AMORC segl

Frågor och svar

Här finner du svar på några ofta ställda frågor om Rosenkors-Orden AMORC. Om du är intresserad av att få veta mer, kan du kontakta oss via mail eller telefon.

Fakta om Orden

Vad är Rosenkors-Orden AMORC?

Rosenkors-Orden AMORC är en världsomspännande ideell organisation som förmedlar praktisk och teoretisk kunskap om andlig och personlig utveckling. Att vara en Orden innebär att man bygger på ett visst system; att kunskapen förmedlas i en bestämd logisk ordningsföljd.

Initialerna AMORC är en förkortning för det latinska uttrycket: Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (den Antika och Mystiska Orden av Rosenkorset) som är Ordens fulla namn världen över.

Rosenkors-Orden är en försvenskad form av det latinska: Ordo Rosae Crucis. Namnet härstammar från Ordens kännetecken; korset med en enkel röd ros i mitten. Som symbol är rosenkorset mycket gammalt, och det har ingen sekterisk betydelse. Korset i sig själv är äldre än den kristna religionen, och symboliserar först och främst människan och hennes liv på jorden. Rosen i korsets centrum representerar människans själ som gradvis utvecklar sig genom de erfarenheter livet ger.

Meditasjon i solnegangen

AMORC förmedlar privata studier inom fascinerande ämnen såsom personlig utveckling, människans duala natur, livskvalitet, naturens universella lagar, livets mening och andliga aspekter sett ur naturvetenskapligt perspektiv och en rad andra teman.

AMORC skiljer sig från de flesta undervisningssystem genom att med största möjliga förståelse använda teori och praktik, den gamla mystiken, filosofin och den moderna vetenskapen, kroppen och själen som utgångspunkt för en subtil och djup inre upplysning.

Vad är Ordens syfte?

Orden önskar förmedla en djupare insikt om livet och tillvaron, universums lagar och principer till sökande människor.

Den sprider kunskap om att en bättre värld och ett bättre liv bara kan börja med oss själva, och att livskvalitet uppnås genom personlig utveckling.

Den ger var och en möjlighet att forma sin egen livsfilosofi baserad på kunskap och personliga erfarenheter, och försöker främja en livsåskådning där sunda etiska normer, tolerans och ansvarskänsla är centrala begrepp.

Är Orden kommersiell?

Den Högsta Storlogen och alla Storloger världen över är registrerade som en ideell organisation. Det vill säga att organisationen inte drivs för ekonomisk vinning. Ingen av Ordens fonder kan användas till personlig fördel av någon. Det finns inga aktieägare och alla fonder förvaltas efter fasta angivna riktlinjer.

Ordens räkenskaper granskas varje år av en auktoriserad revisor som inte är knuten till Orden, varken genom medlemskap eller på annat sätt.

Är Rosenkors-Orden en sekt?

För att svara på denna fråga är det viktigt att belysa flera punkter:

Oberoende
Rosenkors-Orden AMORC är en helt fristående organisation. Flera organisationer använder det sägenomspunna rosenkorset i en eller annan form i sitt namn eller som symbol. Blanda inte ihop dem med Rosenkors-Orden AMORC. Se alltid efter initialerna AMORC för att veta att det är denna organisation du är i kontakt med.

Ställer inga krav på andlig övertygelse
Orden är ingen sekt, religion eller trossamfund. Varje medlem är fri att ha sin egen tro och att respekteras för det. Inom den rosenkorstradition AMORC förvaltar, är andlighet ett verktyg som bygger broar mellan människor, inte murar och vår bild av tro är ett öppet landskap, inte ett pansar.

Rosenkors-Orden AMORC har inga dogmer och kräver ingen speciell livsföring av medlemmarna
Orden utger sig inte för att ha svar på allt och hävdar på inget sätt någon form av exklusivitet framför andra religioner, filosofier eller tankesystem. Rosenkors-Orden AMORCs uppgift är att stödja medlemmen i sitt personliga andliga sökande där den fria tanken är en förutsättning. Orden har ingen mästare eller guru som man måste följa.

Man behåller sitt medlemskap så länge man själv önskar
Det enda som binder medlemmen till organisationen är det egna intresset. Medlemskapet kan när som helst avbrytas, och ett sådant beslut respekteras utan ifrågasättande eller någon form av uppföljning. Allt annat skulle strida mot de ideal som är rosenkorsfilosofins grund.

Betydelsen av begreppet mystik
Eftersom mystik ofta uppfattas som sektbetonat, är det viktigt att veta vad Orden lägger i detta begrepp. Mystik definieras på följande sätt: En personlig upplevelse som visar att Källan till allt som existerar, kan förstås och upplevas genom klar kunskap. Många kallar denna källa Gud, andra kallar den en kosmisk intelligens eller kraft. Det viktiga är att upplevelsen är noetisk: Man vet, man tror inte genom att tro att man vet eller genom vetenskaplig observation, man bara vet. Mystikens konst och Ordens arbete, är att inviga den studerande i de tekniker som gör det möjligt att uppleva den mystiska kunskapen. Denna kunskap är absolut rationell. Mystik är alltså ingen trosriktning. Det handlar helt enkelt om konsten att veta. I en mystisk upplevelse mottar personen ofta en känsla, en förnimmelse som vida överstiger vad som är möjligt att uttrycka med ord. Vidare blir denna insikt, oberoende av vem som mottar den, fullständigt och grundligt förstådd. Du bara vet sanningen i det du upplever.

Räkenskaperna kontrolleras varje år
Rosenkors-Orden AMORCs stadgar kräver att Storlogens räkenskaper varje år ska granskas och godkännas av en oberoende auktoriserad revisor. Ingen person eller gruppering kan dra ekonomisk fördel av Ordens tillgångar.

Varför har Orden ritualer och hur ser ett rosenkorstempel ut?

Rosenkorstempelet i Rosicrucian Park i San Jose, Kalifornien
Billederne viser templet i Rosicrucian Park San Jose, Kalifornien

Utöver de privata studier som utgör en gemensam grund för alla medlemmar, arrangeras medlemsmöten, seminarier och kurser med kompletterande undervisning i form av föredrag, diskussioner och kulturella inslag. En del möten arrangeras i rituell form i Ordens tempel. Vad en ritual är, förklarar ordet självt, som är latin och betyder ”fastlagd ordning”. Ordens ritualer är en högtidlig form för möten som genomförs i en bestämd, fastlagd ordning där symbolspråket spelar en viktig roll. Ordens ritualer har som syfte att undervisa och talar genom sitt symbolspråk på ett sätt som det undermedvetna känner igen. I filosofiska sammanhang är symbolspråket ett utmärkt verktyg för att åskådliggöra kosmiska lagar och principer, och varje enskild medlem ges möjligheten att tolka symbolen utifrån sin egen kunskap och insikt. En viktig del av ritualerna är att skapa ett tillstånd som hjälper den enskilde att uppnå harmoni med sitt inre jag. Rosenkors-Orden AMORC är en initiatorisk Orden. Det betyder att invigningar är en del av verksamheten. ”Invigning” eller ”initiation” är latin och betyder lite förenklat ”påbörja”.

En invigning är ett högtidligt arrangemang som symboliskt markerar övergången från en studiegrad till en annan. Det närmaste man kan jämföra Ordens invigningar med, är kyrkans rituella sakrament som dop, konfirmation och vigsel som också symboliserar början på en ny fas i människans liv. Orden har också olika högtider som firas i rituell form. Som exempel kan nämnas det esoteriska nyåret som inträffar vid vårdagjämning. I Skandinavien finns ett fast Rosenkorstempel som ligger vid Storlogen i Onsala. Lokal verksamhet på olika platser i Skandinavien försiggår i hyrda lokaler. Interiören i ett tempel är såpass enkel att det kan byggas upp och tas ned varje gång man arrangerar ett möte där ett tempel krävs. Deltagande i ritualer och invigningar är frivilligt och på inget sätt obligatoriskt för medlemmarna. Medlemsavgiften täcker heller inte sådana möten, utan betalas genom en deltagaravgift uträknad för att täcka arrangemangskostnaderna.

Om medlemskap i Orden

Vem kan bli medlem i AMORC?

Varje kvinna eller man över 18 år med en andlig längtan och en seriös önskan att lära sig mer om sig själv och universum, kan söka medlemskap i Rosenkors-Orden. Organisationens medlemmar representerar ett tvärsnitt av samhället, eftersom det finns människor som vill utveckla sig själv och finna en djupare mening med tillvaron inom alla områden. Generellt kan vi säga att medlemmarna i Orden är:

 • Människor som söker livskvalitet och ett djupare innehåll i livet, det vill säga en andlig dimension, utan att vilja binda sig till en religion.
 • Människor som inte nöjer sig med att enbart tro eller att låta existentiella frågor förbli obesvarade. Man vill veta!
 • Människor som vill lära mer om sig själva och sin sanna natur, som söker sin plats i ett större sammanhang.

Det ställs inga speciella krav på livsåskådning. Bland Ordens medlemmar finns kristna, buddhister, muslimer och afrikaner som har sin grund i naturreligioner. Också präster från olika religioner och samfund är medlemmar. Även om det inte är nödvändigt att ha någon fast definierad gudstro, bör man för att ha fullt utbyte av studierna, vara öppen för att det existerar en andlig eller immateriell sida av tillvaron.

Kan jag avsluta medlemskapet om jag inte önskar fortsätta?

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det enda som binder dig till AMORC är ditt eget intresse. Något annat skulle strida mot de principer och höga ideal som Orden representerar. När du avslutar medlemskapet ombeds du radera studiematerialet som du har lånat.

Många av medlemmarna väljer att behålla sitt medlemskap livet ut. Andra avslutar sitt medlemskap efter kortare eller längre tid. Av dessa är det några som återupptar sitt medlemskap senare.

Som människor är vi olika, och vår livssituation och våra behov varierar med tiden. Oavsett om ett medlemskap varar under längre eller kortare tid, är föreläsningarna utformade för att ge maximalt utbyte för alla.

Vad består Ordens undervisning av?

Undervisningsmateriell

Orden undervisar bland annat om följande ämnen:

 • mysteriet tid och rum
 • det mänskliga medvetandet
 • materiens natur
 • den fysiska kroppen
 • hur ljus, färg och ljud påverkar sinne och kropp
 • antikens filosofer
 • utveckling av viljan
 • meditation
 • visualisering och mentalt skapande
 • mänskliga känslor och instinkter och deras relation till personligheten
 • viktiga upptäckter inom kemi och fysik
 • förklaring av fenomenen intuition och paranormala upplevelser
 • reinkarnationstanken
 • människans själ
 • gudsbegreppet
 • esoterisk visdom och mystik
 • m.m.

För att kunna garantera en riktig och traditionsenlig framställning av undervisningen, har Orden engagerat grupper av medlemmar med kunskap inom bland annat vetenskap och litteratur, och som samtidigt är väl bevandrade inom Rosenkorsfilosofin. Den grundläggande undervisningen görs tillgänglig för varje medlem i form av digitala studiebrev. Många teman följs av praktiska övningar som belyser viktiga aspekter av undervisningen och visar hur principerna fungerar i praktiken. Endast genom erfarenhet kan den teoretiska kunskapen omvandlas till en visdom som är till nytta i det dagliga livet. Det behövs ingen speciell utbildning för att du ska få fullt utbyte av undervisningen.

Spekulativa eller icke trovärdiga ämnen finns inte i Rosenkors-Ordens undervisning.

Vad kostar det att vara medlem i AMORC?

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften dras från ditt betalkort månads- eller årsvis så länge du önskar vara medlem. Årsavgift är något rimligare. Ungdoms- och åldersrabatter ges automatiskt i överensstämmelse med din ålder.

De ekonomiska medlen används uteslutande till organisationens administration. Enligt Ordens riktlinjer hålls medlemsavgifterna så låga som möjligt, så att så många som möjligt kan få ta del av denna visdomskälla.

Gällande medlemsavgifter och rabatter
 • Månadsavgift: 215 SEK – dras från ditt kort varje månad dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
 • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) – dras från ditt kort dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
 • Ungdomsrabatt för dig under 25:
  Månadsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
 • Åldersrabatt för dig över 65:
  Månadsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Avgifter anges i SEK eftersom organisationens bank är svensk. För dig med annan valuta räknas beloppet automatiskt om till din valuta.)

Vad är inkluderat i medlemskapet?

Som medlem i Rosenkors-Orden AMORC ansluter du dig till en världsomspännande gemenskap av kvinnor och män som delar ditt intresse för en tidlös filosofi och personlig andlig utveckling. Medlemskapet bygger på privata hemmastudier. Varje vecka görs ett nytt studiehäfte tillgängligt för dig i vårt digitala system. Studiehäftet blir tillgängligt när du läst det föregående häftet. Det rekommenderas att du sätter av 1-2 timmar en kväll i veckan till studierna.

Medlemskapet ger dig, utöver själva studiematerialet, rätt till att besöka lokala ordensenheter över hela världen (12 platser bara i Skandinavien) där du kan uppleva inspirerande samvaro med likasinnade och utväxla tankar och idéer som de gemensamma studierna skapar.

Som ett tillägg till medlemskapet i Den Skandinaviske Storlogen kan du, om du önskar det, bli medlem av en lokal ordensenhet och delta i olika arrangemang med föredrag, studieforum och andra aktiviteter. Ditt medlemskap ger dig också tillgång till Storlogens arrangemang och övrig verksamhet, och du är när som helst välkommen att skriva till Storlogen om du skulle behöva hjälp med praktiska frågor i förbindelse med medlemskapet.

Som medlem får du tillgång till medlemssidorna på Internet där du finner en mängd material både till eftertanke och för information.

Vid sidan av all den kunskap som är tillgänglig genom dina Rosenkors-studier, finns det också ett brett utbud av medlemstillbehör som du kan köpa genom vår medlemsshop; böcker, häften, rökelse, m.m. som kan berika ditt medlemskap. Sortimentet läggs upp efter medlemmarnas behov och efterfrågan.

Finns det en lokal enhet i närheten av mitt hem, och hur får jag kontakt med den?

Rosenkors-Orden AMORC har lokala enheter i närheten av större städer i de skandinaviska länderna. Medlemskap eller besök i en lokal enhet är inte obligatoriskt, utan ett erbjudande till dem som önskar det.

Lokala enheter är indelade i olika slag efter storlek och aktivitetsnivå, den största kallas Loge, därefter kommer Kapitel, Pronaos och Atrium som den minsta. I Skandinavien finns för närvarande Pronaos och Atrium. Översikt över de lokala enheternas program och aktiviteter finns på medlemssidorna på web.

Kan jag lära mig att gå på vattnet om jag studerar och praktiserar Ordens lärdom?

Det stämmer att Orden lär ut en del kunskaper som kan se ut som ren magi. Vi påstår att tillfälligheter inte är något annat än en beteckning för en lag som ännu är okänd. På samma sätt ser vi på det som kallas övernaturligt. Det är NATURLIGT men ännu okänt för de flesta.

Det är ett av Ordens mål att lära dig de naturliga lagarna bakom det så kallade paranormala. Detta sker både i teori och i praktik. Emellertid: mängden av paranormala upplevelser, säger vår Orden, är inte något kännetecken för hur långt du har kommit i din andliga utveckling. Det som räknas är hur blank du har polerat ädelstenen i ditt inre som förmår att sprida ljus och kärlek. INNAN du önskar att kunna gå på vattnet, bör du därför fråga dig hur du är mot dina medmänniskor i din vardag. Vad är t.ex. vitsen med att kunna böja skedar av metall, om hjärtat samtidigt är hårt som sten?

Vilka krav ställer Orden på den enskilde medlemmen?

Orden tror inte på krav, men på den fria viljan. Det förväntas emellertid av dig att du respekterar ditt lands lagar. I övrigt har Orden en mängd ideal som den visar oss. Orden ger också många råd om hur vi kan ta vara på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Följer vi dem, kan vi bli harmoniska människor, men här finns inget tvång. Orden avråder också från ytterligheter när det gäller t.ex. kost. Här gäller ingen askes, inget lyft pekfinger eller slag över fingrarna från Ordens sida. Orden vet att varje orsak har sin verkan och hjälper oss bara genom att peka på möjliga orsaker. Sedan är det upp till var och en. Vi har ingen guru i Orden, bara en anonym vägledning. Det är ett mål för Orden att lära den enskilde att lyssna till sin egen inre stämma, som är så ofattligt vis. Det är en konst att kunna skilja denna enda inre röst från andra röster som bara gör oss till slavar. Detta lär man sig emellertid inte i en handvändning. Här behövs mycket teori och praktik.

Det är frivilligt om du vill använda ditt medlemskap enbart till hemmastudier, eller om du också vill vara medlem i en enhet i din närhet. Besöker du en enhet så förväntas det av dig att du respekterar de stadgar enheten styrs efter. För att nämna några av dessa: varje medlem bidrar till gemenskapen genom värdigt uppförande, genom att uppträda respektfullt mot andra medlemmar och genom att inte uppträda dominerande på ett sätt som hindrar andras möjlighet att uttrycka sig. Dessutom är det inte tillåtet att utnyttja sitt medlemskap kommersiellt, för egen personlig vinning eller att använda mötena som forum för propaganda. På mötena ska det heller inte diskuteras politik.

Idealen för Rosenkors-Orden är höga och ädla. Det är människans förädling som eftersträvas. Var och en vet med sig själv hur långt han eller hon har vandrat för att till slut kunna kalla sig själv en sann Rosenkors-filosof. Det är inte upp till andra att bedöma det. Det finns därför heller ingen centralt inom Orden som delar ut utmärkelser.

Hur lång tid tar det innan jag är fullärd?

Rosenkors-Orden AMORC har studiebrev som följer och ledsagar dig genom många årtionden. Ju högre i graderna du kommer, ju mera ansvar läggs det på dig själv för din egen vidareutveckling och fördjupning. Och fullärda blir vi nog aldrig, i alla fall inte så länge vi befinner oss här på jorden.

Livet är en skola, säger vi. De flesta Rosenkorsmystiker har en positiv uppfattning av begreppet reinkarnation. Detta är ingen dogm, men en förklaringsmodell som gör att en del saker rätt och slätt faller på plats. Någon har särskilda minnen från tidigare inkarnationer, andra har inte det. Många av oss menar att de minnena kommer när vi är mogna för dem eller behöver dem. I övrigt är det livet här och nu som räknas. Det är det som är vår utmaning i vardagen. Det är det som lägger grunden just idag. Men tänker vi reinkarnation, så betyder det också att vi har en evighet framför oss. Ett människoliv är inte nog för att bli fullärd, menar de flesta av oss. Vi behöver lång tid. Många inkarnationer. Alla vill till slut nå målet, som vi säger är att åter smälta samman med vårt ursprung. Det är bara en fråga om tid och hur svårt vi önskar att göra det för oss själva genom att göra motstånd på den väg vi måste gå.

Att det tar närmast en evighet av tid innan vi når målet, kan verka skrämmande. I vår moderna tid ska allt gå fort, ju fortare desto bättre. Men den vise har alltid vetat att hastverk är lastverk. Negativ stress och att jaga fram är oförenligt med en förädling av människan, för att inte tala om hela mänskligheten. Och det är den som till slut ska bli till guld. Det är den som är på väg hem, och de som har funnit stigen, ska lysa upp för andra som följer efter. Det finns nog av uppgifter även för den som verkar fullärd.

Argument mot

Det måste ju vara något skumt som försiggår när Ordnar är hemliga?

För det första kan vi betänka det att kunna hålla något hemligt, har det en självuppfostrande funktion i sig själv? Och det gamla arabiska ordspråket tala är silver, att tiga är guld kan verkligen ha sitt värde i en tid som är så fylld av larm och oro som vår egen. Rosenkors-Orden betraktar sig emellertid inte som hemlig. Den går ut i offentligheten med sitt budskap och alla som önskar det, kan komma i kontakt med den. Medlemslistorna å andra sidan blir inte utlämnade, inte heller till medlemmar, eftersom ett medlemskap anses vara en privatsak för den enskilde. Det är upp till var och en om han eller hon vill berätta för andra om sitt medlemskap.

Några sidor hos Orden är förbehållna medlemmar. Hela lärosystemet är uppbyggt så att teori, praktik och erfarenhet går hand i hand. Allt förmedlas i en logisk, väl genomtänkt och väl beprövad ordningsföljd som ger trygghet och gradvis mer insikt i en rad esoteriska ämnen. Detaljerna i högre grader får man därför först efter att ha genomgått de lägre. Dessutom, och ändå viktigare, Rosenkors-Orden är en initiatorisk orden, där invigningar är unika upplevelser som ska hjälpa den enskilde vidare på vägen. Ritualer och invigningar, som är symboliska dramer, avslöjas inte förrän den enskilde har kommit långt nog i sitt medlemskap. Bara så kan upplevelsen få det djup den är tänkt att ha. I princip kan alla bli medlemmar och därmed gradvis få dessa hemligheter avslöjade. Störst utbyte kommer emellertid bara de människor att ha som har ett utforskande sinne och en öppen hållning till universums mysterier. Hemligheterna är inget annat än en djupare visdom som den enskilde har fått en inre förståelse av. Eftersom: sanningen kan inte hållas dold, men den kan heller inte publiceras, den behöver upplevas.

Rosenkorset ser ut som en kristen symbol. Vilken anknytning har Orden till kristendomen?

Många som ser Rosenkorssymbolen för första gången, tror att det är en kristen symbol. Man bör vara klar över att den numera så välkända kristna korssymboliken från början blev gradvis adopterad av de kristna, många år efter Jesu död. Korset som symbol däremot är mycket äldre än kristendomen och ett av de mest universella enkla symboltecknen överhuvudtaget. Symbolen har världen över hjälpt människan att orientera sig i tid och rum. Korset förenar två motsättningar (två armar), representerar de fyra väderstrecken, de fyra årstiderna och motsvarar den mänskliga varelsen med utsträckta armar. Dessutom blev korset i många urgamla kulturer använt som symbol för solen och solguden. Vi kan dessutom nämna det gammaltestamentliga Tau-korset och egyptiernas ankh eller Crux ansata - nyckeln till odödlighet.

Punkten där de fyra armarna i ett kors möts, är en femte punkt - eller kvintessensen som de gamla alkemisterna skulle ha sagt, det andliga elementet bland de fyra jordiska. Ordens Rosenkors symboliserar människans duala natur bestående av kropp OCH själ, eller en själspersonlighet som vi säger. Det är själspersonligheten som ska slå ut och utveckla sig medan den är knuten till materien. Det är den som ska bli mer medveten och till slut återförena sig med sitt ursprung. Rosenkorset symboliserar dessutom människan i kosmos och ger vid djup eftertanke svar på frågorna: var kommer jag ifrån, varför är jag här och vart är jag på väg?

Orden förmedlar en filosofi, inte en religion, en filosofi som går till alltings ursprung och inkluderar alla stora tankar som någonsin är tänkta av mänskligheten. Här finner vi ett totalt vetande som förenar vetenskap med mystik. Rosenkors-Orden utvecklas hela tiden i takt med vår kultur, helt tillbaka ifrån den tid dess vagga stod i Egypten, och kanske ändå längre tillbaka. En tid var Orden också starkt påverkad av kristendomen, den odogmatiska formen av den. Men Orden tog också till sig många impulser från Öst. Den förenar på sätt och vis Öst och Väst. Den ser essensen och värdet i alla stora världsreligioner. Det skulle vara mot Ordens höga ideal att exkludera någon av dem. För här skymtar bakom alla motsättningar existensen av en sannhet, och många vägar som för fram till den.

Det finns många organisationer i dag som har självutveckling som mål. Och många skolor som erbjuder en introduktion i esoteriskt vetande. Vad är speciellt för Rosenkors-Orden AMORC?

Svar från en som har varit medlem i många år:

 • För mig är Rosenkors-Orden den mest helhetliga syntesen av Västens mystik tidigare och idag.

 • Den lägger alltid vikt vid de högsta ideal som tolerans, medkänsla, ödmjukhet för världens stora under, altruism, tålmodighet... Vi behöver utan tvivel bli en bättre människa innan vi kan hoppas på att nå andliga höjder i form av illumination. Vi behöver bli bättre människor, inte för vår egen skull, inte som en narcissist som älskar sig själv, men för det gudomligas ära och mänsklighetens bästa, som vi säger. Som en del av helheten.

 • Det är en initiationsorden som förmedlar ett vetande som är avsevärt mer omfattande än den vi får från böcker eller på en helgkurs. Här kommuniceras med HELA människan, det medvetna och det omedvetna, känslor och tankar, drömmar och symboler, det som kan sägas med ord, och det som inte går att sätta ord på..

 • Orden är öppen för kvinnor och män, alla åldrar, alla etniska och religiösa tillhörigheter. Den representerar därför ett sant BRODERSKAP.

 • Här finner vi en gemenskap med andra sökare som också är på väg. Vi är alla på väg, ingen har nått fram ännu, vi är alla elever i livets skola och kan lära av varandra.

 • Här finner vi ett lärosystem som går fram gradvis. Alla mystiska övningar och experiment utförs under vägledning, men anonymt - utan guru.

 • Det är ett livsbejakande system. Det är inte den syndiga människan, som står i förgrunden, utan den värdiga människan. Orden har en utpräglad positiv människosyn. Kroppen är själens tempel. Den ska vördas. Med andra ord: ingen askes, inget självplågande eller tvång. Här understryker vi människans frihet. Allt ska kännas rätt för den enskilde.

 • Här leds vi till förståelsen att varje enskild individ, oavsett var på vägen hon eller han befinner sig, är en del av det gudomligas stora Plan. Vi vänder perspektivet bort från vår tids utsträckta egocentriska privatisering till medvetenheten om att vi är en del av helheten. En helhet som är förpliktande för alla.

 • Vi möter förståelsen av att livet är något heligt, andligt, samtidigt som vi behåller markkontakten, förankringen till det jordiska.

 • Här möter vi ett totalt vetande som helar människans splittrande motsättningar.

Filosofiska betraktelser

Vad är mystik?

Som medlemmar av Rosenkors-Orden ser vi oss som mystiker, eller i alla fall som människor som önskar att bli det. Mystik som vi förstår det har inget med det dunkla, fördolda, skumma att göra. Tvärtom: vi söker ljuset. En mystiker är för oss en som finner de eviga sanningarna genom att lyssna till den djupa inre stämman inom sig. I vårt inre finns ett vetande som är ofattligt stort. Vi behöver bara få kontakt med det. Vi behöver avtäcka det. Vi behöver, på sätt och vis, minnas det. En mystiker behöver ingen förmedlare i form av präster eller guruer. Genom meditation kan vi finna vägen, kan vi frambringa en medveten enhet av den personliga själen och dess ursprung. En av de viktiga förutsättningarna är därför ett stilla rum där vi lär oss att lyssna.

Mystiker har för övrigt existerat i de mest olika kulturer och inom alla trossamfund. Om vi lyssnar till deras ord, från olika tider, från alla hörn av denna jord, Öst och Väst, Syd och Nord, slår det oss hur samstämda de är. Sant nog är det svårt att klä dessa erfarenheter i ord, men essensen i deras symbolspråk är gemensam. Går vi till vår egen kulturkrets, så var kristna mystiker genom historien ofta till besvär för den etablerade kyrkan, just för att de inte behövde någon förmedlare, påve eller präst. Av den grunden blev många anklagade som kättare, förföljda, brända eller ganska enkelt glömda. Men genom hela den kristna kyrkans historia existerar en esoterisk underström av orubbliga mystiker, både i form av enskilda människor och som mer omfattande rörelser. Rosenkreuzarna hör till dem.

Vad gör Rosenkors-Orden AMORC för världen?

Orden har inga yttre hjälporganisationer som den samordnat stöttar, genom t.ex. målriktade insamlingsaktioner. Vi har insett att fred börjar med den enskilde. Om var och en klarar att bli en bättre människa, blir också världen en bättre plats. Vi har några levnadsregler som vår Orden vädjar till oss om. Det är inget påbud, men en stark rekommendation. De är kännetecken för en sann Rosenkorsmystiker. Bland dessa regler uppmanas vi att ge moraliskt och fysiskt stöd till hjälporganisationer eller kyrkans arbete för en mer human värld - i vår närmiljö. Vi uppmanas med andra ord till lokalt arbete i ett globalt perspektiv.

Orden lägger också hela tiden stor vikt vid begreppet tjänande. Vi ska inte bara tänka på oss själva, men ge av vårt till andra, allt efter förmåga.

Dessutom: den positiva livsuppfattning som vi lär oss om i vår Orden, strålar också ut över vår omvärld. Vi kan bli ett litet ljus i vardagen för andra. Vi tror dessutom på tankens kraft. Allt börjar med tanken. Tanken leder till handling. Vi har perioder med visualiseringar där vi gör ett målinriktat arbete för en behövande värld. Sedan är det återigen upp till den enskilde att göra något i praktiken - allt efter förmåga och vad den inre rösten uppmanar oss till. I våra enheter skapar vi oaser av ljus. Här förenar vi våra små ljus, så att ljuset i världen kan bli större. För vårt mål är att föra ljuset tillbaka till en förmörkad värld.

Slutligen: har vi kommit långt nog, och har vi lärt den rätta formen av ödmjukhet, kommer vi gradvis inse att vi bara är redskap för guds stora Plan, eller vad vi än vill kalla denna kraft och intelligens som är mångfaldigt större än oss själva. Öppnar vi oss, kan vi bli kanaler för detta ljus från ovan som är oändligt gott, vist och kärleksfullt.

Hur skiljer jag den inre mästarens röst från förledande och falska profeter?

Den inre mästarens röst är full av visdom. Den är vårt högre själv, den gudomliga gnistan inom oss. Det är en lågmäld, tålmodig viskning som vi först behöver lära oss att lyssna till. Här är ingenting spektakulärt. Du känner bara att något "faller" på plats. Du VET med en osviklig klarhet. Du känner dig hel och i överensstämmelse med konstruktiva kosmiska lagar. Du får råd och vägledning, inte krav. Den rösten är FÖR något inte emot något. Den ger dig ett utvidgat medvetande och uppmanar aldrig till omedvetenhet. Den rösten är ljus och vänlig.

Den är med andra ord inte högröstad, förhandlar inte, smickrar inte, den skryter inte och uppmanar dig aldrig till att låta bli att tänka eller handla. Med tiden kommer nog de flesta att märka skillnaden.

Segl for Den Skandinaviske Storlosjen

Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

06 Sep 2023

Det ondes problem

21 Aug 2023

Gustav Meyrink

21 Dec 2022

Meditations-tekniker

24 Jul 2019

Mystikerens indre renselse

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

21 Nov 2018

Gnostisk Erkendelse og fuldkommenhed del 3


Fler artiklar »