15 Sep 2016

De fire verdener i Livets Tre

Det har vært skrevet tekster, om både Kabbala og Livets Tre, og i den forbindelse kommer en ikke unna de fire verdenene. De er en del av det hele, som fire ulike sfærer, som bygger på hverandre.

Gjennom den undervisning man mottar i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. innen Kabbala, kommer man innom de fire verdenene. Gjennom monografiene og ulike seminarer, tilegner man seg kunnskap om disse sfærene og deres virkeområde. Alt innhyllet i et mystisk slør av Kabbala. Den kunnskapen man tilegner seg er viktig, for den gir den enkelte en innsikt i hvordan Livets Tre og dets ulike komponenter opererer og endrer seg, og hva en kan møte på det metafysiske planet.

Atziluth – Den arketypiske verden

Den høyeste av de fire verdener og er en overnaturlig verden. Elementet ild er knyttet opp til denne verden. Her finner man den første utstrålingen, selve emanasjonen, årsaken til alt. Man kan knytte den Hebraiske bokstaven Yod (Y) til dette nivået.

Chiah.

Briah – Den kreative verden

Tankenes verden. Denne fasen tilhører elementet vann, det store dypet. Her sås frøene. Dette er skapelsen. Den Hebraiske bokstaven Heh (H) er knyttet til dette nivået. Erkenglene rår på dette nivået.

Neshamah

Yetzirah – Den formdannende verden.

Nivået for tale. Dette nivået knyttes til elementet luft. Her kan man si at det formløse antar et visst omriss. Av de hebraiske bokstavene så finner man Vau (V). Dette er nivået for englene.

Ruach.

Assiah – Den materielle verden.

Det laveste nivået, handlingenes verden. Her bruker mennesket sine sanser, måler og veier. Dette nivået knyttes til elementet jord. Den Hebraiske bokstaven Heh (H) er knyttet til dette nivået. Dette er nivået for menneskene. Vi omgis av illusjonens teppe.

Nefesh.

Disse fire nivåer er som perler på en snor, der den ene følger på den andre i en glidende overgang. Ikke kan de operere alene, alt henger sammen, de er avhengige av hverandre. Til sammen utgjør disse fire en helhet, en helhet som er større enn summen av dens deler. Det er sjelens firfoldige natur som utfolder seg til noe større, gjennom disse nivåene. Som alt annet i naturen går det hele i sine firfoldige prosesser.

Det er i grunnen vakkert å jobbe med Livets Tre, for opplevelsene gjør en til et rikere menneske på flere nivåer. Dette gjør en takknemlig og ydmyk, for det man får oppleve er noe større enn en selv. Man innser kanskje hvor liten man egentlig er som menneske, som igjen er en del av en fantastisk helhet. Det er ingen forskjell, alt er. Dette og mye mer får man ta del i av Rosenkors Ordenens tradisjonsrike materiale, en tidløs rikdom, en tidløs arv, som vi alle er forvaltere av.