04 Jul 2016

​Sjælspersonligheden – en indre erkendelse af din sande natur

Mine sidste to indlæg har behandlet to aspekter af sjælspersonligheden, nemlig din indre mester og samvittighedens stemme. De kan forstås på mange måder. For mig er de symbolske elementer i den helhed, som er min sande natur.

Rosenkorsere i hele verden arbejder på at opleve det kymiske bryllup mellem sjælspersonligheden og den personlighed, vi opfatter os selv som. Jeg vil her beskrive, hvad jeg har oplevet og opnået på min rejse. Andre medlemmer oplever andre ting på deres rejse.

Den menneskelige sjæl er det, vi i Rosenkors-Ordenen kalder sjælspersonligheden. Ifølge vores ontologi er den menneskelige sjæl vores sande natur. Sjælspersonligheden er den bevidsthed, som er årsagen til, at vi mennesker ser ud, som vi gør i dag. Det er sjælspersonligheden, der sammen med alle andre sjælspersonligheder via evolutionen udvikler det menneskelige legeme, så det kan udtrykke flere og flere sider af sjælspersonlighedens potentiale. Det er en langstrakt proces, da alle levende væsner i menneskekroppen også skal være klar til at udvikle sig. Uklart

Rosenkors-Ordenens procesorienterede undervisning giver os mulighed for at opnå dette. Kontakt med sjælspersonligheden opnås gennem meditativ praksis. For nogle er det konkret arbejde, og for andre ser det ud som en leg. Det har med vores personlige udvikling og karma at gøre: Hvilke planer har din sjælspersonlighed lagt for denne inkarnation? Den vinkel, jeg anlægger her, hænger sammen med min grundholdning om, at reinkarnation er en del af livet.

Hvorfor er det så vigtigt at være i kontakt med sjælspersonligheden? Jeg har et billede for det. Når jeg lever i harmonisk kontakt med sjælspersonligheden, er jeg centreret i min sande natur. Billedligt talt er jeg centreret i øjet på en orkan, og livet set fra den objektive personlighed foregår ude i orkanens periferi, hvor alting opleves, som om der er fuld fart på. Her bliver alt, som vi beskæftiger os med, oplevet på et personligt niveau på en sådan måde, at vi bliver ét med det oplevede. Denne identifikation flytter os ud i verden, og vi taber forbindelsen med vores sande natur, mens vi hvirvler rundt i orkanens periferi.

Når vi hvirvler rundt i det, vi oplever som livet, har vi ikke adgang til den fulde forståelse af vores liv. Når vi begynder på rejsen tilbage til orkanens centrum, opdager vi dybere lag af forståelse af os selv og den sammenhæng, vi som mennesker er en del af. Forståelsen vil ændre vores perspektiv, og vi vil i fællesskab hjælpe hinanden til på en objektiv personlig måde til at få opfyldt vores behov for ubetinget kærlighed, lykke, nære og dybe venskaber. Rige liv, hvor vi kan udtrykke vores sjælspersonligheds fulde potentiale. Det er vores virkelige indre motivation til at udtrykke os som mennesker.

Når vi som Rosenkorsere arbejder på at få en tæt kontakt med vores sjælspersonlighed, er der reelt kun en vej til målet. Den kan beskrives og variere i detaljerne på mange måder, men principielt er arbejdet det samme i hovedtrækkene. Rosenkors-Ordenen giver gennem sin rituelle og tempelsymbolik en klar metaforisk, allegorisk og symbolsk vejledning til at forstå den rette sammenhæng i vores natur og viser rejsen til den forening, hvor kroppen og den objektive personlighed fuldt ud udtrykker sjælspersonlighedens potentiale efter kroppens evner.

Det har igennem alle tider været de vise mænds og kvinners mål for dem selv og deres studerende. Vejen er den meditative praksis forenet med erkendelsen af sandheden i meditationen, når den omsættes til erfaring gennem handlinger ude i verden. Rosenkors-Ordenen underviser i dette på det mentale, følelsesmæssige og åndelige plan igennem en styret proces, der understøtter den udviklingsproces, vi allerede er i gang med.

Mødet med sjælspersonligheden er meget speciel. Den forandrer fuldstændigt dit perspektiv på, hvad der er værdifuldt i dit liv. Når kontakten er opnået, består stræben i at genoptage kontakten. Når vi mestrer at kunne tage kontakt, når vi har behov for vejledning og inspiration, så er næste trin at kunne fastholde kontakten i længere og længere tid. Vi får del i en visdom, vi ikke har kontakt til med vores objektive bevidstheds viden og forståelse. Vi oplever følelser og tilstande som ubetinget kærlighed og lykke. Alt i livet opleves som ”ting”, vi ønsker kommer til os, når vi beder om det. Det betyder, at vores liv bliver lettere at leve. Vi skal dog vogte os for faren, at vi bliver for magelige og tager tingene for givet.

Rosenkors-Ordenens undervisning viser os vejen til kontakten med sjælspersonligheden, men det er os, der skal genskabe kontakten. For hensigten er, som jeg har sagt tidligere, at vi skal udtrykke sjælspersonligheden ud i den skabte verden. Vi identificerer os tit med, hvad der sker i orkanens periferi, og glemmer vores sande natur og livets formål.

Jeg kan på det varmeste opfordre dig til at genopdage din sande natur og tage kontakt med din sjælspersonlighed. Fordelene er store. Jeg anbefaler Rosenkors-Ordenen som en rigtig god mulighed. For mig har det været den allerbedste beslutning at blive Rosenkorser – selv her efter næsten 33 år. I mit næste indlæg vil jeg skitsere princippet i det moderne menneskes rejse til en permanent kontakt med sin sjælspersonlighed.

Her er en anden artikel fra vores blog om hvorfor Rosenkors-Ordenen bruger hellige rum.

http://www.amorc.no/blog/view/derfor-bruger-rosenkors-ordenen-hellige-rum

Kim Achen