17 Aug 2016

​Alt er vibrasjoner - The Music of the Spheres

Vibrasjonsdata spenner over et enormt spekter, men alle former for vibrasjoner tilhører samme energi. Se på skapelsen som «et endeløst tog» av vibrasjoner. Gjennom fysikken og kjemien lærte vi at kohesjon og attraksjon skapte tiltrekning, mens adhesjon ga en klebeeffekt og repulsjon ga frastøtning. Alle disse fire egenskaper skapes gjennom vibrasjoner. Gjennom Rosenkorstradisjonen hører vi om Åndeenergien, dens opphav, doble polaritet og vordan slike vibrasjoner når oss gjennom kosmos og universet. De gamle kabbalister http://www.amorc.no/arkiv/kabbala.htm beskrev disse vibrasjonene på en utrolig vakker og malerisk måte. Før begynnelsen var det bare Gud. Ingenting annet eksisterte, ikke engang ingenting. Men det Absolutte, Ayin , ønsket å se seg selv og eksistensen ble det store speil der Gud kunne oppfatte refleksjon av seg selv som Gud. Slik oppsto og slik er Skapelsen. Gud Er!.

Loven om vibrasjoner forteller at hele universet består av energi-objekter som vibrerer. Videre at alt er i bevegelse. Hovedkomponentene i universet består av materie, energi, ånd og sjel som alle er et resultatet av forskjellige vibrasjonsnivåer. Vibrasjoner finner vi fra de langsomme og lavfrekvente til raske høyfrekvente vibrasjoner langt utenfor hva våre menneskelige saner objektivt kan registrere. Når det gjelder sjelen representerer den et av ytterpunktene med svært raske vibrasjoner med høy frekvens. I det andre enden av skalaen finner vi den kompakte og tette materien. Med andre ord det er i den langsomt vibrerende delen vi finner det materielle - vår synlige verden.

For å forstå hvordan vibrasjoner påvirker oss og miljøet rundt oss, kan vi studere samspillet mellom dualitet og vibrasjoner. Dvs. at vibrasjoner kan inneha negativ eller positiv polaritet. Negativitet må her ikke forbindes med noe som har mindre verdi eller betydning enn positiv polaritet. Gjennom Rosenkorstradisjonen hører vi om flere metoder for å fastsette en vibrasjons polaritet. Under har vi vist noen eksempler på beregning av polaritet hvor vi benytter kongruent modulo. Kort fortalt går dette ut på å finne heltallet for rest etter største multippel. Partall betyr at vibrasjonen er positiv, oddetall negativ vibrasjon.

Kilde Frekvens Max multippel Rest Vibrasjon

Blått lys 420 414 6 Positiv

Ren kvarts 10 000 000 9 999 999 1 Negativ

Kammertonen 440 432 8 Positiv

Materiens vibratoriske egenskaper er grunnleggende i en fullkommen manifestasjon og innunder dualitetens lov. Tilsvarende gjelder på det åndelige plan. Når vi leser fra antikken hører vi at Pytagoras og Platon hevdet at hele skapelsen var bygget på musikalske lover, dvs. vibrasjoner. På denne arena skapte de teorigrunnlaget for mange matematiske formler. Underlaget for at dette var riktig hentet de fra datidens musikk og utforskningene av musikkinstrumentets toner som skapte harmonier og disharmonier. Dette er en av matematikkens viktigste vugger. I esoterien http://www.amorc.no/arkiv/esoterisk-kunnskap.htm betraktet vi hele universet som en «stor kontrabass», hvor strengene danner universet egen musikk – The music of the spheres. Alt vibrerer gjennom nettopp sin streng og med sin tone, slik at alle ting til sammen danner en symfoni hvor symfoniorkesteret er skapelsens vibrasjoner og oppsetningen er «The music of the spheres ”. Antikkens tenkning lå med andre ord langt foran oss siden de så betydningen av undervisning i musikk som en intrigert del realfag og matematikk i særdeleshet. Denne kunnskapen ble av hellenerne betraktet som hellig. Kun de studenter som gjorde seg fortjente til dette fikk motta denne kunnskapen. Belønningen var innvielse i lydterapiens hemmeligheter. Først i vår tid har forskningen bekreftet hva Pytagoras og Platon fant ut i antikken, nemlig at alt henger sammen. Alt som eksisterer, vibrerer og er forbundet med hverandre via strengene på en «stor kontrabass».

Når det gjelder vibrasjoner er menneskekroppen er ikke noe unntak. I et mikroperseptiv vet vi nå at hver celle i kroppen vibrerer med egen frekvens, og disse svingningene påvirkes av de svingningene vi utsettes for. På et høyere abstraksjonsnivå kan vi derfor si at alt i naturen er underlagt det vi kaller synkroniseringsprinsippet. Alt påvirker alle. I fysikken snakker vi om interferens. Følelsene dine er også vibrasjoner. Når du er i godt humør, smitter dette over på andre i rommet og motsatt. En nervøs eksamenskandidat påvirker hele klassen. Dette synkroniseringsprinsippet gjelder over alt, også på cellenivå i kroppen. Dvs. når vi dyp-dykker i menneskekroppen, hører vi fra biologien om de minste byggesteinene i cellene våre og hvorfor disse også vibrerer. Inne i elektroner, kvarker og leptoner dvs. blant de minste partiklene finnes vibrerende strenger. Disse er videre knyttet til hverandre og vibrerer sammen. Med andre ord mikro speiler makro. Alt henger sammen i et vibrerende hele som en «stor kontrabass» som spiller en vakker symfoni om du vil slik Pytagoras og Platon fortalte oss allerede i antikken.

De flest forbinder vibrasjoner med lyd. At lydfrekvenser påvirker hverandre har du sikkert opplevd. Øredøvende samtalestøy på bussen kan elimineres med hodetelefoner som lager mot-lyd. Innen fysikken kalt destruktiv interferens, som sender vibrasjoner i motfase. Derved utligner vibrasjonene hverandre noe som øret oppfatter som stillhet. Under øvingene i fysikktimen fikk du kanskje også se hvordan lyd former veske, gass eller masse og endrer utseende på disse. Du fikk kanskje se at formen endret seg avhengig av frekvensen. Med andre ord gjennom å utsette gass, veske eller faste objekter for lydbølger oppstår det oppsiktsvekkende mønstre i objektene. Bildet i denne artikkelen er en 3 dimensjonal konseptskisse av Merkavah (himmelvognen) formet i gass. Gassen ble utsatt for høyfrekvente bølger og fikk himmelvognen til å «sveve» i rommet. Fra å være trolldom i antikken er dette i dag fagdisiplinen Cymatics (The Power of Sound) hvor blant annet studentene lærer om hvordan lyd påvirker oss i det daglige og under meditasjon.

Vibrasjoner er universets og skapelsens programmeringsspråk for å kommunisere og samhandle. Vi vet videre at når vibrasjonens amplitude står vinkelrett på bevegelsesretningen har vi den perfekte energitransporten med null energitap under selve transporten av vibrasjonene. Alt er vibrasjoner, vår tanker, sansing, og ord. Neuroforskning på nerver i hjertet har vist at hjerteslag skaper rytmer, vibrasjoner og takt. De fant at sansingen drev våre følelser som igjen skapte vibrasjoner som påvirker hjerte. Når vibrasjonsfrekvensen til hjerte er på et naturlig nivå, slår hjertet normalt. Når vi blir emosjonelt påvirket eller tatt ut av vår komfortsone [komfortzon], påvirkes frekvensen. Hjertet slår hurtigere eller opptrer urytmisk. Med andre ord følelsene våre har også egne vibrasjonsfrekvenser, og kan kjennes igjen som tilfredshet, ro, glede eller det motsatte, frykt, uro eller anspenthet. Vi kan trene oss opp til å tolke vibrasjoner knyttet til det å føle og bli gode vibrasjonslesere. Noen kaller dette å tolke det indre kroppsspråk. I en leder – ansatt situasjon eller sosial relasjon er dette viktig suksess kriteria for å skape harmoni og tillit. Hvordan vi kan trenes oss på dette suksess kriteriet skal vi se nærmere på neste gang vi treffes for da skal vi diskutere hvordan vibrasjoner omsettes til subjektive funksjoner men samtidig unngå information overload.