCs vedtekter krever at Storlosjens regnskaper hvert år må granskes og godkjennes av en uavhengig autorisert revisor. Ingen person eller gruppering kan dra økonomisk fordel av Ordenens pengemidler.

Hvorfor har Ordenen ritualer og hvordan ser et rosenkorstempel ut?

Rosenkorstempelet i Rosicrucian Park i San Jose, California
Bildene viser tempelet i Rosicrucian Park i San Jose, California

Utover de private studier som utgjør en felles grunn for alle medlemmer, arrangeres medlemsmøter, seminarer og kurs med kompletterende undervisning i form av foredrag, diskusjoner og kulturelle innslag. En del møter arrangeres i rituell form i Ordenens templer. Hva et ritual er, forklarer ordet selv, som er latinsk og betyr ”fastlagt orden”. Ordenens ritualer er en høytidelig form for møter som gjennomføres i en bestemt, fastlagt orden hvor symbolspråket spiller en viktig rolle. Ordenens ritualer har til hensikt å undervise og taler gjennom sitt symbolspråk på en måte underbevisstheten kjenner igjen. I filosofisk sammenheng er symbolspråket et utmerket verktøy for å anskueliggjøre kosmiske lover og prinsipper, og hvert enkelt medlem gis muligheten til å tolke symbolet på grunnlag av sin egen kunnskap og innsikt. En viktig del av ritualene er å skape en tilstand som hjelper den enkelte til å oppnå harmoni med sitt indre jeg. Rosenkors-Ordenen AMORC er en initiatorisk Orden. Det vil si at innvielser er en del av virksomheten. ”Innvielse” eller ”initiasjon” er latin og betyr ganske enkelt ”begynnelse”.

En innvielse er et høytidelig arrangement som symbolsk markerer overgangen fra én studiegrad til en annen. Det nærmeste man kan sammenligne Ordenens innvielser med, er kirkens rituelle sakramenter som dåp, konfirmasjon og vielse som også symboliserer begynnelsen på et nytt stadium i menneskets liv. Ordenen har også forskjellige høytider som feires i rituell form. Som eksempel kan nevnes det esoteriske nyttåret som inntreffer ved vårjevndøgn. I Skandinavia finnes ett fast Rosenkorstempel som ligger ved Storlosjen i Onsala. Lokal virksomhet på forskjellige steder i Skandinavia foregår i leide lokaler. Interiøret i et tempel er såpass enkelt at det kan bygges opp og tas ned for hver gang man arrangerer et tempelmøte. Deltagelse i ritualer og innvielser er frivillig og på ingen måte obligatorisk for medlemmene. Medlemsavgiften dekker heller ikke slike møter, som må betales med deltageravgifter utregnet for å dekke arrangementskostnadene.

Om medlemskap i Ordenen

Hvem kan bli medlem av AMORC?

Enhver kvinne eller mann over 18 år med en åndelig lengsel og et seriøst ønske om å lære mer om seg selv og universet, kan søke medlemskap i en av Rosenkors-Ordenens Storlosjer. Organisasjonens medlemmer representerer et tverrsnitt av samfunnet, siden det på alle områder finnes mennesker som søker å forbedre seg selv og finne en dypere mening med tilværelsen. Generelt kan vi si at medlemmene av Ordenen er:

 • mennesker som søker livskvalitet og et dypere innhold i livet, dvs. en åndelig dimensjon, uten å måtte binde seg til en sekt eller religion.
 • mennesker som ikke nøyer seg med å tro eller å la eksistensielle spørsmål stå ubesvarte. Man vil vite!
 • mennesker som vil lære mer om seg selv og sin sanne natur, som søker sin plass i en større kosmisk sammenheng.

Det stilles ingen spesielle krav til livssyn. Blant Ordenens medlemmer finnes både kristne, buddhister og afrikanere med basis i naturreligioner. Også prester fra ulike religioner og kirkesamfunn er medlemmer. Selv om det ikke er nødvendig å ha noen fast definert gudstro, så bør man for å ha fullt utbytte av studiet, være åpen for at det eksisterer en åndelig eller immateriell side ved tilværelsen.

Kan jeg melde meg ut dersom jeg ikke ønsker å fortsette mitt medlemskap?

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Det eneste som binder deg til A.M.O.R.C, er din egen interesse. Noe annet ville stride mot de prinsipper og høye idealer Ordenen representerer. Det eneste du behøver å gjøre for å avslutte medlemskapet, er å love at du har slettet alt studiemateriale du har lånt.

Mange av medlemmene velger å beholde sitt medlemskap livet ut. Andre avslutter sitt medlemskap etter kortere eller lengre tid. Av disse er det igjen noen som gjenopptar sitt medlemskap senere.

Som mennesker er vi forskjellige, og vår livssituasjon og våre behov varierer over tid. Enten et medlemskap blir av lang eller kort varighet, er forelesningene lagt opp med tanke på å gi maksimalt utbytte for den enkelte.

Hva består Ordenens undervisning i?

Undervisningsmateriell

Ordenen underviser blant annet i følgende emner:

 • mysteriet tid og rom
 • den menneskelige bevissthet
 • materiens natur
 • den fysiske kroppen
 • hvordan lys, farge og lyd virker på sinn og kropp
 • antikkens filosofer
 • utvikling av viljen
 • meditasjon
 • visualisering og mental skapelse
 • menneskelige følelser og instinkter og deres relasjon til personligheten
 • viktige oppdagelser i kjemi og fysikk
 • forklaring på fenomenene intuisjon og oversanselige erfaringer
 • reinkarnasjonstanken
 • menneskets sjel
 • gudsbegrepet
 • esoterisk visdom og mystikk
 • m.m.

For å sikre en korrekt og tradisjonsriktig framstilling av undervisningen, har Ordenen engasjert grupper av medlemmer med ferdigheter i blant annet vitenskap og litteratur, som samtidig er vel bevandret i Rosenkorsfilosofien. Den grunnleggende undervisningen gjøres tilgjengelig for hvert enkelt medlem i form av digitale studiebrev. Mange av temaene følges av praktiske øvelser som demonstrerer viktige aspekter ved undervisningen og viser hvordan prinsippene fungerer i praksis. Først gjennom erfaring kan den teoretiske kunnskapen omdannes til en lærdom som er til nytte i det daglige livet. Det er ikke nødvendig med noen spesiell utdannelse for å kunne ha fullt utbytte av undervisningen.

Spekulative, fantastiske eller usannsynlige emner er ikke å finne i Rosenkors-Ordenens undervisning.

Hva koster det å være medlem i Rosenkors-Ordenen AMORC?

Aktivitetene finansieres av medlemskontingent. Medlemsavgiften vil bli betalt på forhånd så lenge du ønsker å være medlem. Du velger om du vil betale månedlig eller årlig når du registrerer kortet ditt for betaling. Årsavgiften er litt mer fornuftig. Ungdoms- og aldersrabatter gis automatisk i henhold til alderen din.

De økonomiske ressursene brukes utelukkende til organiseringens administrasjon. I henhold til ordens retningslinjer holdes medlemsavgifter så lave som mulig, slik at så mange som mulig kan få tilgang til denne visdomskilden.

Gjeldende medlemsavgifter og rabatter
 • Månedlig avgift: 215 SEK – trekkes fra kortet ditt hver måned dagen etter at gebyret utløper (så lenge du ønsker å forbli medlem).
 • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) - vil bli trukket fra kortet ditt dagen etter at gebyret er utløpt (så lenge du ønsker å forbli medlem).
 • Ungdomsrabatt for deg under 25 år:
  Månedsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
 • Aldersrabatt over 65 år:
  Månedsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Gebyrene er oppgitt i SEK fordi organisasjonens bank er svensk. For deg med annen valuta blir beløpet automatisk konvertert til valutaen din.)

Hva er inkludert i medlemskapet?

Som medlem i Rosenkors-Ordenen AMORC slutter du deg til et verdensomspennende fellesskap av kvinner og menn som deler din interesse for en tidløs filosofi og personlig åndelig utvikling. Medlemskapet bygger på et privat hjemmestudium. Hver uke blir et nytt studiebrev gjort tilgjengelig for deg i vårt digitale system. Neste brev blir tilgjengelig når du har lest det foregående. Det anbefales at du setter av 1-2 timer én kveld i uken til studiene.

Medlemskapet gir deg, utover selve studiematerialet, rett til å besøke lokale ordensenheter over hele verden (12 steder bare i Skandinavia) der du kan oppleve inspirerende samvær med likesinnede og utveksle tanker og ideer som de felles studiene skaper.

Som et tillegg til medlemskapet i Den Skandinaviske Storlosjen kan du, dersom du måtte ønske det, bli medlem av en lokal ordensenhet og delta i ulike arrangementer med foredrag, studieforum og andre aktiviteter. Ditt medlemskap gir deg også adgang til Storlosjens arrangementer og øvrige virksomhet, og du er når som helst velkommen til å skrive til Storlosjen om du skulle trenge hjelp med praktiske spørsmål i forbindelse med medlemskapet.

Som medlem får du etter hvert tilgang til medlemssidene på Internet der du vil finne en mengde stoff både til ettertanke og informasjon.

Ved siden av all den kunnskapen som er tilgjengelig gjennom dine Rosenkors-studier, finnes det også et bredt utvalg av medlemstilbehør som du kan kjøpe gjennom vår medlemsshop; bøker, hefter, røkelse, m.m. som kan berike ditt medlemskap. Utvalget er opprettet etter medlemmenes behov og etterspørsel.

Finnes det en lokal enhet i nærheten av mitt hjemsted, og hvordan får jeg kontakt med den?

Rosenkors-Ordenen AMORC har lokale enheter nær større byer/sentra i de skandinaviske landene. Medlemskap eller besøk i en lokal enhet er ikke obligatorisk, men et tilbud til de som ønsker det.

Lokale enheter er inndelt i typer etter størrelse og aktivitetsnivå, den største kalles Losje, deretter kommer Kapittel, Pronaos og Atrium som den minste. I Skandinavia finnes i øyeblikket Pronaos og Atrium. Oversikt over de lokale enhetenes program og aktiviteter finnes på medlemssidene på web.

Kan jeg lære å gå på vannet hvis jeg studerer og praktiserer Ordenens lærdom?

Riktignok lærer Ordenen bort en del kunnskaper som ville fortone seg som ren magi. Vi påstår at tilfeldighet er intet annet enn en betegnelse for en lov som ennå er ukjent. På samme måte ser vi på det såkalte overnaturlig. Det er NATURLIG men ennå ukjent for folk flest.

Det er ett av Ordenens mål å lære deg de naturlige lover bak det såkalt paranormale. Dette skjer både i teori og praksis. Imidlertid: mengden av paranormale opplevelser, sier vår Orden, er ikke noe kjennetegn for hvor langt du har kommet i din åndelige utvikling. Det som teller er hvor blank du har polert den edelstenen i ditt indre som makter å spre lys og kjærlighet. FØR du ønsker å kunne gå på vannet, bør du derfor spørre deg hvordan du er mot dine medmennesker i din hverdag. Hva er f. eks. vitsen med å kunne bøye skjeer av metall, hvis samtidig ditt hjerte er hard som sten?

Hvilke krav stiller Ordenen til det enkelte medlem?

Ordenen tror ikke på krav, men på den frie viljen. Det forventes imidlertid av deg at du respekterer ditt lands lover. Ellers har Ordenen en mengde idealer som den holder opp for oss. Ordenen gir også mange råd om hvordan vi kan ta vare på helsen, både fysiske og psykisk. Følger vi dem, kan vi bli harmoniske mennesker, men her er ingen tvang. Ordenen fraråder også ytterligheter når det gjelder f. eks. kost. Her er ingen askese, ingen løftet pekefinger, ingen smekk over fingrene fra Ordenens side. Ordenen vet at enhver årsak har sin virkning og hjelper oss kun gjennom å peke på mulige årsaker. Så er det opp til den enkelte. For vi har ingen guruer i Ordenen, kun en anonym veiledning. Det er et mål for Ordenen å lære den enkelte å lytte til sin egen indre stemme, som er så ufattelig vis. Det er en kunst å kunne skille denne ene indre stemmen fra andre stemmer som bare gør oss til slaver. Dette er imidlertid ikke lært i en håndvending. Her trengs mye teori og praksis.

Det er en frivillig sak om du vil bruke ditt medlemskap kun til hjemmestudier, eller om du også vil være medlem i en enhet i ditt nærmiljø. Besøker du en enhet, forventes det av deg at du respekterer de vedtektene enheden styres etter. For å nevne noen av disse: hvert medlem bidrar til fellesskapet ved verdig oppførsel, ved å opptre respektfult mot andre medlemmer og ved ikke å opptre dominerende på en måte som hindrer andres mulighet til å uttrykke seg. Desuten er det ikke tillatt å udnytte sitt medlemskap kommersielt, til egen personlig vinning eller å bruke møtene som forum for propaganda. På møtene skal det heller ikke diskuteres politikk.

Idealene for Rosenkors-Ordenen er de høyeste og mest edle. Det er menneskets foredling som tilstrebes. Enhver vet med seg selv hvor langt han eller hun har vandret for til slutt å kunne kalle seg selv en sann Rosenkors-filosof. Det er ikke opp til andre at bedømme det. Der er derfor heller ingen sentralt i Ordenen som deler ut karakterer.

Hvor lang tid tar det før jeg er utlært?

Rosenkors-Ordenen AMORC har studiebrev som følger og ledsager deg gjennom mange årtier. Jo høyere i gradene du kommer, jo mere ansvar legges det på deg selv for din egen videreutvikling og fordypning. Og utlært blir vi nok aldri, i alle fall ikke så lenge vi befinner oss her på jorden.

Livet er en skole, sier vi. De fleste Rosenkors mystikere har en positiv oppfatning av begrepet reinkarnasjon. Dette er intet dogma, men en forklaringsmodell som gjør at enkelte ting rett og slett faller på plass. Noen har bestemte erindringer om tidligere inkarnasjoner, andre har det ikke. Mange av oss mener at vi får de erindringer, når vi er modne for dem eller trenger dem. Ellers er det livet her og nå som teller. Det er det som er vår utfordring i hverdagen og som legger fundamentet vi skal bygge på. Men tenker vi reinkarnasjon, så betyr det også at vi har en evighet foran oss. Et menneskeliv er ikke nok for å bli utlært, mener de fleste av oss. Vi trenger en mengde tid. En mengde inkarnasjoner. Alle vil til slutt nå målet, som er å smelte sammen igjen med det store opphav, sier vi. Det er bare et spørsmål om tid og hvor vanskelig vi ønsker å gjøre det for oss selv ved å stritte imot den vei vi må gå.

Nærmest en evighet av tid før vi har nådd målet, kan virke skremmende. I vår moderne tid skal alt gå fort, jo fortere jo bedre. Men den vise har alltid visst at hastverk er lastverk. Negativ stress og jag og mas er uforenelig med en foredling av mennesket, for ikke å snakke om hele menneskeheten. Og det er den som til syvende og sist skal bli til gull. Det er den som er på vei hjem, og de som har funnet stien, skal lyse opp for andre som følger etter. Det er nok av oppgaver selv for den som virker utlært.

Motforestillinger

Det må jo være noe skummelt som foregår når Ordener er hemmelige?

For det første skal man være klar over at det å kunne holde noe hemmelig, har en oppdragende funksjon i seg selv. Og det gamle arabiske ordtaket tale er sølv, men taushet er gull kan saktens ha sin misjon i en tid som er så fylt av støy og uro som vår egen. Rosenkors-Ordenen betrakter seg imidlertid ikke som hemmelig. Den går ut i offentligheten med sitt budskap og alle som ønsker det, kan komme i kontakt med den. Medlemslistene på den andre siden blir ikke gitt videre, heller ikke til medlemmer, siden et medlemskap ansees for å være en privat sak for den enkelte. Det er opp til den enkelte om han eller hun vil fortelle til andre om sin tilhørighet.

Noen sider ved Ordenen er forbeholdt medlemmer. Hele læresystemet er bygd opp slik at teori, praksis og erfaring går hånd i hånd. Alt formidles i en logisk, velfundert og velprøvd rekkefølge som gir trygghet og gradvis mer innsikt i en rekke esoteriske emner. Detaljene fra høyere grader får man derfor først etter å ha gjennomgått de lavere. Dessuten, og enda viktigere, Rosenkors-Ordenen er en innvielsesorden, der innvielser er unike opplevelser som skal hjelpe den enkelte videre på veien. Ritualer og innvielser, som er symbolske dramaer, avsløres ikke før den enkelte er kommet langt nok i sitt medlemskap. Bare slik kan opplevelsene få den dybden de må ha. I prinsipp kan alle bli medlemmer og dermed få gradvis avslørt disse hemmelighetene. Utbytte vil imidlertid bare de mennesker få som har et forskende sinn og en åpen holdning til universets mysterier. Hemmelighetene er ikke annet enn en dypere visdom som den enkelte har fått en indre forbindelse til. For: sannheten kan ikke holdes skjult, men den kan heller ikke publiseres, den må erfares.

Rosenkorset ser ut som et kristent symbol. Hvilken forbindelse har Ordenen til kristendommen?

Mange som ser Rosenkors symbolet for første gang, tror det er et kristent symbol. Nå skal man være klar over at den nå så velkjente kristne korssymbolikken først ble gradvis adoptert av de kristne, mange år etter Jesu død. Korset som symbol derimot er mye eldre enn kristendommen og et av de mest universelle enkle symboltegn overhodet. Symbolet har verden over hjulpet mennesket med å orientere seg i tid og rom. Korset forener to motsetninger (to armer), representerer de fire himmelretninger, de fire årstider og tilsvarer den menneskelige skikkelsen med utstrakte armer. Dessuten ble korset i mange eldgamle kulturer brukt som symbol for solen og solguden. Vi kan dessuten nevne det gammeltestamentlige Tau-kors og egypternes løkkekors eller Crux ansata - nøkkelen til udødelighet.

Punktet der de fire armer i et kors møtes, er det femte punkt - eller kvintessensen som de gamle alkymister ville ha sagt, det åndelige element blant de fire jordiske. Ordenens Rosenkors symboliserer menneskets duale natur bestående av kropp OG sjel, eller en sjelspersonlighet som vi sier. Det er sjelspersonligheten som skal utfolde seg og utvikle seg mens den er knyttet til materien. Det er den som skal bli gjort mer bevisst og til slutt forene seg igjen med sitt opphav. Rosenkorset symboliserer dessuten mennesket i kosmos og gir ved dyp ettertanke svar på spørsmålene: hvor kommer jeg fra, hvorfor er jeg her og hvor skal jeg hen?

Ordenen formidler en filosofi, ikke en religion, en filosofi som går til urkilden og inkluderer alle store tanker som noensinne er tenkt av menneskeheten. Her finner vi en totalviten som forener vitenskap med mystikk. Rosenkors-Ordenen utviklet seg i takt med Vestens kultur, helt fra den tid dets vugge stod i Egypt, og kanskje enda lengre tilbake. I en tid var Ordenen også sterkt påvirket av kristendommen, den udogmatiske formen av den. Men Ordenen tok også mange impulser fra Østen til seg. Den forener på sett og vis Østen og Vesten. Den ser essensen og verdien i alle store verdensreligioner. Det ville være mot Ordenens høye ideal å ekskludere noen av dem. For her skimter vi bakenfor alle motsetninger eksistensen av en sannhet, men mange veier som fører til den.

Det finnes mange organisasjoner i dag som har selvutvikling som mål. Og mange skoler som tilbyr en innføring i esoterisk viten. Hva er spesielt for Rosenkors-Ordenen AMORC?

Svar fra en som har vært medlem i en årrekke:

 • For meg er Rosenkors-Ordenen den mest helhetlige syntese av Vestens mystikk i fortid og nåtid

 • Den vektlegger hele veien de høyeste idealer som toleranse, medfølelse, ydmykhet for verdens store undere, altruisme, tålmodighet... Vi må rett og slett bli et bedre menneske før vi kan ha håp om å nå åndelige høyder i form av illuminasjon. Vi må bli bedre mennesker, ikke for vår egen del, ikke som en narsissist som elsker seg selv, men til det guddommeliges ære og menneskehetens beste, som vi sier. Som en del av helheten.

 • Det er en innvielsesorden som formidler en viten som er adskillig mer omfattende enn den vi får fra bøker eller på weekendkurs. Her kommuniseres med HELE mennesket, det bevisste og det underbevisste, følelser og tanker, drømmer og symboler, det som kan sies med ord, og det som er uutsigelig.

 • Ordenen er åpen for kvinner og menn, alle aldre, alle raser, med tilhørighet til en hvilken som helst religion. Den representerer derfor et sant BRODERSKAP.

 • Her finner vi et fellesskap med andre søkende som også er på vei. Vi er alle underveis, ingen er nådd frem ennå, vi er alle elever i livets skole og kan lære av hverandre.

 • Her finner vi et læresystem som går gradvis frem. Alle mystiske øvelser og eksperimenter utføres under veiledning, men anonymt - uten guru.

 • Det er et livsbejaende system. Det er ikke det syndige menneske, som står i forgrunnen, men det verdige menneske. Ordenen har et utpreget positivt menneskesyn. Kroppen er sjelens tempel. Den skal stelles med ærefrykt. Med andre ord: ingen askese eller selvpinsler, ingen tvang. Her understreker vi menneskets frihet. Alt må oppleves riktig av den enkelte.

 • Her ledes vi til erkjennelsen at hvert enkelt individ, uansett hvor på veien det befinner seg, er en del av det guddommeliges store Plan. Vi snur perspektivet bort fra vår tids utstrakte egosentriske privatisering til bevisstheten om at vi er en del av helheten. En helhet som er forpliktende for alle.

 • Vi møter erkjennelsen av at livet er noe hellig, åndelig, samtidig som vi beholder bakkekontakten, forankringen til det jordiske.

 • Her møter vi en totalviten som heler menneskets oppsplittede motsetninger.

Filosofiske betraktninger

Hva er mystikk?

Som medlemmer av Rosenkors-Ordenen betegner vi oss som mystikere, eller i alle fall som mennesker som ønsker å bli det. Mystikk i vår forstand har intet med det dunkle, fordekte, skumle å gjøre. Tvert om: vi søker lyset. En mystiker er for oss en som finner de evige sannheter ved å lytte til den dype indre stemmen i seg. I vårt indre finnes en viten som er ufattelig stor. Vi må bare få kontakt med den. Vi må avdekke den. Vi må, på sett og vis, erindre den. En mystiker trenger ingen formidler i form av prester eller guruer. Gjennom meditasjon kan vi finne veien, kan vi frembringe en bevisst enhet av den personlige sjelen med dets opphav. En av de viktige forutsetninger er derfor et stille rom der vi lærer å lytte.

Mystikere har for øvrig eksistert i de forskjelligste kulturer og innen alle trossamfunn. Hvis vi lytter til deres vitnesbyrd, fra de forskjelligste tider, fra alle kanter av denne vår klode, Øst og Vest, Syd og Nord, slår det oss hvor samstemte de er. Riktignok er det vanskelig å kle disse erfaringer i ord, men essensen i deres symbolspråk er felles. Går vi til vår egen kulturkrets, så var kristne mystikere opp gjennom historien ofte en trussel mot den etablerte kirken, nettopp fordi de ikke trengte noen formidlere, pave eller presteskap. Av den grunn ble mange anklaget som kjettere, forfulgt, brent eller ganske enkelt glemt. Men gjennom hele den kristne kirkes historie eksisterer en esoterisk understrøm av urokkelige mystikere, både i form av enkeltmennesker og som mer omfattende bevegelser. Rosenkreuzerne hører til dem.

Hva gjør Rosenkors-Ordenen AMORC for verdenen?

Ordenen har ingen ytre hjelpeorganisasjoner den støtter i fellesskap, ved f. eks. målrettede innsamlingsaksjoner. Vi har erfart at fred begynner med den enkelte. Hvis hver enkelt klarer å bli et bedre menneske, blir også verden et bedre sted. Vi har noen leveregler som vår Orden legger oss på hjertet. Det er ingen påbud, men sterke oppfordringer. De er kjennetegn for en sann Rosenkors mystiker. Blant disse regler oppfordres vi til å gi moralsk og fysisk støtte til alle aktiviteter som bidrar til en mer human verden. Vi oppfordres med andre ord til lokalt arbeid i et globalt perspektiv.
Ordenen legger også hele tiden under vår opplæring stor vekt på begrepet tjeneste. Vi skal ikke være oss selv nok, men yte vårt til fellesskapet, alt etter evne.

Dessuten: den positive livsoppfatning vi lærer i vår Orden, vil også stråle ut mot vår omverden. Vi kan bli et lite lys i hverdagen for andre. Vi tror dessuten på tankens kraft. Det er med tanken det hele begynner. Tanken fører til handling. Vi har perioder med visualiseringer der vi gjør et målrettet arbeid for en trengende verden. Så er det igjen opp til den enkelte å gjøre noe i praksis - alt etter evne og hva den indre stemmen oppfordrer oss til. I våre enheter skaper vi oaser av lys. Her forener vi våre små lys, slik at lyset i verden kan bli større. For vårt mål er å bringe lyset tilbake til en formørket verden.
Endelig: har vi kommet langt nok, og har vi lært den rette form for ydmykhet, vil vi kunne gradvis innse at vi er kun redskaper for Guds store plan, eller hva vi enn ønsker å kalle denne kraft og intelligens som er mangfoldig større enn oss. Åpner vi oss opp, kan vi bli kanaler for dette lyset fra oven som er uendelig god, vis og kjærlig.

Hvordan skiller jeg den indre mesterens stemme fra forførere og falske profeter?

Den indre mesters stemme er full av visdom. Den er vårt høyere selv, den guddommelige gnist i oss. Det er en lavmælt, tålmodig hvisken som vi først må lære å lytte til. Her er intet spektakulært. Du føler bare at noe "faller" på plass. Du VET med en usvikelig klarhet. Du føler deg hel og i overensstemmelse med konstruktive kosmiske lover. Du får råd og veiledning, ikke krav. Den stemmen er FOR noe ikke imot noe. Den gir deg en bevissthetsutvidelse og oppfordrer aldri til bevisstløshet. Den stemmen er lys og vennlig.

Den er med andre ord ikke høyrøstet, forhandler ikke, smigrer ikke, den skryter ikke og oppfordrer deg aldri til å la være å tenke eller handle. Med tiden vil de fleste nok merke forskjellen.

Segl for Den Skandinaviske Storlosjen

Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

06 Sep 2023

Det ondes problem

21 Aug 2023

Gustav Meyrink

21 Dec 2022

Meditations-tekniker

24 Jul 2019

Mystikerens indre renselse

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

21 Nov 2018

Gnostisk Erkendelse og fuldkommenhed del 3


Flere artikler »