Utnyttja hela din potential

Önskar du:

 • ta i bruk dina dolda krafter, förmågor du kanske inte visste att du hade?
 • lära dig att leva i harmoni med universum?
 • bygga din egen livsfilosofi, baserad på hur DU förstår tillvaron?

Ett studium i Rosenkors-Orden AMORC ger dig många möjligheter. Var med i en världsomspännande gemenskap av kvinnor och män. Få del av ett fascinerande studium av dig själv och livets stora frågor.

Vi delar intresset för en speciell filosofi som representerar en konstruktiv kraft för vardagen vi lever i och för det goda i världen. Du är välkommen.

Byggstenar till din personliga livsfilosofi

VannliljeRosenkorsundervisningen tar dig med på en upptäcktsresa till ofta oanade potentialer i ditt inre. Med utgångspunkt i den fria tanken förs du in i visdomstraditionen genom välbeprövade metoder, tekniker, övningar och ritualer. Du vägleds fram till djupare upplevelser och till att komma i beröring med ett inre vetande som är både ordlöst och tidlöst.

Den förändring du önskar se i världen omkring dig och i ditt liv börjar i ditt eget inre.

Lär dig att se dina möjligheter. Få näring till en djupare förståelse av dig själv. Genom inspiration och insikt växer livsglädjen och framtidstron. Självkännedom gör dig till en mer medveten medspelare och medskapare i din egen verklighet och i världen i övrigt. Du blir trygg i dig själv och kan stå för dina egna värderingar.

Lyssna till Rosenkorsare berätta om hur de blev medlemmar i Orden och vad medlemskapet har betytt för dem.

Öppna porten till en värld av visdom och gemenskap

Portal

Rosenkors-Ordens arv av visdom och kunskap förmedlas genom privata studier i ditt hem, genom seminarier samt genom symbolspråket i ritualer. Privata studier hemma är en gemensam utgångspunkt för alla medlemmar. Medlemsmöten med ritualer, föredrag och forum är en möjlighet för den som önskar och har tillfälle att delta.

Möt likasinnade

Medlemsmöten hålls lokalt, nationellt och internationellt. Här samlas vi i tolerans och med respekt för varandra.

Att vara andligt intresserad innebär inte på något vis någon likriktning. För Rosenkorsare är den fria tanken en förutsättning, och att det finns många olika uppfattningar är en resurs och en inspirationsfaktor. Därför är detta inget sällskap där fokus på en enskild person förekommer eller där vi följer en guru eller liknande. När behovet att framhäva sig själv på bekostnad av andra försvinner, uppstår en unik mellanmänsklig värme och ett ovillkorligt accepterande av alla medmänniskor för de vi är. Denna värme och acceptans eftersträvar vi alltid under våra sammankomster.

En översikt över lokala Ordensenheter finner du nedan. Som medlem är du också välkommen att delta på nationella, skandinaviska och internationella möten. Och du är alltid välkommen att besöka Ordens administration och Storloge i Onsala.

Danmark
Jylland og Fyn: Carli Andersen Atrium
København: H. Spencer Lewis Pronaos

Norge
Kristiansand: Agder Pronaos
Bergen: Bjørgvin Atrium
Trøndelag og Midt-Norge: Nidaros Atrium
Oslo / Akershus: Oslo Pronaos
Vestfold: Ra Atrium
Rogaland: Rogaland Pronaos
Innlandet: Rosae Atrium

Sverige
Göteborg: Göteborgs Atrium
Stockholm: Stockholm Atrium
Lund - Skåne: Studiecirkeln Fenix (Skåne)

Verdenskongress i San Jose 2015

Från Rosenkors-Ordens världskongress i San Jose, Kalifornien 2015

Studier som ger möjlighet till andlig växt

Forelesningshefter Rosenkors-Orden AMORCs hemmastudier skiljer sig från de flesta institutionella utbildningssystem genom att i största möjliga mån använda både teori och praktik, de gamla mysterierna och modern vetenskap, kroppen och själen som basis för en subtil och djup inre upplysning.

Undervisningen skiljer sig också på det viset att den process som sätts i gång i ditt inre är viktigare än själva det teoretiska innehållet.

De privata studierna är indelade i grader, och varje studiegrad är indelad i så kallade brev eller monografier. Breven är grunden för undervisningssystemet, som möjliggör att du kan studera hemifrån. Du behöver inte några särskilda förkunskaper för att ha fullt utbyte av studierna.

Monografi (forelesning)

I fyra korta introduktionsgrader finner du Ordens undervisning sammanfattad i ett ”nötskal”. I dessa grader lär du känna Orden och kan därmed avgöra om ett fortsatt medlemskap är förenligt med det du är intresserad av. Skulle du önska fortsätta, följs introduktionsperioden av nio grader, där varje grad har sitt eget tema.

Varje vecka görs ett nytt studiehäfte tillgängligt för dig i vårt digitala system, tillsammans med medlemsinformation. Vi rekommenderar att du sätter av ungefär en timme en kväll i veckan för studier. Men du kan självklart välja att gå långsammare fram.

Genom en välbalanserad förening av vetenskap, mystik och filosofi ger veckans studiebrev en uppfattning av grunderna i mänsklighetens kunskap. Inom denna intellektuella idé-ram ges du övningar och experiment som gradvis utvecklar ditt psykiska och andliga medvetande. På detta sätt är det ett levande studium, eftersom teoretisk kunskap endast kan upplevas genom praktisk användning.

Det finns ingen examen i dessa studier. Livet självt är din examinator och du själv är din egen måttstock.

Århundraden av erfarenhet har gjort Rosenkors-undervisningen till det genomtänkta system av framåtskridande det är – där teori, övningar och upplevelser skapar djup, sammanhang och helhet.

Ritualer som ger näring åt själen

Rosenkorstempel

Många av Ordens möten är rituella och varje ny studiegrad inleds med en enkel invigningsritual som du genomför hemma hos dig själv. Ritualer betonar på ett högtidligt sätt vår plats i en andlig verklighet och markerar viktiga övergångsfaser i livet och i den enskildes utveckling.

Stämningsfulla ritualer talar, genom symbolspråk, till vårt undermedvetna på ett sätt det känner igen. Symboler har sedan tidernas morgon använts som verktyg för att hjälpa sökare att komma i beröring med de djupaste lagren av den egna personligheten. Mystiska symboler vägleder och öppnar upp på ett personligt plan, sätter in livsperspektiv i ett större sammanhang och åskådliggör kosmiska lagar och principer.

Det latinska ordet ritual betyder ”fastlagd ordning”. Det latinska ordet initiation (invigning) betyder ”början” eller ”övergång”. Deltagande i rituella möten och invigningar är frivilligt och inte nödvändigt för att komma vidare i studierna.

Insikt som skapar utblick

R+C symbol Ämnena som studeras bygger på kabbalistiska, hermetiska och gnostiska tankegångar. Studierna ger dig inga färdiga svar, de hjälper dig att finna svaren i dig själv. I samma takt som studierna öppnar dörrar in till din inre värld, ökas förståelsen av den yttre världen – den helhet du lever i. Detta är en andlig alkemistisk process och bränslet till denna process finner du i ämnen som:

Symbolik

Symboler kallas själens språk. Symboler som uttrycksmedel passerar förbi hjärnans intellekt och talar istället till hjärtats intelligens. Genom att använda symboler aktivt och öka sin förståelse av dessa uppstår en dialog mellan det yttre och inre självet. Symboler kan på detta sätt bli en utgångspunkt för djupa insikter och andliga upplevelser.

Hälsa

Hälsa är mycket mer än bara den fysiska kroppen. Rosenkors-filosofin förmedlar en egen terapiform som du enkelt kan utföra på dig själv. Denna terapi bygger på urgammal kunskap om vår varelses energier och bygger på orsaker, inte symptom. En god hälsa har sitt ursprung i både den fysiska, den mentala och den andliga människan.

Mystikerns verktyg

Alla människor har förmågor eller «verktyg» som genom medveten användning kan fördjupa livskvaliteten och göra vardagen ännu mer meningsfull. Exempel på sådana verktyg är meditation, intuition och visualisering. Genom enkla tekniker utvecklas förmågan att använda dessa verktyg.

Den fysiska världen klargörs genom att det ges en inblick i de lagar och principer som ligger till grund för all skapelse. Till dessa hör mysterierna tid och rum och förståelsen av de fem sinnenas begränsning när det gäller uppfattningen av hela det vibratoriska universum som vi lever i.

Den mentala världen studeras genom ämnen som exempelvis tankens kraft, vilja och medvetenhet. Ett medvetandegörande av dessa mentala förmågor utvidgar din uppfattning om vad verkligheten innebär, och ger insikt i hur vi kan skapa våra egna liv.

Den andliga världen undersöks genom fördjupning i teman såsom gudsbegreppet, själens existens, reinkarnation, auran och förmågor knutna till din andliga natur. Här läggs vikten på övningar och fördjupade möjligheter till egna erfarenheter och upplevelser.

Personlig frihet och eget ansvar – vägledning när du önskar

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det enda som binder dig till AMORC är ditt eget intresse. Något annat skulle strida mot de principer och ideal som AMORC representerar.

Som ny medlem blir du tilldelad en fadder som du efter egen önskan har möjlighet att korrespondera med. Faddern fungerar som din studievägledare.

Orden önskar stötta dig i din utveckling så långt det är möjligt, men den kan självklart endast hjälpa dig genom att visa vägen. Det är upp till dig att vandra den och att utföra det arbete som är nödvändigt för att nå inre upplysning.

Ingen har någonsin kunnat köpa eller på något annat lättvindigt sätt kunnat tillägna sig visdom. Visdom och insikt uppnås genom studier, övningar och erfarenhet.

Högt och lågt sökte jag - luktade på blomma efter blomma både i öst och väst. Så dök AMORC upp. En Orden för kvinnor och män! Kunde medlemskap i något så “gammalt och stelt” ge näring till min andliga längtan? Var jag villig att binda mig? Och vad skulle det egentligen innebära? Från att ha sökt fragment, befann jag mig plötsligt i något som gav helhet. Ett komplett system med en målinriktad och röd tråd, vägledning och gemenskap med likasinnade… Min försiktiga inledning har inneburit en livslång vänskap med en visdomstradition ut över det vanliga.
– Rachel Nielsen

Korta fakta om medlemskap

Varje vecka görs ett nytt studiehäfte tillgängligt för dig i vårt digitala system. Nästa studiehäfte blir tillgängligt när du läst det föregående häftet, men först efter en vecka. Maxhastighet är med andra ord ett häfte i veckan. Du kan gå långsammare fram genom att inte öppna senast mottagna häfte.

Fadder och Storloge står till förfogande för vägledning och hjälp med praktiska frågor angående ditt medlemskap och dina studier.

Du har tillgång till lokala ordensenheter över hela världen, där du kan uppleva inspirerande samvaro med likasinnade och utväxla tankar och idéer, som de gemensamma studierna skapar. Utöver ditt medlemskap i Den Skandinaviska Storlogen kan du, om du önskar det, bli medlem i en sådan lokal ordensenhet och delta i dess olika aktiviteter.

Du kommer också att motta inbjudningar till Storlogens seminarier, retreater, invigningar och andra arrangemang. All verksamhet har som syfte att vara en inspirationskälla för din vidare personliga utveckling.

Som medlem får du tillgång till medlemssidorna på nätet, där det finns en mängd material både till eftertanke och för information. Du får också tillgång till ett nätforum för medlemmar.

Vid sidan av all den kunskap som är tillgänglig genom dina AMORC-studier, finns det också ett urval av medlemstillbehör som du kan köpa genom Storlogens medlemsshop. Här finner du böcker, rökelse, rituella föremål m.m., som kan berika ditt medlemskap. Utbudet anpassas efter medlemmarnas behov och efterfrågan.

Det studiematerial som görs tillgängligt för dig är en medlemsförmån. Undervisningen kan varken köpas eller säljas. Nedlastade, kopierade eller utskrivna studiebrev behåller du därför som ett lån så länge du önskar förbli medlem.

Om du önskar avsluta ditt medlemskap ombeds du att radera nedlastat, kopierat eller utskrivet studiematerial.

En mystiker fjärmar sig inte från verkligheten, utan använder sina kunskaper för att vara ännu mer aktiv i verklighetens vardag och där utgöra en skillnad – till det bättre.

Medlemsavgift

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften dras från ditt betalkort månads- eller årsvis så länge du önskar vara medlem. Årsavgift är något rimligare. Ungdoms- och åldersrabatter ges automatiskt i överensstämmelse med din ålder.

De ekonomiska medlen används uteslutande till organisationens administration. Enligt Ordens riktlinjer hålls medlemsavgifterna så låga som möjligt, så att så många som möjligt kan få ta del av denna visdomskälla.

Gällande medlemsavgifter och rabatter
 • Månadsavgift: 215 SEK – dras från ditt kort varje månad dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
 • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) – dras från ditt kort dagen efter att avgiften gått ut (så länge du önskar kvarstå som medlem).
 • Ungdomsrabatt för dig under 25:
  Månadsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
 • Åldersrabatt för dig över 65:
  Månadsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Avgifter anges i SEK eftersom organisationens bank är svensk. För dig med annan valuta räknas beloppet automatiskt om till din valuta.)

Medlemsavgiften inkluderar inte medlemskap i en lokal enhet eller deltagaravgifter vid arrangemang. Lokal verksamhet och medlemsmöten finansieras genom deltagaravgifter och täcker de faktiska utgifterna.

Ifall din ansökan om medlemskap av en eller annan orsak inte skulle bli godkänd, kommer de avgifter du har betalt att omedelbart betalas tillbaka i sin helhet.

AMORC drivs inte i ekonomiskt vinstsyfte. Ingen person eller grupp kan få ekonomiska fördelar av dina avgifter. De ekonomiska medlen används uteslutande till organisationens administrativa drift. Eventuellt överskott används för att förbättra medlemsservicen och till att förbättra Orden ytterligare inför morgondagens värld.

Enligt AMORCs internationella riktlinjer handläggs och granskas Den Skandinaviska Storlogens bokföring av en auktoriserad revisor som inte är knuten till Orden varken genom medlemskap eller på annat sätt.

En Rosenkorsare är en sann filosof. En filosof är en som älskar visdom. Allt ifrågasätts. Världen och livet är till för att utforskas. Med förankring i urgammalt vetande, öppnas dörrarna till framtidens möjligheter.

Ansökan

Sänd in ansökan, registrera ditt betalkort och välj betalning månadsvis eller årsvis. Betalning sker i ett säkert system.

Normalt hör du ifrån oss inom ett par dagar efter att ansökan och avgift är mottagna.

När din ansökan är godkänd mottar du ett bekräftelsemejl med nödvändig information för inloggning. Ett medlemskort som bekräftar ditt medlemskap i Rosenkors-Orden AMORC skickas till din postadress.

roseDin väg in i framtiden

På sätt och vis står du nu vid en skiljeväg. Du kan nu avgöra om du ska fortsätta att leva som du gör nu och vara tillfreds med det, eller om du ska slå in på en högre väg som leder fram till mästarskap i livet, till frid och tillfredsställelse i dig själv. Detta kan endast du avgöra. Ingen annan bör påverka ditt beslut.


Allt börjar med dig själv...


Börja här... »