15 Oct 2018

Hvad er Enhed?

Som en indgang til dette emne, kan vi starte med at forestille os, at vi alle på et tidspunkt er udgået fra det guddommelige plan, hvor der er fuldkommen enhed, fuldkommen kærlighed, fuldkommen fred. Der kunne vi i virkeligheden godt været blevet i al evig tid, men alligevel valgte vi at inkarnere på Jorden og på en måde begynde forfra, for at få bygget endnu flere kvaliteter ind i vore legemer på endnu dybere niveauer, så vi i stedet for at være hvad man kunne kalde ”børn af Gud”, kunne ende med at blive medskabere i den guddommelige workshop. Det er denne rejse tilbage mod enheden, jeg vil forsøge at beskrive i denne artikel.

Hvad er nu egentlig enhed?

Man kan dele dette emne op og beskrive det på mange forskellige måder. Her er et forsøg på en opdeling i 7 trin:

I første omgang vil ”enheden” være ren teori. Sætninger, påstande, som vi hver især må søge at fornemme. Hvad ligger der bag ordene? Hvad fornemmer jeg ved det? Hvad vækker det i mig? Derefter kan vi begynde at opleve det, startende med første trin, som er ”enhed bag aktivitet” = væren. Vi kan først fornemme, hvad enhed bag aktivitet er. Fornemme det og senere opleve det med større og større intensitet. Når et trin er oplevet helt, kan vi gå videre til næste trin. Der vil selvfølgelig være nogen overlapning, så man begynder på næste trin, før det forrige trin helt er sluppet eller integreret.

De 7 trin kunne se således ud:

Trin 1: Enhed bag aktivitet = væren

Det er det stille vand bag alt. Det kan alle komme i kontakt med gennem meditation. Det har ikke noget med højere bevidsthed at gøre. Dette trin har været meget oppe i tiden i nogle årtier, med masser af bøger omkring at være og at leve i nuet, bl.a. via den tysk/canadiske forfatter og spirituelle lærer, Echardt Tolle. Det er trin 1, han beskæftiger sig med.

I Rosenkors-Ordenen arbejder vi bl.a. med koncentration og balancen mellem mental aktivitet og hvile, og hvordan vi anvender vore sanser til at være helt til stede i det, vi beskæftiger os med.

Trin 1 er et absolut nødvendigt trin at træne, før man kan gå videre til næste trin, som er:

Trin 2: Naturen er hellig = liv – enhed bag naturen

Her er det, at du kan sanse det hellige liv i naturen. Du føler samhørighed med Jorden, træerne, vandet, himlen. Er ét med Jorden. Det er det, man kan kalde at være en naturmystiker.

Sådan en person som den store danske salmedigter B.S. Ingemann, der har skrevet så smukt om naturen, fx i salmerne ”I Østen stiger solen op”, og i ”Dejlig er Jorden”, han er faktisk ikke først og fremmest kristen – men snarere naturmystiker.

Trin 3: Personligheden er en forlængelse af sjælen

Tredje trin er, hvor vi oplever, at personligheden er en forlængelse af sjælen, som er den åndelige/vitale energi, der giver liv til ethvert levende væsen. Personligheden og sjælen lever i hver sin verden. De kæmper faktisk med hinanden. Når sjælen begynder at skue nedad og projicerer mere og mere af sig selv ned i personligheden, begynder vi at opleve nye vibrationer, og begynder mere og mere kunne blive et redskab for sjælen, hvilket er den oprindelige mening med personligheden. Derfor handler det ikke bare om at slippe personligheden hurtigst muligt. Det handler snarere om at kultivere personligheden, så den kan blive et perfekt redskab for sjælen. Vi har brug for personligheden til vi har nået trin 7 ”Alt er Det Ene Liv”.

I Rosenkors-Ordenen studerer vi også forbindelsen mellem personlighed og sjæl, og vi arbejder med øvelser, der kan hjælpe dig med at hæve vibrationsfrekvensen i dit væsen og sætte dig i niveau med din sjælsbevidsthed, så du kan opleve sjælen eller din åndelige natur i kortere eller længere tid.

Trin 4: Alle mennesker er en forlængelse af Gud

Det er på dette trin, at vi indser, at alle mennesker er guddommelige. Det er her vi træner at se mennesker, som Gud ser vedkommende. Se med Guds øjne. Det er lige meget om det er en sadist vi ser på, en arrogant person, en person fyldt med stolthed. Alle er forlængelser af Gud. Alle er guddommelige.

Det er et fantastisk godt trin at træne. Hvis fx en person gør noget dårligt mod dig, og du derved kommer til at tænke noget i retningen af: Hun er da også for dum…, kan du vælge at rette det med det samme – eller så hurtigt, du bliver opmærksom på det - til at se personen med Guds øjne, som det, om end ufuldkomne udtryk for Gud, som hun er. Gud elsker hende, og rummer alt hvad hun gør, hvorfor skulle du så ikke gøre det samme? Så kunne du vælge at formulere en sætning som: Gud elsker ….navn….gennem mig, og blive ved med at gentage sætningen, eller lade den stå og vibrere i dit system, til du kan mærke kærligheden. Det er en utrolig forløsende øvelse.

Trin 5: Alt stof er en del af Gud

Alt stof er frossen ånd. Atomer og subatomare partikler er i virkeligheden vibration og ikke fast stof. Også vor krop er en samling atomer, der konstant vibrerer under indflydelse af Åndsenergien, der har sit udspring i et center placeret i hjertet af Kosmos. Alle partikler, der indgår i vort materielle aspekt, stammer fra den essens, der har styret og stadig styrer stjerners og galaksers udvikling.

Alt i universet hænger således sammen, og studier har vist, at påvirker man en delpartikel et sted, vil der ske en virkning i en tilsvarende delpartikel i andet sted, måske 40 km borte. Det er påvist ved forsøg flere steder i verden, bl.a. ved universitetet i Insspruck i Østrig, hvor man over en længere afstand flyttede egenskaber fra en delpartikel til en anden delpartikel. Og der er lavet lignende forsøg i USA.

Som et kuriosum er der i den omfattende Alice Bailey-litteratur (teosofi) fremsat den tese, at hele solsystemet er Guds tanke. En tanke, Gud holder fast forankret i sit sind i dyb meditation. Så må vi bare håbe, at Gud husker sin daglige meditation, og ikke slipper denne tanke et eneste sekund, så vi risikerer det modsatte af det såkaldte Big Bang.

I Rosenkors-monografierne er et helt trin helliget forståelsen af vibration og åndsenergi.

Trin 6: Mørket er en del af Gud

Vi er tvunget til at operere med, at selv mørket er Gud. Det kan være en svær hurdle at komme igennem. Men når vi bevæger os op på det guddommelige plan, er der ikke nogen skelnen mellem lys og mørke, alt er en del af Gud. Lys og mørke er to sider af samme sag.

Trin 7: Alt er Det Ene Liv

Her har vi så det ultimative trin, hvor alt er Det Ene Liv. Alt fødes, lever og ånder i Det Ene Liv. Det vi også kunne kalde det non-duale trin eller Kosmisk Bevidsthed, hvor der ikke mere er nogen skelnen mellem to poler.

Dette var et forsøg på at beskrive vejen mod enhed ud fra egne studier og træninger. Hvis du skulle have fået lyst til selv at udforske området, vil du finde masser af inspiration og støtte i Rosenkors-monografierne, der er bygget op, så du via teori og øvelser langsomt bliver bevidst om dig selv som fysiskt og åndeligt væsen, og det vi i Rosenkors-Ordenen kalder Min Hjertes Gud og Min Forståelses Gud. På en sikker måde udvides din bevidsthed gradvist, og din vibrationsfrekvens hæves og bringer dig tættere og tættere på din sjælsbevidsthed og i sidste ende på Kosmisk Bevidsthed.

Du kan læse meget mere om Rosenkors-Ordenen AMORC på www.amorc.dk, www.amorc.se eller www.amorc.no.

Soror Amorifera