Utnytt hele ditt potensiale

Ønsker du å:

 • ta i bruk dine skjulte krefter, evner du kanskje ikke visste at du hadde?
 • lære å leve i harmoni med universet?
 • bygge din egen livsfilosofi, basert på hvordan DU forstår tilværelsen?

Et studium i Rosenkors-Ordenen AMORC gir deg mange muligheter. Bli med i et verdensomspennende fellesskap av kvinner og menn. Få del i et fascinerende studium av deg selv og livets store spørsmål.

Vi deler interessen for en spesiell filosofi som representerer en konstruktiv kraft for hverdagen vi lever i og for det gode i verden. Du er velkommen.

Byggemateriale for din personlige livsfilosofi

VannliljeRosenkorsundervisningen tar deg med på en oppdagelsesferd til ofte uante potensial i ditt indre. Med fokus på den frie tanken føres du inn i kunnskapene gjennom vel utprøvde metoder, teknikker, øvelser og ritualer. Du veiledes til dype opplevelser og en berøring med en indre viten som både er ordløs og tidløs.

Den forandring som du ønsker å se i verden omkring deg og i ditt liv, begynner i ditt eget indre.

Lær å se dine muligheter. Få næring til en dypere forståelse av deg selv. Gjennom inspirasjon og innsikt vokser livsgleden og framtidstroen. Selverkjennelsen gjør deg til en mer bevisst medspiller og medskaper i din egen virkelighet og i verden for øvrig. Du blir trygg på deg selv og dine egne vurderinger.

Lytt til hva noen Rosenkorsere beretter om sin vei inn i Ordenen og hva medlemskapet har betydd for dem.

Åpne porten til en verden av visdom og fellesskap

Portal

Rosenkors-Ordenens arv av visdom og kunnskap formidles gjennom private studier i ditt eget hjem, seminarer og ritualers symbolspråk. Private studier hjemme er et felles utgangspunkt for alle medlemmer. Medlemsmøter med ritualer, foredrag og forum er et tilbud for den som ønsker og har anledning til å delta.

Møt likesinnede

Medlemsmøtene finner sted både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her samles vi i toleranse og respekt for hverandre.

Å være åndelig interessert innebærer på ingen måte noen ensretting. For Rosenkorsere er den frie tanken en forutsetning og et mangfold av oppfatninger er en ressurs og inspirasjonsfaktor. Derfor er dette intet fellesskap med personfokus eller gurutenkning. Uten behov for å fremheve seg selv på bekostning av andre, oppstår det en unik mellommenneskelig varme og en ubetinget aksept. Dette etterstrebes på våre møter.

En oversikt over lokale Ordensenheter finner du nedenfor. Som medlem er du også velkommen til å delta på nasjonale, skandinaviske og internasjonale møter. Og du er alltid velkommen til å besøke Ordenens administrasjon og Storlosje i Onsala.

Danmark
Jylland og Fyn: Carli Andersen Atrium
København: H. Spencer Lewis Pronaos

Norge
Kristiansand: Agder Pronaos
Bergen: Bjørgvin Atrium
Trøndelag og Midt-Norge: Nidaros Atrium
Oslo / Akershus: Oslo Pronaos
Vestfold: Ra Atrium
Rogaland: Rogaland Pronaos
Innlandet: Rosae Atrium

Sverige
Göteborg: Göteborgs Atrium
Stockholm: Stockholm Atrium
Lund - Skåne: Studiecirkeln Fenix (Skåne)

Verdenskongress i San Jose 2015

Fra Rosenkors-Ordenens verdenskongress i San Jose,
California 2015

Studier som gir næring til åndelig vekst

Forelesningshefter Rosenkors-Ordenen AMORCs hjemmestudier skiller seg fra de fleste institusjonelle utdanningssystem ved i størst mulig grad å anvende både teori og praksis, de gamle mysteriene og moderne vitenskap, kroppen og sjelen som basis for en subtil og dyp indre opplysning.

Undervisningen skiller seg også på det vis at den prosessen som settes i gang i ditt indre er viktigere enn selve det teoretiske innholdet.

De private studiene er delt inn i grader og hver studiegrad er delt inn i leksjoner. Leksjonene danner grunnlaget for undervisningssystemet der du kan sitte hjemme og studere. Ingen spesiell utdannelse er nødvendig for å få fullt utbytte av studiene.

Monografi (forelesning)

I fire korte introduksjonsgrader finner du Ordenens undervisning sammenfattet i et ”nøtteskall”. Du lærer Ordene å kjenne og kan dermed avgjøre om et fortsatt medlemskap er forenlig med dine interesser. Ønsker du å fortsette, blir introduksjonsperioden fulgt av 9 grader som hver har sine spesielle emner.

Som medlem blir et nytt studiebrev gjort tilgjengelig for deg hver uke i vårt digitale system, sammen med annen medlemsinformasjon. Vi anbefaler at du setter av drøyt en time en kveld i uken til studier. Du kan også velge å gå langsommere frem.

Ved en velbalansert forening av vitenskap, mystikk og filosofi representerer ukens studieleksjon et innblikk i fundamentet for menneskehetens kunnskap. Innenfor denne intellektuelle ramme av idéer blir du tilbudt øvelser og eksperimenter som gradvis vil utvikle din psykiske og åndelige bevissthet. På denne måten er det et levende studium, siden teoretisk kunnskap kun kan erfares gjennom praktisk anvendelse.

Det finnes ingen eksamen i dette studiet. Livet selv er din eksaminator og du selv er din egen målestokk.

Århundrer av erfaring har gjort Rosenkors-undervisningen til en nøye gjennomtenkt progresjon der teori, øvelser og opplevelser gir dybde, sammenheng og helhet.

Ritualer som gir næring for sjelen

Rosenkorstempel

Mange av Ordenens møter er rituelle og hver ny studiegrad innledes med en enkel rituell innvielse du gjennomfører hjemme hos deg selv. Ritualer understreker på en høytidelig måte vår plass i en åndelig virkelighet og markerer viktige overgangsfaser i livet og i den enkeltes utvikling.

Stemningsfulle ritualer taler gjennom sitt symbolspråk på et vis som det underbevisste kjenner igjen. Symboler har siden tidenes morgen blitt brukt som verktøy for å hjelpe den søkende til å komme i berøring med dypere lag av sin personlighet. Mystiske symboler veileder og åpner opp på en personlig måte, setter livets aspekter inn i en større sammenheng og anskueliggjør kosmiske lover og prinsipper.

Det latinske ordet ritual betyr ”fastlagt orden”. Det latinske ordet initiation (innvielse) betyr ”begynnelse” eller ”overgang”. Deltagelse i rituelle møter og innvielser er etter eget ønske og ikke nødvendig for å komme videre i studiene.

Innblikk som skaper utsyn

R+C symbolEmnene som studeres bygger på kabbalistisk, hermetisk og gnostisk tankegang. Studiene gir deg ingen ferdige svar, de hjelper deg til å finne svarene i deg selv. I samme grad som emnene åpner dørene inn til din indre verden, utvides forståelsen av den ytre verden – den helhet du lever i. Dette kalles en åndelig alkymistisk prosess og brennstoffet til denne prosessen finner du i temaer som:

Symbolikk

Symboler er kalt sjelens språk. Symboler som uttrykksmiddel går forbi hjernens intellekt og taler til hjertets intelligens. Gjennom aktiv bruk og forståelse av symboler skapes en dialog mellom det ytre og indre selv og symboler kan på denne måten bli et utgangspunkt for dype innsikter og åndelige opplevelser.

Helse

Helse er så mye mer enn bare den fysiske kroppen. Rosenkors-filosofien formidler en egen form for terapi som du enkelt kan utføre på deg selv. Denne terapi bygger på eldgamle kunnskaper om vårt vesens energier og går på årsaker, ikke symptomer. En god helse har utgangspunkt i både det fysiske, mentale og åndelige mennesket.

Mystikerens verktøy

Alle mennesker har evner eller «verktøy» som gjennom bevisst bruk kan fordype livskvaliteten og gjøre hverdagen enda mere meningsfullt. Eksempler på slike verktøy er meditasjon, intuisjon og visualisering. Gjennom enkle teknikker utvikles ferdigheten i bruken av disse verktøyene.

Den fysiske verden belyses gjennom innblikk i de lover og prinsipper som ligger bak all skapelse. Til dette hører mysteriene tid og rom og forståelsen av de fem sansenes begrensning når det gjelder oppfattelse av hele det vibratoriske univers vi lever i.

Den mentale verden studeres gjennom emner som tankens kraft, vilje og bevissthet. En bevisstgjøring av dine mentale evner utvider virkelighetsoppfattelsen og gir fornyet innsikt i hvordan vi er skapere av våre egne liv.

Den åndelige verden undersøkes gjennom fordyping i temaer som gudsbegrep, sjelens eksistens, reinkarnasjon, aura og evner knyttet til din åndelige natur. Her legges det vekt på øvelser og fordypet mulighet til egen erfaring og opplevelse.

Personlig frihet og eget ansvar – veiledning når du ønsker

Du kan når som helst avslutte medlemskapet. Det eneste som binder deg til AMORC, er din egen interesse. Noe annet ville stride mot de prinsipper og idealer AMORC representerer.

Som nytt medlem får du tildelt en fadder som du etter eget ønske har mulighet å korrespondere med. Fadderen fungerer som din studieveileder.

Ordenen ønsker å støtte deg i din utvikling så langt det er mulig, men den kan selvfølgelig bare hjelpe deg med å stake ut veien. Det er opp til deg å vandre den og utføre det arbeidet som er nødvendig for å oppnå indre opplysning.

Ingen har noensinne kunnet kjøpe eller på annen lettvint måte tilegne seg visdom. Visdom og innsikt oppnås gjennom studier, øvelser og erfaring.

Høyt og lavt søkte jeg – luktet på blomst etter blomst både i Øst og Vest. Så dukket AMORC opp. En Orden for kvinner og menn! Kunne medlemskap i noe så ’gammelt og støvete’ gi næring til min åndelige lengsel? Var jeg villig til en slik binding, og hva skulle det egentlig innebære? Fra fragmentarisk søking kom jeg inn i noe som plutselig ga helhet. Et komplett system med en målrettet og bærekraftig rød tråd, veiledning, fellesskap med likesinnede… Min forsiktige prøve er blitt til en livslang vennskap med en visdomstradisjon utover det vanlige.
– Rachel Nielsen

Korte fakta om medlemskap

Hver uke blir et nytt studiebrev gjort tilgjengelig for deg i vårt digitale system. Neste brev blir tilgjengelig når du har lest det foregående, men først etter en uke. Makshastighet er med andre ord ett brev i uken. Du kan gå langsommere frem ved ikke å åpne sist mottatte brev.

Fadder og Storlosje står til disposisjon for veiledning og hjelp med praktiske spørsmål angående medlemskap og studier.

Du har adgang til lokale ordensenheter over hele verden der du kan oppleve inspirerende samvær med likesinnede og utveksle tanker og idéer som de felles studiene skaper. Som et tillegg til medlemskapet i Den Skandinaviske Storlosjen kan du, dersom du ønsker det, bli medlem av en slik lokal ordensenhet og delta i dens ulike aktiviteter.

Du vil også motta invitasjon til Storlosjens seminarer, retreater, innvielser og øvrige arrangement. All virksomhet har til hensikt å være en inspirasjonskilde for din videre personlige utvikling.

Som medlem får du tilgang til medlemssidene på Internett der du vil finne en mengde stoff både til ettertanke og informasjon.

Ved siden av all den kunnskapen som er tilgjengelig gjennom dine AMORC-studier, finnes det også et utvalg av medlemstilbehør som du kan kjøpe gjennom Storlosjens medlemsshop: som bøker, hefter, røkelse, rituelle artikler m.m. som kan berike ditt medlemskap. Utvalget er opprettet etter medlemmenes behov og etterspørsel.

Studiematerialet som gjøres tilgjengelig for deg er et medlemsgode. Undervisningen kan verken kjøpes eller selges. Nedlastet, kopiert eller utskrevet studiemateriale beholder du derfor som et lån så lenge du ønsker å forbli medlem.

Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet, blir du bedt om å radere nedlastet, kopiert eller utskrevet studiemateriale.

En mystiker fjerner seg ikke fra virkeligheten, men anvender sine kunnskaper til å gå enda mere aktivt inn i hverdagens virkelighet for å gjøre en forskjell – til det bedre.

Medlemsavgift

Aktivitetene finansieres av medlemskontingent. Medlemsavgiften vil bli betalt på forhånd så lenge du ønsker å være medlem. Du velger om du vil betale månedlig eller årlig når du registrerer kortet ditt for betaling. Årsavgiften er litt mer fornuftig. Ungdoms- og aldersrabatter gis automatisk i henhold til alderen din.

De økonomiske ressursene brukes utelukkende til organiseringens administrasjon. I henhold til ordens retningslinjer holdes medlemsavgifter så lave som mulig, slik at så mange som mulig kan få tilgang til denne visdomskilden.

Gjeldende medlemsavgifter og rabatter
 • Månedlig avgift: 215 SEK – trekkes fra kortet ditt hver måned dagen etter at gebyret utløper (så lenge du ønsker å forbli medlem).
 • Årsavgift: 2460 SEK (120 rabatt) - vil bli trukket fra kortet ditt dagen etter at gebyret er utløpt (så lenge du ønsker å forbli medlem).
 • Ungdomsrabatt for deg under 25 år:
  Månedsavgift: 110 SEK, Årsavgift: 1290 SEK
 • Aldersrabatt over 65 år:
  Månedsavgift: 190 SEK, Årsavgift: 2160 SEK

(Gebyrene er oppgitt i SEK fordi organisasjonens bank er svensk. For deg med annen valuta blir beløpet automatisk konvertert til valutaen din.)

Medlemsavgiften inkluderer ikke medlemskap i en lokal enhet eller deltakelse ved arrangement. Lokal virksomhet og medlemsmøter finansieres gjennom deltakeravgift og dekker faktiske utgifter.

Dersom din søknad om medlemskap av en eller annen grunn ikke skulle bli godkjent, vil de avgiftene du har betalt umiddelbart bli tilbakebetalt i sin helhet.

AMORC arbeider ikke for økonomisk vinning. Ingen person eller gruppering kan dra økonomiske fordeler av dine avgifter. De økonomiske midlene anvendes utelukkende til organisasjonens administrative gjøremål. Eventuelt overskudd brukes til ytterligere å forbedre medlemsservicen og til å utvikle Ordenen videre mot morgendagens verden.

Ifølge AMORCs internasjonale retningslinjer ivaretas og granskes Den Skandinaviske Storlosjens bokføring av en autorisert revisor som ikke er tilknyttet Ordenen verken gjennom medlemskap eller på annen måte.

En Rosenkorser er en sann filosof: den som elsker visdom. Spørsmålstegn settes ved alt, verden og livet er til for å utforskes. Med forankring i eldgammel viten, åpnes dørene til framtidens muligheter.

Søknad

Send søknaden, registrer betalingskortet ditt og velg betaling pr måned eller år. Betalingen skjer i et sikkert system.

Normalt hører du fra oss i løpet av et par dager etter at vi har mottatt søknad og betaling.

Når søknaden din er godkjent, mottar du en bekreftelse på e-post sammen med nødvendig informasjon for innlogging. Et medlemskort som bekrefter din tilhørighet til Rosenkors-Ordenen AMORC sendes til din postadresse.

roseDin vei inn i framtiden

Du står nå på en måte ved et veiskille og skal avgjøre om du skal fortsette å leve som du har gjort og er fornøyd med tilværelsen som den er, eller om du bør søke en høyere vei som leder til mesterskap i livet, til fred og tilfredsstillelse i deg selv. Du alene avgjør dette. Ingen andres argumenter enn dine egne bør påvirke din beslutning.


Alt begynner med deg selv...


Begynn her... »