02 Oct 2018

Kabbalah legenden og historien

Da Adam og Eva ifølge legenden ble utstøtt fra Edens hage, følte Gud så mye medlidenhet med dem at han sendte erkeengelen Ratziel for å gi dem en bok som kunne hjelpe dem til å finne veien tilbake til Paradiset. Boken ble kjent som Raziel’s Bok, hvori all himmelsk og jordisk kunnskap var samlet.

 Raziel’s bok ble gjennom ættene overlevert muntlig fra generasjon til generasjon og behandlet strengt hemmelig blant jødene. Således er det en ubrutt linje fra erkeengelen Ratziel’s nedtegninger av Guds ønsker til Adams bønn til Gud om rettledning om veien tilbake til Paradiset. Via Noah og hans sønn Shem, Abraham og videre til Isak og Jakob. Denne dypt hemmelige kunnskap har båret mange forskjellige navn, iblant blitt misbrukt men er i dag kjent under navnet Kabbalah i den jødiske tradisjon. Kabbalah på hebraisk betyr «å ta imot».

Det henger fortsatt et mystisk slør over relasjonen mellom Raziel’s Bok og Kabbalah hvor innholdet stort sett ble holdt hemmelig for de få innvidde inntil trettenhundretallet. Da ble læren åpent tatt i bruk i den store oppblomstringen av Kabbala læresteder i Europa . I dag tror vi at den første skriftlige nedtegningen av Sepher Raziel er fra mye senere, begynnelsen av 1700 tallet i Amsterdam, men man antar at selve nedtegningen av den muntlige legenden har foregått over århundre.

Historikerne mener at opprinnelig var Kabbalah en betegnelse på en muntlig overlevert lære, som ble samlet og nedskrevet i Mishna rundt år 200. Mishna er i vår profane verden omtalt som jødenes fortolkninger og forklaringer til Mosebøkenes mange lover og leveregler.

Kabbalistene derimot vet at tekstene inneholder flere lag som kan leses på mange måter avhengig av innsikt og kunnskap, og at kun mystikere gjennom hemmelige tolkningsmetoder kan finne frem til skjult visdom og kunnskap om Gud, universet, skapelsesprosessen og derved gi menneskene det Kabbalah kaller det kosmiske kartet. Dette kartet er uatskillelig knyttet til Kabbalahens 2 verktøy. Livets Tre og Jakobs Stige. Dette er de verktøy Gud skjenket Adam og Eva gjennom Raziel’s Bok for å finne veien tilbake til Paradiser. Hvordan dette oppnås er kabbalaens dypeste hemmelighet.

Så langt legenden, denne legger vi nå litt til side og ser på de historiske sporene knyttet til Kabbalah.. Her bør vi skille mellom spor hentet fra de muntlige overleveringene versus de tidlige nedtegningene. Blant de eldste kildene er det dessverre nesten bare muntlige overleveringer med de variasjoner dette skaper.

Blant de tidligste kabbalistiske beskrivelser hentet fra jødedommen finner vi Hekhalot. Dette er skrifter bestående av samlinger fra Midrashim kildene fra det som kalles den talmudiske perioden. Det er i Talmud vi finner de religiøse lovene og kommentarene til disse. Men her finner vi også en rekke visdomsord – ofte i malerisk prosa, mange spennende fortellinger og allegorier. Blant de mest kjente er kanskje fortellingen om Ben Elijah og den eventyrlige oppstigning til de himmelske stedene . Her beskrives hvordan han ser den guddommelige vognen, de himmelske stedene og tronen der Gud sitter i det guddommelige Palass. Mye av den kabbalistiske Hekhalot litteraturen retter derfor blikket mot søking mot de fire himler. Disse finner vi igjen i nyere skildringer om Kabbalah både i Livets Tre og Jakobs Stige.

En gang mellom det tredje og sekstene århundre finner vi skriftlige kilder. Her dukker bl.a. teksten med navn Sepher Yetzirah opp. Dette er en av de viktigste tekstene fra autentisk Kabbalah. I Sepher Yetzirah finner vi beskrivelsen om hvordan Gud skapte verden og ifølge tradisjonen, har disse beskrivelse deretter gått i arv fra Adam og opp gjennom hele Gamle Testamentet. Hvorvidt dette er en del av legenden eller historien får vi beholde som et åpent spørsmål. Men det vi vet er at skriftlærde og historiegranskere fortsatt diskuterer Sepher Yetzirah’s opprinnelige opphav. Noen mener at det finnes spor som peker mot et babylonsk opphav og at disse antas å være daterte til før Kristus. Men for kabbalistene er Sepher Yetzirah først og fremst knyttet til beskrivelsen av sefirotene, dvs. skapelsens 10 faser eller utstrålinger og hvordan disse beskriver de kvalitets aspektene og manifestasjonene som knyttes til Gud og skapelsesprosessen. Kunnskap om disse mysteriene ble antatt å gi magiske krefter for de initierte. Det er fascinerende å studere hvordan Sepher Yetzirah har klart å beholde noen av disse mystiske slørene tiltros for århundre med iherdig forskning og religionshistorisk granskning av antall original materiale og spor til potensielle opprinnelige kilder, men også blindspor for å villede den uinnvidde.

Flere synes at Sepher Yetzirah både er ustrukturert og springene når det gjelder forklaringer av skapelsen og de 10 utstrålingene. Det er derfor først i Sepher Bahir, Lysets Bok, vi møter det vi i dag kjenner som de klassiske utsagnene om kabbalistisk lære. Lysets Bok tar oss med inn i mysteriene om opprinnelsen til Kabbala og hinter om hvor og hvordan Kabbalah er skjult i Det Gamle Testamentet. «Bahir" er hebraisk og betyr lys og denne tittelen er sikkert ikke tilfeldig hentet fra Job 37:21. Dette er den første bibelske teksten som er sitert i Lysets Bok . Anbefaler deg å lese og kontemplere over nevnte tekst i Job’ bok.

Bahir hadde bra timing og ble ganske raskt en anerkjent kanonisk tekst for kabbalistiske studier og antatt av mange å være et arbeid av tidlig dato. Flere forskere mener også at Bahir inneholder og hinter om beskrivelser av det som kan være rene gnostiske motiver innenfor hjertet av den rabbinske jødedommen. M.a.o. striden mellom det ortodokse og bokstavtro gammeltestament tolkning versus forvoksningen av nyreligiøse strømningene støttet av kabbalistiske skrifter var i gang! Varianter av disse «ideologiske» stridighetene finner vi igjen flere steder i Syd-Europa opp gjennom middelalderen frem til da jødene ble fordrevet fra Spania og Portugal. Blant de mest kjente retningen som sto mot hverandre var Kabbalah enklavene i Catalonia og i Castilla. Mange mente at kabbalistene i Catalonia gikk for lang i å trekke linjer mot gresk og islamsk kultur og billedgjøring av Gud. Som motvekt oppstod derfor Kabbalah skolene i Castilla som støttet seg på Sepher Bahir, Lysets Bok. Resultat av denne prosessen kjenner vi i dag som Zohar, Boken om Stråleglans. Zohar er desidert den mest betydningsfulle dokumentasjonen om Kabbalah og er «moren» til de fleste nye doktriner og skoler innenfor Kabbalah. Zohar er i dag kreditert til Moses de Leon, som levde i det muslimske Spania under siste del av tolvhundretallet, men flere forskere og religionshistoriske mener Zohar inneholder materiale fra en rekke bidragsytere.

Zohar er en samling av kommentarer til Toraen, men at den er også ment som veileder for mennesker som har nådd høy spirituell innsikt. For skjult inne i Zohar finner vi beskrivelsene av de spirituelle tilstandene mennesket vil oppleve når sjelen utvikler seg. Tilknyttet sluttfasen av denne vandring sier Zohar at sjelen oppnår ”den siste korreksjonen”, dvs. transformasjonen mot den høyeste grad av spirituell fullkommenhet. Spennende lesning! Zohar gir deg ikke nøklene til det skjulte innholdet før du er rede. Dette blir ivaretatt gjennom at Zohar strukturelt er bygget opp slik at bare de som har nådd et visst spirituelt nivå vil fult ut kunne dra nytte av tekstene. M.a.o. før vi starter jakten på Zohar’s mysterier, må vi forberede oss gjennom Kabbalahens grunnleggende tekster om de store sammenhengene i universet, skapelsen og sjelen.

Våren 1492 kunngjorde kong Ferdinand og dronning Isabella av Spania at alle jøder pga både verdslige og religiøse grunner måtte forlate landet, overlate sine eiendeler og aldri returnere. Totalt ble omkring 200 000 jøder deportert mens omkring 50 000 konverterte til kristendommen. men ble stort sett fratatt all tidligere innflytelse og makt. Utvisningen av jødene fra Spania skapte nesten en total kollaps i den jødiske verden men de ble reddet av de krigerske ottomanene. Ottomanenes mektige hærførere forsto at jødeenklaver kunne ha strategisk betydning i Midtøsten og Sultan Suleyman den Store ga dem derfor tilgang til erobrede områder som vi i dag kjenner som Israel. Her fikk derved de jødiske flyktningene fra Europa et fristed - sitt nye Hellige Land. Og det var her i dette området i de galileiske åsene, kjent som Safed, at Kabbalahen fikk sin nye oppblomstring. Bl.a. gjennom Rabbi Moses Cordovero omfattende arbeider med å utarbeide kommentarer og forklaringer til Zohar. Moses Cordovero ble av mange kalt den siste originale kabbalist. For hans etterfølger Rabbi Isaac Luria startet, etter hans død, en omfattende omskriving av den opprinnelige Kabbalah. For det var i Safed Rabbi Isaac Luria lanserte sin Luria Kabbalah som raskt spredte seg til land utover Midt Østen. Luria Kabbalah inneholdt nye kabbalistiske doktrinen om eksistensen av Guds herlighet, Shekina og betydningen og plikten om at menneskene utførte god gjerninger for å fremskynde den nye Messias komme.

Lurias doktriner beskriver skapelsen som en tredelt prosess, Gud klargjorde plass for selve skapelsen, den u-perfekte skapelsesprosessen og hvordan menneskene må reparerer prosessen for først da kunne bli forent med Gud. Denne doktrinen er svært mytisk og fylt med spekulasjoner om skapelsesprosessen, men er av mange sett på som forklaringer på grunnleggende aspekt av livet, universet og mennesket oppgave i materien. Lurias doktrine brøt imidlertid radikalt med den Kabbalah Moses Cordovero hadde bygget opp gjennom sine tolkninger av Zohar, nemlig at menneskene alltid gjennom sefiroene har en bro til Gud og at Gud finnes i alt og alle (Jfr. Johannes 10:34 og kristendoms beskrive av forholdet mellom Gud og mennesket). Beskrivelsen av denne broen er det vi finner inne i Livets Tre, veikartet tilbake til Paradiset – Edens Hage.

Hva har skjedd med Kabbalah i nyere tid? Her ser vi at siden det 17 århundre har Kabbalah spredd seg ut i mange regioner og folkeslag og har påvirket en rekke retninger innen esoterien. Bl.a. hermetismens syntese med ny-platonsk kristen teologi, alkymien og magien. M.a.o. Kabbalah, slik vi kjenner den i dag, er ikke lengre eksplisitt bundet til jødiske tradisjoner. Kabbalah har på godt og vont utviklet seg fra kun å være en muntlig overlevering av tradisjoner for noen få innvidde og hemmeligholdt til å bli en samling av skrifter og lærebøker til «alle som er interessert i esoteri og mystikk». Her finner vi også hele spekteret av læresteder, Kabbalah sentrene hvor noen kun fokuserer på den opprinnelig tradisjonen til andre typer organisasjoner med forretningsmodeller som tilbyr Kabbalah som selvutviklingsinstrumenter. Utover til den opprinnelige tradisjonen, autentisk Kabbalah er det Lurias Kabbalha som i dag er mest benyttet når det gjelder å engasjere mennesker og forklare våre plikter på jorden. I kontrast til Moses Cordovero som lærte oss at mennesket alltid har en bro til Gud

Til slutt la oss kontempler over et utdrag fra Raziel Bok, overlevert fra Gud til Adam og derved til oss alle (fritt oversatt fra hebraisk) «Engelen Raziel ga Adam kunnskap om ordets makt, tankens kraft og sjelens kraft og hvordan mennesket kan harmonisere egen fysisk og åndelig eksistens gjennom meditasjon, visualisering og intonering av de kombinasjoner av tegnene i det hebraiske alfabetet som former Guds navn» אז יש

Rosenkors-Ordenen AMORC står på tre grunnpilarer, Gnosis, Hermetisme og Kabbalah. I våre selvstudiehefter som vi kaller monografier vil du finne spennende stoff om Kabbalah og hvordan vi i dag kan nyttiggjøre oss av denne tradisjonen. Besøk også våre hjemmesider og fyldige arkiver på www.amorc.se/arkiv.htm, www.amorc.no/arkiv.htm eller www.amorc.dk/arkiv.htm for å oppleve mer om Kabbalah og vår innholdsrike tradisjon.

Broder Inge