AMORC segl

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om Rosenkors-Ordenen AMORC. Hvis du vil vide mere kan du kontakte os via mail eller telefon.

Fakta om Ordenen

Hvad er Rosenkors-Ordenen AMORC?

Rosenkors-Ordenen AMORC er en verdensomspændende idealistisk organisation, som formidler praktisk og teoretisk kundskab om åndelig og personlig udvikling. At være en Orden indebærer, at man bygger på et vist system, at kundskaben formidles i en bestemt logisk rækkefølge.

Initialerne AMORC er en forkortelse af det latinske:
Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (den Antikke og Mystiske Orden af Rosenkorset) som er Ordenens fuldstændige navn over hele verden.

Rosenkors-Ordenen er en fordansket form af det latinske Ordo Rosae Crucis. Navnet stammer fra Ordenens kendemærke: korset med en enkel rød rose i midten. Som symbol er Rosenkorset meget gammelt og har ingen sekterisk betydning. Korset i sig selv er ældre end den kristne religion og symboliserer først og fremmest mennesket og dets liv på Jorden. Rosen i korsets centrum repræsenterer menneskets sjæl som gradvist udvikles gennem de erfaringer livet giver.

Meditasjon i solnegangen

AMORC formidler et privat studium i fascinerende emner som personlig udvikling, menneskets duale natur, livskvalitet, naturens universelle love, livets mening og åndelige aspekter set i et naturvidenskabeligt perspektiv samt en mængde andre emner.

AMORC adskiller sig fra de fleste undervisningssystemer ved i størst mulig udstrækning at anvende både teori og praksis, den gamle mystik og filosofi og de moderne videnskaber, med kroppen og sjælen som udgangspunkt for en subtil og dyb indre oplysning.

Hvad er Ordenens Mål?

Ordenen ønsker at formidle en dybere indsigt i livet og tilværelsen, universets love og principper til søgende mennesker.

Den spreder kundskab om, at en bedre verden og et bedre liv alene kan begynde med os selv og, at livskvalitet opnås gennem personlig udvikling.

Den giver enhver mulighed for at forme sin egen livsfilosofi baseret på viden og personlige erfaringer og stræber efter at fremme en livsanskuelse, hvor sunde etiske normer, tolerance og ansvarsfølelse er centrale begreber.

Er Ordenen kommerciel?

Den Højeste Storloge og alle Storloger verden over er registrerede som idealistiske organisation. Det vil sige, at organisationen ikke drives for økonomisk vinding. Ingen af Ordenens fonde kan anvendes til personlig fordel for nogen. Der findes ingen aktieejere, og alle fonde forvaltes efter bestemte retningslinjer.

Ordenens regnskaber kontrolleres hvert år af en autoriseret revisor som ikke har tilknytning til Ordenen, hverken gennem medlemskab eller på anden måde.

Er Ordenen en sekt?

For at svare på dette spørgsmål er det vigtigt at belyse flere punkter:

Uafhængig
Rosenkors-Ordenen AMORC er en helt fritstående organisation. Flere organisationer anvender det sagnomspundne Rosenkors i en eller anden form i sit navn eller som symbol. Bland dem ikke sammen med Rosenkors-Ordenen AMORC. Se altid efter initialerne AMORC for at vide, at det er denne organisation du er i kontakt med.

Stiller ingen krav til åndelig overbevisning
AMORC er ikke en sekt, en religion eller et trossamfund. Hvert enkelt medlem kan frit have og respekteres for sin egen tro. Inden for den rosenkorstradition som AMORC forvalter er åndelighed et redskab som bygger broer mellem mennesker, ikke mure, og trosforestillinger er et åbent område og ikke et panser.

AMORC har ingen dogmer og kræver ingen speciel livsstil af medlemmerne
AMORC påstår ikke at have svar på alt og hævder på ingen måde nogen form for eksklusivitet over religioner, andre filosofier eller tankesystemer. AMORCs opgave er at støtte det enkelte medlem i dets personlige søgen, hvor den frie tanke er en forudsætning. AMORC har ingen mester eller guru man skal følge.

Man beholder sit medlemskab så længe man selv ønsker
Intet andet binder medlemmet til organisationen end dets egen interesse. Medlemskabet kan når som helst afbrydes, og en sådan beslutning respekteres uden spørgsmål eller nogen form for opfølgning. Noget andet ville stride mod de idealer som er rosenkorsfilosofiens baggrund.

Betydningen af begrebet mystik
Eftersom mystik ofte opfattes som sekt-betonet, er det vigtigt at vide hvad AMORC ligger i dette begreb. Mystik defineres på følgende måde: en personlig oplevelse som viser, at kilden til alt som eksisterer kan forstås og erfares gennem direkte kundskab. Mange kalder denne kilde Gud. Andre kalder den en kosmisk intelligens eller kraft. Det vigtige er, at erfaringen er noetisk (erkendelseslære). Mystikkens kunst, og Ordenens arbejde, er at indvie den studerende i de teknikker som gør det muligt at erfare den mystiske kundskab. Denne kundskab er absolut rationel. Mystik er derfor ingen trosretning. Det handler helt enkelt om kunsten at vide. I en mystisk erfaring modtager personen ofte en følelse eller fornemmelse som langt overstiger hvad som er muligt at udtrykke med ord. Endvidere bliver denne indsigt, uafhængigt af hvem som modtager den, fuldstændigt og grundigt forstået. Du ved helt enkelt sandheden i det du erfarer.

Regnskaberne kontrolleres hvert år
AMORCs love kræver at Storlogens regnskaber hvert år må revideres og godkendes af en uafhængig autoriseret revisor. Ingen person eller gruppe kan drage økonomisk fordel af Ordenens pengemidler.

Hvorfor har Ordenen ritualer og hvordan ser et rosenkorstempel ud?

Rosenkorstempelet i Rosicrucian Park i San Jose, Californien
Billederne viser templet i Rosicrucian Park San Jose, Californien

Ud over de private studier, som er fælles for alle medlemmer, arrangeres medlemsmøder, seminarer og kurser med kompletterende undervisning i form af foredrag, diskussioner og kulturelle indslag. En del møder arrangeres i rituel form i Ordenens tempel. Hvad et ritual er forklarer selve ordet, som er latinsk og betyder “fastlagt orden”. Ordenens ritualer er en højtidelig form for møder, som gennemføres i en bestemt, fastlagt orden, hvor symbolsproget spiller en vigtig rolle. AMORCs ritualer har som formål at undervise og tale gennem sit symbolsprog på en måde som det underbevidste genkender. I filosofiske sammenhæng er symbolsproget et udmærket redskab til at anskueliggøre kosmiske love og principper, og hvert enkelt medlem gives mulighed for at fortolke symboler på grundlag af deres egen kundskab og indsigt. En vigtig del af ritualerne er at skabe en tilstand som hjælper hver enkelt til at opnå harmoni med sit indre jeg. Rosenkors-Ordenen AMORC er en initiatorisk Orden. Det vil sige at indvielser er en del af virksomheden. Indvielse eller Initiation er latin og betyder helt enkelt begyndelse.

En indvielse er et højtideligt arrangement, som symbolsk markerer overgangen fra en studiegrad til en anden. Det nærmeste man kan forbinde Ordenens indvielser med er kirkens rituelle sakramente som dåb, konfirmation og vielse, der også symboliserer begyndelsen på et nyt stadium i menneskets liv. AMORC har flere forskellige højtider som fejres i rituel form. Som eksempel kan nævnes det esoteriske nytår som indtræffer ved forårsjævndøgnet. I Skandinavien findes et fast Rosenkorstempel som ligger ved Storlogen i Onsala. Lokal virksomhed på forskellige steder i Skandinavien foregår i lejede lokaler. Interiøret i et tempel er så enkelt, at det kan opbygges og nedtages for hver gang man arrangerer et tempelmøde. Deltagelse i ritualer og indvielser er frivilligt, og på ingen måde obligatorisk for medlemmerne. Medlemsafgiften dækker heller ikke sådanne møder, men må betales med en deltagerafgift som dækker omkostningerne ved arrangementet.

Om medlemskab af Ordenen

Hvem kan blive medlem af AMORC?

Enhver kvinde eller mand over 18 år med en åndelig længsel og et seriøst ønske om at lære mere om sig selv og universet kan ansøge om medlemskab i en af Rosenkors-Ordenens Storloger. Organisationens medlemmer repræsenterer et tværsnit af samfundet eftersom, der inden for alle områder findes mennesker som forsøger at forbedre sig selv og finde en dybere mening med tilværelsen. Generelt kan vi sige at medlemmerne i Ordenen er:

 • Mennesker som søger livskvalitet og et dybere indhold i livet gennem udvikling af den åndelige dimension uden at skulle binde sig til en sekt eller religion.
 • Mennesker som ikke nøjes med at tro eller at lade eksistentielle spørgsmål være ubesvarede. Man vil vide!
 • Mennesker som vil lære mere om sig selv og deres sande natur. Mennesker som søger sin plads i en større sammenhæng.

Der stilles ingen specielle krav til livsanskuelse. Blandt Ordenens medlemmer findes både kristne, buddhister og folk, bl.a. fra Afrika, med base i naturreligioner. Også præster fra forskellige religioner og kirkesamfund er medlemmer. Selv om det ikke er nødvendigt at have en fast defineret gudstro så bør man, for at få fuldt udbytte af studierne, være åben for, at der eksisterer en åndelig eller immateriel side af tilværelsen..

Kan jeg afslutte mit medlemskab hvis jeg ikke ønsker at fortsætte det?

Du kan når som helst afslutte dit medlemskab. Det eneste som binder dig til AMORC er din egen interesse. Noget andet ville stride mod de principper og høje idealer Orden repræsenterer. Det eneste du behøver at gøre for at afslutte medlemskabet er er at love at du har slettet alt det studiemateriale du har lånt.

Mange medlemmer vælger at beholde deres medlemskab livet ud. Andre afslutter deres medlemskab efter kortere eller længere tid. Af disse er der også nogle som genoptager deres medlemskab senere.

Som mennesker er vi forskellige og vores livssituation og vores behov varierer med tiden. Uanset om et medlemskab bliver af lang eller kort varighed er lektionerne udformede med tanke på at give maksimalt udbytte for alle.

Hvad består Ordenens undervisning af?

Undervisningsmateriell

Ordenen underviser blandt andet i følgende emner:

 • Mysteriet tid og rum
 • Den menneskelige bevidsthed
 • Materiens natur
 • Den fysiske krop
 • Hvordan lys, farver og lyd indvirker på sind og krop
 • Antikkens filosoffer
 • Udvikling af viljen
 • Meditation
 • Visualisering og mental skabelse
 • Menneskelige følelser og instinkter og deres relation til personligheden
 • Vigtige opdagelser i kemi og fysik
 • Forklaring på fænomenet intuition og oversanselige erfaringer
 • Reinkarnationstanken
 • Menneskets sjæl
 • Gudsbegrebet
 • Esoterisk visdom og mystik
 • M.m.

For at garantere en korrekt og traditionsrigtig fremstilling af undervisningen har Ordenen engageret grupper af medlemmer med færdigheder i blandt andet videnskab og litteratur og som samtidig er vel bevandrede i Rosenkors-filosofien. Den grundlæggende undervisning gøres tilgængelig for hvert enkelt medlem i form af digitale lektioner. Mange af emnerne ledsages af praktiske øvelser som demonstrerer vigtige aspekter i undervisningen og viser hvordan principperne fungerer i praksis. Først gennem erfaringer kan den teoretiske kundskab forvandles til en lærdom som er til nytte i det daglige liv. Det er ikke nødvendigt med nogen speciel uddannelse for at få fuldt udbytte af undervisningen.

Spekulative, fantastiske eller usandsynlige emner findes ikke i Rosenkors-Ordenens undervisning.

Hvad koster det at være medlem i AMORC?

Virksomheden finansieres vha medlemsafgifter. Medlemsafgiften betales forud så længe du ønsker at være medlem. Du kan vælge om du vil betale hver måned eller årligt når du registrerer dit betalingskort. Årsafgiften er lidt lavere. Ungdoms- og aldersrabatter gives automatisk i overensstemmelse med din alder.

De økonomiske midler anvendes udelukkende til organisationens administration. Iflg Ordenens retningslinier holdes medlemsafgifterne så lave som muligt, for at så mange som muligt kan få del i denne visdomskilde.

Gældende medlemsafgifter og rabatter
 • Månedsafgift: 215 SEK – trækkes fra dit kort hver måned dagen efter at afgiften er udløbet (så længe du ønsker at være medlem).
 • Årsafgift: 2460 SEK (120 rabatt) – trækkes fra dit kort dagen efter at afgiften er udløbet (så længe du ønsker at være medlem).
 • Ungdomsrabat for dig under 25:
  Månedsafgift: 110 SEK, Årsafgift: 1290 SEK
 • Aldersrabat for dig over 65:
  Månedsafgift: 190 SEK, Årsafgift: 2160 SEK

(Gebyr er angivet i SEK, fordi organisationens bank er svensk. For dig med en anden valuta omregnes beløbet automatisk til din valuta.)

Hvad indgår i medlemskabet?

Som medlem i AMORC tilslutter du dig et verdensomspændende fællesskab af kvinder og mænd, som deler din interesse for en tidløs filosofi og personlig åndelig udvikling. Medlemskabet bygger på et privat hjemmestudium. Hver uge bliver en ny lektion gjort tilgængelig for dig i vort digitale system. Den følgende lektion bliver tilgængelig en uge efter du har læst den foregående. Det anbefales, at du afsætter 1–2 timer en aften om ugen til studierne.

Medlemskabet giver dig, ud over selve studiematerialet, ret til at besøge lokale ordensenheder over hele verden (12 steder alene i Skandinavien), hvor du kan opleve samværet med ligesindede og udveksle tanker og idéer som de fælles studier skaber.

Som et tillæg til medlemskabet i Den Skandinaviske Storloge kan du, hvis du ønsker det, efter en vis tid blive medlem af en lokal ordensenhed og deltage i forskellige arrangementer med foredrag, studieforum og andre aktiviteter. Dit medlemskab giver dig også adgang til Storlogens arrangementer og øvrige virksomhed, og du er altid velkommen til at skrive til Storlogen hvis du skulle behøve hjælp med praktiske spørgsmål i forbindelse med medlemskabet.

Som medlem får du adgang til medlemssiderne på internettet med mere information og oplysende og inspirerende artikler.

Ved siden af al kundskab, som er tilgængelig gennem dine AMORC-studier, findes der også et udvalg af medlemstilbehør som du kan købe gennem vor medlemsshop herunder bøger, røgelse og artefakter m.m. som kan berige dit medlemskab. Udvalget er tilpasset medlemmernes behov og efterspørgsel.

Findes der en lokal enhed i nærheden af hvor jeg bor og hvordan får jeg kontakt med den?

Rosenkors-Ordenen AMORC har lokale enheder nær flere større byer i de skandinaviske lande. Medlemskab eller besøg i en lokal enhed er ikke obligatorisk, men et tilbud til dem der ønsker det.

Lokale enheder er inddelt i typer efter størrelse og aktivitetsniveau, de største kaldes Loge, derefter kommer Kapitel, Pronaos og Atrium som de mindste. I Skandinavien findes fortiden Pronaos og Atrium. En oversigt over de lokale enheders program og aktiviteter findes på medlemssiderne.

Kan jeg lære at gå på vandet hvis jeg studerer og praktiserer Ordenens lærdom?

Ordenen underviser i en del kundskaber som ville fortone sig som ren magi for dem der ikke ved bedre. Vi påstår, at tilfældighed er intet andet end en betegnelse for en lovmæssighed som endnu er ukendt. På samme måde ser vi på det såkaldt overnaturlige. Det er NATURLIGT men endnu ukendt for de fleste.

Det er et af Ordenens mål at lære dig de naturlige love bag det såkaldt paranormale. Dette sker både i teori og praksis. Imidlertid er mængden af paranormale oplevelser, siger vor Orden, ikke noget kendetegn for hvor langt du er kommet i din åndelige udvikling. Det der tæller er hvor godt du har poleret den ædelsten i dit indre som spreder lys og kærlighed. FØR du ønsker at kunne gå på vandet bør du derfor spørge dig selv hvordan du er mod dine medmennesker i din hverdag. Hvad er der f.eks. i at kunne bøje skeer af metal, hvis dit hjerte er hårdt som sten?

Hvilke krav stiller Ordenen til det enkelte medlem?

Ordenen tror ikke på krav, men på den frie viljen. Det forventes imidlertid af dig, at du respekterer dit lands love. Ellers har Ordenen en mængde idealer som den holder op for os. Ordenen giver også en mængde råd for, at vi kan opretholde vor helse, både den fysiske og den åndelige. Følger vi dem kan vi blive harmoniske mennesker. Men her er ingen tvang. Ordenen fraråder også enhver form for yderligheder når det gælder f. eks. kost. Her er ingen askese, ingen løftet pegefinger, ingen smæk over fingrene fra Ordenens side. Ordenen ved at enhver årsag har sin virkning og hjælper os kun ved at pege på de mulige årsager. Så er det op til den enkelte. For vi har ingen guruer i Ordenen, kun en anonym vejledning. Det er et mål for Ordenen at lære den enkelte til at lytte til sin egen indre stemme, som er så ufattelig vis. Det er en kunst at kunne udskille denne ene indre stemme fra andre stemmer som bare gør os til slaver. Denne oplæring er ikke gjort i en håndevending. Det er brug for meget teori og praksis.

Det er en frivillig sag om du vil bruge dit medlemskab til kun at studere hjemme, eller om du også vil være medlem i en enhed i dit nærmiljø. Besøger du en enhed og bliver du eventuelt medlem der, så forventes det af dig at du respekterer de vedtægter de enkelte enheder styres efter. For at nævne nogen af de sidste: hvert medlem bidrager til fællesskabet ved værdig opførsel, ved at være respektfuld mod andre medlemmer, ved ikke at være dominerende på en måde der hindrer andres mulighed for at udtrykke sig. Desuden er det ikke tilladt at udnytte sit medlemskab kommercielt, for egen personlig vinding eller at bruge møderne som forum for propaganda. På møderne skal der heller ikke diskuteres politik.

Idealerne for Rosenkors-Ordenen er de højeste og mest ædle. Det er menneskeforædling der tilstræbes. Enhver ved med sig selv hvor langt han eller hun har vandret for til slut at kunne kalde sig selv en sand Rosenkors filosof. Det er ikke op til andre at bedømme det. Der er derfor heller ingen centralt i Ordenen der uddeler karakterer.

Hvor lang tid tager det før jeg er udlært?

Rosenkors-Ordenen AMORC har studiebreve der følger og ledsager dig gennem mange årtier. Jo højere i graderne du kommer jo mere ansvar lægges der på dig selv for din egen videreudvikling og fordybning. Og udlært bliver vi nok aldrig. I hvert fald ikke så længe vi befinder os her på jorden.

Livet er en skole. De fleste Rosenkors mystikere har en positiv opfattelse af begrebet reinkarnation. Dette er intet dogme men en forklaringsmodel der gør at nogle ting falder på plads. Nogen har bestemte erindringer om tidligere inkarnationer, andre har det ikke. Mange af os mener, at vi får disse erindringer når vi er modne til dem eller har brug for dem. Og ellers er det livet der tæller. Det er det der er udfordringen - dette liv. Det er dét fundament vi skal bygge på, her og nu. Men tænker vi reinkarnation, så betyder det også at vi har en evighed foran os. Et menneskeliv er ikke nok til at blive udlært. Vi har behov for en mængde tid. En mængde inkarnationer. Alle vil til slut nå målet, som er at smelte sammen med lyset, det store ophav. Det er bare et spørgsmål om tid og hvor vanskeligt vi ønsker at gøre det for os selv ved at stritte imod den vej vi må gå.

Nærmest en evighed af tid før vi har nået målet, kan virke skræmmende. I vores moderne tid skal alting gå hurtigt, jo hurtigere jo bedre. Men den vise har altid vidst at hastværk er lastværk. Negativt stress og jag er uforeneligt med en forædling af mennesket for ikke at snakke om hele menneskeheden. Og det er den der til syvende og sidst skal blive til guld. Det er den som er på vej hjem, og de der har fundet stien, skal oplyse den for andre som følger efter. Der er nok af opgaver selv for den som virker udlært.

Modforestillinger

Mange Ordener er meget lukkede. Hvad skjuler I?

Rosenkors-Ordenen AMORC må i lighed med enhver institution i samfundet have en ydre struktur som bærer organisationen. Denne struktur omfatter økonomi, love, regler, juridiske spørgsmål og administration.

Det er denne ydre organisation du normalt først møder hvis du ikke er tilknyttet Rosenkors-Ordenen AMORC. Men hvad skjuler der sig egentlig bag facaden? Nogle associerer ordensselskaber med lyssky virksomhed som foregår i største hemmelighed bag låste døre.

Der findes imidlertid en enkel forklaring på hvorfor Rosenkors-Ordenen AMORC har en ydre beskyttende skal som ikke umiddelbart tillader fuldt indblik udefra. Man behøver ikke at gå særligt langt tilbage i tiden før kirken havde monopol på menneskets tro i Europa og den frie tanke blev betragtet som en trussel. I løbet af denne tid opstod “hemmelige” ordner og selskaber som tilflugtssteder for åndelig frihed. At virke i det skjulte var et spørgsmål om at overleve.

I dag er forholdene anderledes. Ordenen behøver ikke længere at skjule, at den eksisterer. Noget som har resulteret i en større grad af åbenhed omkring organisationens virksomhed. Men da Rosenkors-Ordenen er en indvielsesorden er ritualer og indvielser fortsat “hemmelige”. Det er meningen de skal give dybe og unikke oplevelser og dermed være et redskab for udviklingen af personligheden. De afsløres derfor ikke før end medlemmet er kommet langt nok i sit medlemskab. Undervisningssystemet er opbygget således, at psykiske evner opøves gradvist. Det giver tryghed og er en garanti mod overdrivelser.

Et ord som bedre betegner Ordenens virksomhed er privat. Den er ikke hemmelig i dette ords almindelige betydning.

Rosenkorset ser ud som et kristent symbol. Hvilken forbindelse har Ordenen til kristendommen?

Mange der ser Rosenkors-symbolet for første gang tror det er et kristent symbol. Nu skal man være klar over at den i dag så velkendte kristne korssymbolik først blev gradvis adopteret af de kristne mange år etter Jesu død. Korset som symbol derimod er meget ældre end kristendommen og et af de mest universelle og enkle symboltegn overhovedet. Symbolet har verden over hjulpet mennesket med at orientere sig i tid og rum. Korset forener det åndelige og det materielle, repræsenterer de fire himmelretninger, de fire årstider og modsvarer den menneskelige skikkelse med udstrakte arme. Desuden blev korset i mange ældgamle kulturer brugt som symbol for solen og solguden. Vi kan desuden nævne det gammeltestamentlige Tau-kors og egypternes løkkekors eller Crux ansata - nøglen til udødelighed.

Punktet hvor de fire arme i et kors mødes, er det femte punkt - eller kvintessensen som de gamle alkymister ville have sagt. Det udgør det åndelige element blandt de fire jordiske. Ordenens Rosenkors symboliserer menneskets duale natur bestående af krop OG sjæl, eller en sjælspersonlighed som vi siger. Det er sjælspersonligheden som skal udvikle og udfolde sig mens den er knyttet til materien. Det er den der skal blive gjort mere bevidst og til slut forene sig med sit ophav. Rosenkorset symboliserer desuden mennesket i kosmos og giver ved dyb eftertanke svar på spørgsmålene: hvor kommer jeg fra, hvorfor er jeg her og hvor skal jeg hen?

Ordenen formidler en filosofi - ikke en religion. En filosofi som går til ur-kilden og inkluderer alle store tanker der nogensinde er tænkt af menneskeheden. Her finder vi et system som forener videnskab med mystik. Rosenkors-Ordenen udviklede sig i takt med Vestens kultur helt fra den tid hvor dens vugge stod i Ægypten, og måske endnu længere tilbage. På et tidspunkt var Ordenen også stærkt påvirket af den udogmatiske del af kristendommen. Men Ordenen tog også mange impulser fra Østen til sig. Den forener så og sige Østen og Vesten. Den ser essensen og værdien i alle de store verdensreligioner. Det ville være mod Ordenens høje ideal at ekskludere nogen af dem. For her skimter vi, bag alle modsætninger, eksistensen af en sandhed som mange veje fører til.

Der findes mange organisationer i dag som har selvudviklende mål. Og mange skoler der tilbyder indføring i esoterisk viden. Hvad er specielt ved Rosenkors-Ordenen AMORC?

Svar fra en der har vært medlem i en årrække:

 • For mig er Rosenkors-Ordenen den mest gennemførte syntese af Vestens mystik i fortid og nutid.

 • Den lægger vægt på de højeste idealer som tolerance, medfølelse, ydmyghed overfor verdens store undere, altruisme, tålmodighed. Vi må slet og ret blive bedre mennesker før vi kan have nogle håb om at nå åndelige højder i form af illumination. Vi må blive bedre mennesker, ikke for vor egen del, ikke som en narcissist der elsker sig selv, men til Guds ære og menneskehedens bedste, som vi siger. Som en del af helheden.

 • Det er en indvielsesorden som formidler en viden der er adskilligt mere omfattende end den vi får fra bøger eller tilfældige weekendkurser. Her kommunikeres med HELE mennesket, det bevidste og det underbevidste, følelser og tanker, drømme og symboler, det der kan siges med ord, og det som er uudsigeligt.

 • Ordenen er åben for kvinder og mænd, alle aldre, alle racer, tilhørende en hvilken som helst religion. Den repræsenterer derfor et sandt BRODERSKAB.

 • Her finder vi et fællesskab med andre søgende som også er på vej. Vi er alle på vej, ingen er nået frem endnu, vi er alle elever i livets skole og kan lære af hinanden.

 • Her finder vi et læresystem som går gradvis frem. Alle mystiske øvelser og eksperimenter udføres under vejledning, men anonymt uden guru.

 • Det er et livsbekræftende system. Det er ikke det syndige menneske, som står i forgrunden, men det værdige menneske. Ordenen har et udpræget positivt menneskesyn. Kroppen er sjælens tempel. Den skal omgås med ærefrygt. Med andre ord: ingen askese eller selvpinsler, ingen tvang. Her understreger vi menneskets frihed. Alt må opleves rigtig af den enkelte.

 • Her ledes vi til erkendelsen af at hvert enkelt individ, uanset hvor på vejen det befinder sig, er en del av Guds store Plan. Vi leder perspektivet væk fra vor tids egocentriske privatisering til bevidstheden om, at vi er en del af helheden. En helhed som er forpligtende for alle.

 • Vi møder erkendelsen af, at livet er noget helligt og åndeligt samtidig med, at vi beholder jordforbindelsen, forankringen i livet.

 • Her møder vi en totalviden som heler menneskets opsplittede modsætninger.

Filosofiske betragtninger

Hvad er mystik?

Som medlemmer af Rosenkors-Ordenen betegner vi os som mystikere, eller i hvert tilfælde som mennesker der ønsker at blive det. Mystik i vor forstand har intet med det dunkle, fordækte eller skumle at gøre. Tværtimod, vi søger lyset. En mystiker er for os en som finder de evige sandheder ved at lytte til den dype indre stemme i sig. I vort indre findes en viden der er ufattelig stor. Vi skal blot have kontakt med den. Vi må afdække den. Vi må så at sige erindre den. En mystiker har ikke behov for nogen guruer eller præster til at formidle disse ting. Gennem meditation kan vi finde vejen, frembringe en bevidst enhed af den personlige sjæl med dens ophav. En af de vigtige forudsætninger er derfor et stille rum hvor vi lærer at lytte.

Mystikere har for øvrigt eksisteret i de forskelligste kulturer og indenfor alle trossamfund. Hvis vi lytter til deres vidnesbyrd, fra de forskelligste tider, fra alle kanter af denne vor klode, Øst og Vest, Syd og Nord, slår det os hvor samstemte de er. Rigtignok er det vanskeligt at klæde disse erfaringer i ord, men essensen i deres symbolsprog er fælles. Går vi til vor egen kulturkreds, så var kristne mystikere op gennem historien ofte en trussel mod den etablerede kirke, netop fordi de ikke ønskede formidlere, paver eller præsteskab. Og af den grund blev mange anklaget for kætteri, forfulgt, brændt eller ganske enkelt glemt. Men gennem hele den kristne kirkes historie eksisterer en esoterisk understrøm af urokkelige mystikere, både i form af enkeltmennesker og som mere omfattende bevægelser. Rosenkreuzerne hører til dem.

Hvad gør Rosenkors-Ordenen AMORC for verden?

Ordenen har ingen ydre hjælpeorganisationer og bedriver ikke målrettede indsamlingsaktioner. Vi har erfaret at fred begynder med den enkelte. Hvis hver enkelt klarer at blive et bedre menneske, bliver verden også et bedre sted.

Vi har nogen leveregler som Ordenen giver os. Det er ikke påbud, men stærke opfordringer. De er kendetegn for en sand Rosenkors mystiker. Blandt disse regler opfordres vi til at give moralsk og fysisk støtte til alle aktiviteter som bidrager til en mere human verden. Vi opfordres med andre ord til lokalt arbejde i et globalt perspektiv. Ordenen ligger, under vores oplæring, stor vægt på begrebet tjeneste. Vi skal ikke være os selv nok, men yde vort til fællesskabet, alt efter evne.

Desuden: den positive livsopfattelse vi lærer i Ordenen, vil også stråle ud mod omverdenen. Vi kan blive et lille lys i hverdagen for andre. Vi tror desuden på tankens kraft. Det er med tanken det hele begynder. Tanke fører til handling. Vi har perioder med visualiseringer hvor vi gør et målrettet arbejde for en trængende verden. Så er det igen op til den enkelte at gøre noget i praksis - alt efter evne og hvad den indre stemme opfordrer os til. I vore enheder skaber vi oaser af lys. Her forener vi vore små individuelle lys således, at lyset i verden kan blive større. For vort mål er at bringe lyset tilbage til en formørket verden.

Endelig: er vi kommet langt nok og har vi lært den rette form for ydmyghed vil vi gradvis kunne indse, at vi er kun redskaber for Guds store plan eller hvad vi end ønsker at kalde denne kraft og intelligens der er så uendelig mange gange større end os. Åbner vi os, kan vi blive kanaler for dette lys fra oven som er uendeligt godt, vist og kærligt.

Hvordan adskiller jeg den indre mesters stemme fra forførere og falske profeter?

Den indre mesters stemme er fuld af visdom. Den er vort højere selv, den guddommelige gnist i os. Det er en lavmælt, tålmodig hvisken som vi først må lære at lytte til. Her er intet spektakulært. Du føler bare at noget “falder” på plads. Du VED med en usvigelig klarhed. Du føler dig hel og i overensstemmelse med konstruktive kosmiske love. Du får råd og vejledning, ikke krav. Den stemme er FOR noget, ikke imod. Den giver dig en bevidsthedsudvidelse og opfordrer aldrig til bevidstløshed. Den stemme er lys og venlig.

Den er med andre ord ikke høyrøstet, forhandler ikke, smigrer ikke, den skryter ikke og oppfordrer deg aldri til å la være å tenke eller handle. Med tiden vil de fleste nok merke forskjellen.

Segl for Den Skandinaviske Storlosjen

Artikler til fordybning

Her deler vi nyheder, kommentarer, artikler og andet materiale, som kan have interesse for vores medlemmer og andre interesserede.

06 Sep 2023

Det ondes problem

21 Aug 2023

Gustav Meyrink

21 Dec 2022

Meditations-tekniker

24 Jul 2019

Mystikerens indre renselse

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

21 Nov 2018

Gnostisk Erkendelse og fuldkommenhed del 3


Flere artikler »