23 Aug 2016

Indvielse gennem spirituel praksis

Der findes mange beskrivelser af, hvad en indvielse er. Indvielsesbegrebet bruges tit til at beskrive udviklingsstadier hos mennesket. Indvielser bruges af mysterieskoler som Rosenkors-Ordenen som overgangsrite fra en grads undervisning til den næste. Indvielsen viser, hvad den søgende kommer til at møde i den næste grad. Indvielsen indeholder rituelle og symbolske handlinger, som taler sjælens sprog og derfor vækker den viden, den søgende sjæl har med sig i denne inkarnation.

I den filosofiske og spirituelle verden møder vi mange beskrivelser af, hvad indvielser er, og hvornår de optræder. Når forskellige skoler beskriver deres indvielsesstadier, afspejler beskrivelsen deres undervisningssystem og den måde, processen fører den søgende til de indsigter, som aktiverer menneskets personlige indvielsesproces. Hvilket system vi vælger at bruge, må bero på den enkeltes intuitive fornemmelse for, hvad der er rigtigt for ham eller hende.

Indvielser - formål og forståelse

Undervisningens indvielser bygger på viden om, hvordan mennesket lærer, og på viden om, hvordan ritualerne gennem deres symbolik vækker den søgendes kontakt og kommunikation med sin sjæl. Undervisningen har til hensigt at modne egoets bevidsthed til at rumme forandringer og se større perspektiver. Når egoet modnes, tillader det personligheden at udføre selvransagelsens arbejde og skabe de forandringer i egoet. Det åbner op for en højere bevidsthed, som kan skabe kontakt med sjælens bevidsthed. Denne psykiske udvikling består af overgange, hvor individet får udvidet sin bevidsthed.

Indvielse er i min forståelse knyttet til vores evne til at se bag et bevidsthedslag - et bevidsthedsslør. For hvert niveau af bevidsthed vil der være en indvielse, der stadfæster, at vi mestrer det foregående trin. Indvielsen viser, at vi bliver "neofytter" på det nye trin, vi træder ind på. Vi skal studere den lovmæssighed, der gælder på det nye trin. Vi skal omsætte den viden, vi får - først kan vi opløfte vores viden til erkendelse, og når vi har nået erkendelsen, kan vi omsætte vores viden i handlinger i dagligdagen. Handlingerne skaber erfaringer, der forandrer egoets måder at møde verden på.

Indvielser viser, hvordan vi mestrer at være bevidste væsner på alle niveauer i skabelsen.

Processen hen mod en indvielse kan være langvarig og meget forskellig fra individ til individ. Fælles for os alle, er, at processen kræver en vedvarende indsats. Da vi alle er på forskellige udviklingstrin, vil det se ud, som om nogle kommer hurtigere igennem processen end andre, men lad dig ikke narre.

Vi kommer alle i en ny krop, vi udvikler alle et ego og en personlighed. Egoet varetager kroppens interesser, og personligheden indeholder det, som er formålet med sjælens inkarnation. Fælles for os alle er, at vi må lære at mestre kroppens potentialer, og det gør vi med de talenter, vi har i vores personlighed.

Under vores opvækst udvikler vi os. Vi aktiverer talenterne, vi har med os, på de udviklingstrin, de hører til. Når vi bevidst og aktivt indgår i udviklingsprocessen, vil vi hurtigt udvikle os til det niveau, vi har nået i en tidligere inkarnation. Det er her, de forskelliges skolers undervisninger hjælper til hurtigere fremgang.

Når vi er kommet frem til vores grundniveau, starter vores udvikling mod næste indvielse. Fra dette punkt kræver hver indvielse samme vedvarende indsats for alle. Vi kan gøre det intenst, eller vi kan gøre det sådan lidt pø om pø. At gennemføre en hel initiationsproces, altså udtrykke bevidstheden i den menneskelige krop til det højest mulige niveau, kræver altså en vedvarende indsats, som kan tage år eller liv afhængig af den enkelte sjæls personlighed.

Hvordan ved vi, at vi har modtaget en indvielse?

Der er ingen ydre tegn, der viser det, men du vil intuitivt vide, når du har modtaget en indvielse. Følgevirkninger kan være, at vi får aktiveret nogle psykiske evner, som vi så skal bruge tid på at mestre og forstå. Vi kan også få udviklet en større rummelighed og empati over for andre. Vores bevidsthed giver os bedre forståelse for det, vi observerer - vi ser ind bag sløret. Vi ser årsag-virkningskæder, vi ikke så tidligere. Resultatet af en indvielse er individuel. At opleve en indvielse er en gnosis-oplevelse. Du ved med hele dit væsen, at det er sket.

Hvilken spirituel praksis fører til indvielse?

Hvad skal vi gøre for at opnå indvielserne? Vi skal opbygge vores egen spirituelle praksis ud fra de værktøjer, som vi kan finde i bøger om åndelige emner, eller finde en mysterieskole, som har til formål at understøtte din udvikling på dine betingelser.

Der er en række åndelige basis-værktøjer, som indgår i den spirituelle praksis - meditation, bøn, visualisering, kontemplation, intuition, koncentration, affirmation. De kan alle bruges på den personlige måde, der virker for dig.

Det vigtigste ved den spirituelle praksis er regelmæssighed, gerne daglig regelmæssighed. Det er ikke vigtigt, hvor mange timer du bruger per gang. Kan du afsætte 5-15 minutter dagligt, når du kan bruge dine værktøjer, så er det bedre end 1 time 1 gang om ugen. Det er gentagelsen af praksis, der skaber resultater på den lange bane. Det er din søgen efter kontakt med det kosmiske og din sjæl samt forståelse og erkendelse, der fører dig mod højere niveauer af bevidsthed.

Lad mig komme med en generel beskrivelse af en spirituel praksis, som jeg har lært ved at studere i Rosenkors-Ordenen. Beskrivelsen kan bruges som et framework, som hen ad vejen udvikles til din egen metode. Den kan bruges dagligt, ugentligt eller når det passer dig. Resultaterne hænger sammen med regelmæssigheden af den spirituelle praksis. Den spirituelle praksis tilpasses formålet og muligheden. Den spirituelle praksis kan bruges overalt og på hvilket som helst tidspunkt af døgnet, der er hensigtmæssigt. Der kan sættes meget eller lidt tid af.

Elementer i en spirituel praksis

Du må lære at skabe kontakt med din intuition. Det gør du ved at handle på dens indskydelser. På den måde lærer du dens signaler at kende og opbygge tillid til, at den virker. Efterhånden som din intuition styrkes, vil du opfatte finere og mere subtile signaler fra din sjæls personlighed. Du øger kontakten med din dybeste natur.

Du må opøve din koncentrationsevne, så du skal dagligt scanne din krop og fokusere på alle vitale dele. På den måde bevidstgør du kroppen, så du altid ved, hvordan den har det. Du lærer alle dine organer at kende og ved hvordan de føles, når de virker i harmoni med resten af kroppen. Du lærer at forstå alle de forskellige signaler og kropslige fornemmelser, du registrerer. I starten tager det lang tid, men når du har gjort det dagligt i nogle uger, så går det hurtigt. Med tiden tager det et sekund, og din krop vil vibrere af bevidsthed og harmoni.

Meditation er et vigtigt værktøj og et bærende element i den spirituelle praksis. Med tiden må du finde din egen metode. Jeg anbefaler, at man bruger to metoder:

En passiv meditation, f.eks. med fokus på dyb rolig vejrtrækning til at søge indad uden andet mål end at styrke kroppen.

En aktiv kontemplativ meditation, der bruges til at opnå indsigt i sig selv og forstå skabelsen. Den anvender følgende værktøjer: fokuseret afslapning, koncentration, kontemplation, visualisering og meditation. Den starter med, at man vælger et emne eller måske en lektion, som rosenkorsere får i Rosenkors-Ordenen, og som man ønsker at få dybere forståelse af.

  • Sæt dig og scan kroppen for at opnå en fokuseret afslapning.
  • Koncentrer dig på det valgte emne ved at visualisere det som et begreb, en sætning eller et symbol.
  • Bevar visualiseringen og start på kontemplationen over emnet ved at bevidstgøre alt det, du ved om emnet: se det for dig, mærk det og læg det så til side. - Sådan fortsætter du, til du ikke ved mere. Spørg så dig selv, hvad du mangler for at forstå emnet fuldt ud.
  • Visualiser spørgsmålet, mens du mærker efter, om det er det rigtige. Føler du intuitivt, at det er det rigtige spørgsmål, så sender du det videre til det kosmiske, mens du glider ind i en passiv modtagende meditation. Når det føles rigtigt, vender du tilbage til objektiv bevidsthed med tillid om, at du har fået et svar.
  • Mærk efter, om du kan fornemme svaret. Har du modtaget et svar, så se det for dig, mærk alle de fornemmelser, svaret giver i din krop, dine følelser og dine tanker.
  • Når du oplever, at du nu har svaret, så begynd at kontemplere over svaret for at kunne integrere svaret med det, du i forvejen ved. Er der dele af din hidtidige forståelse, der skal udskiftes med dit svar, så gør det. Mærk efter, hvordan det forandrer din måde at se verdenen på. Føles den intuitivt rigtig, så bevar den nye erkendelse.

Det er en god ide at gøre det til en del af den spirituelle praksis at slutte dagen af med at reflektere over dagens hændelser, tilgive sig selv og andre og føle kærlighed til hele sit væsen samt takke det kosmiske for dagens muligheder.

For at holde liv i processen og udviklingen af din sjæls personlighed er det hensigtsmæssigt at opbygge en spirituel praksis, hvor du regelmæssigt bruger og videreudvikler elementerne intuition, koncentration, meditation og kontemplation. Kun med en vedvarende indsats vil du arbejde dig frem til din næste åndelige indvielse.

Frater Benefaktor