09 Oct 2018

Mystik - mystiskt eller bara mystikt?

Vad är mystik och vad innebär det att ägna sig åt det mystiska arbetet? Ordet mystik kommer av grekiskans mystikos och betyder ”invigd”, det vill säga att vara mystiker är att vara en invigd. Invigd i vadå? Mysterierna svarar mystikern mystiskt. Vad innebär det?

De mysterier som åsyftas har i grunden alltid varit hemliga, eller dolda för den profana världen. I gamla tider fanns mysterieskolor där sökare invigdes i vissa hemligheter. Detta är en tradition som än idag förs vidare genom Ordenssällskap och andra sammanslutningar.

För att förstå vad mysterierna innebär utan att avslöja vad de innehåller, kan man istället tala om vad det mystiska arbetet innebär.

En mystiker är en person som strävar efter att nå insikt om livets och naturens mysterier. Varför är vi här? Vad är meningen med vår tillvaro? Hur kom världen till? Finns det en gud och vilken natur har denne i så fall?

För att nå dessa insikter studerar en mystiker universum, naturen och människan samt de lagar som styr vårt universum. Detta sker genom att denne använder sig av allt av förmågor som människan förfogar över. Vi har våra fysiska sinnen och vår intelligens, som möjliggör för oss att observera, analysera, kontemplera etc. Vi har våra känslor som kan ge oss upplevelser av en emotionell art och som kan fungera som vägvisare in till vår egen innersta natur. Varje känslomässig reaktion har något att lära oss. Och inte minst har vi en transcendent förmåga att överskrida alla fysiska, emotionella och mentala gränser, som gör att vi kan uppleva en andlig dimension i tillvaron.

En mystiker arbetar på alla nivåer av sin varelse – den fysiska, mentala, känslomässiga och andliga – för att hitta svaren på sina frågor. Där vetenskapen i allmänhet endast engagerar två eller möjligen tre (inom t.ex. psykologin) av dessa mänskliga ”kroppar” - den fysiska respektive den mentala och eventuellt den emotionella -  försöker en mystiker ha ett mer holistiskt närmande till de universella frågorna och använda sig av alla möjligheter.

En mystiker kan tillhöra en religion, men det är inte nödvändigt. Det är den egna erfarenheten av det andliga som räknas och det är endast genom eget arbete som mystikern finner svaren. Mysteriet finns i naturen och människan, inte i dogmer eller böcker.

Hur arbetar då en mystiker? Läser han eller hon inga böcker? Jodå, det finns mycket inspiration och många idéer att ta del av genom böcker och vårt sinne kräver stimulans för att hålla sig vitalt. Men efter att ha läst en inspirerande bok, kontemplerar mystikern innehållet och funderar över de slutsatser som författaren kanske kom fram till. Ett rent mentalt arbete. Om boken innehåller andlig konst eller emblem talar dessa till våra känslor och genom att visualisera dessa i sitt inre, kan vi tränga djupare in i dem och låta dem tala till oss på ett djupare plan. Kanske går vi ut i naturen och studerar de lagar som finns där, det som kallas ”naturens bok”. Genom våra sinnen tar vi in hela skapelsen och kontemplerar det vi upplever.

Allt detta tar sedan mystikern med sig in i en djup meditation, där denne öppnar sig för impulser från det som ofta benämns som den Inre Mästaren, vår gudomliga del. Utan att störas av de fem sinnena, av tankar eller av känslor gör denne sig till ett tomt kärl, som är redo att fyllas av det som kommer från det Inre.

Vad är då syftet med allt detta för en mystiker? Kan man inte bara njuta av skapelsen utan att lägga alltför mycket tankearbete på varför den finns där? Vad är nyttan av det?

Först och främst skapar uppenbarligen en mystikers arbete en känsla av välmående och lycka i honom eller henne, annars skulle det inte finnas någon anledning att fortsätta med detta arbete. I tillägg märker mystikern att arbetet också bär frukt och han eller hon börjar få små glimtar av ett nytt medvetandetillstånd och en annan tillvaro - av något annat, som ännu inte kan beskrivas med ord. Detta ”något” är så mycket större än den fysiska tillvaron och de insikter och tankar som kommer mystikern till del, kommer inte från dennes fysiska sinnen. De kommer någon annanstans ifrån - från det som kallas ”den andliga dimensionen” i brist på bättre ord. Plötsligt börjar mönster uppenbara sig, synkroniciteter och intressanta fenomen. Detta leder till en än större nyfikenhet och en förnyad vilja och inspiration att tränga allt djupare in i den egna tillvarons mysterium. Den egna erfarenheten visar att det finns något att upptäcka, en outforskad ”inre värld” som är oändligt mycket större än det synliga universum. Mystikern är på det viset en upptäcktsresande, som utforskar de ännu vita fläckarna på mänsklighetens karta. En kartläggare av mysteriet människan.

Soror Claire B