31 Jan 2018

Kabbalahens fire verdener – ditt kosmiske kart

Kabbalah gir oss et kosmisk kart over skapelsesprosessen og hvordan Gud formet universet. Kartet gir oss nøklene til å forstå naturens usynlige lover slik som  dualitet og prinsippene bak arketypene, englene og menneskene.

Kartet heter Jakobs Stige og er billedlig fremstilt som Livets Tre på fire delvis overlappende nivåer kalt verdener. De fire nivåene forklarer skapelsen av deg og meg, dernest prinsippene for at vi skal kunne vende tilbake til Gud. Hvordan og hvorfor vår oppgave under inkarnasjonen er å hjelpe andre og sluttelig vår reise tilbake til den åndelige ild - Atzilut.

Jakobs Stige kan spores tilbake til tiden like etter Abraham og den ga kabbalistiske impulser helt opp til sekstenhundretaller da den Lurianske retningen helt overtok Kabbalah i Sentral-Europa. Men etter 400 år i skyggen, dukket Jakobs Stige på nytt opp som navigasjonskart og forklaringsmodell for vår alle tiders store mysterium – skapelsen og skapelsesprosessen.

De fire verdener representerer helt forskjellig innhold og plasseringer i det kabbalistiske mønster slik dette fremstår på Livets Tre. Nærmest Ain Sof, kildens opprinnelse, finner vi Atzilut som er ideens verden, åndelig ild. Deretter Briah den skapende verden, sjelelig vann. Den neste er Yetzirah formenes verden, som gir oss mental luft og tilslutt Asiah de materiens byggeklossene og fysisk jord.

Jakobs Stige er i sin opprinnelige form en legende om patriarken Jakob og flukten hjemmefra fra broren Esau som ville drepe han. En kveld under flukten fra Esau, la Jakob seg til å sove ute i det fri. I en drøm så han at himmelen hadde åpnet seg. Guds engler steg opp og ned langs en stige, som gikk helt fra himmelen og ned til jorden, og fra jorden til himmelen. Gud kom også til syne og lovet Jakob at han alltid ville være hos han og følge han og hans slekt. Gjennom å meditere på Jakobs Stige, vil Kabbalahen kunne gi deg innblikk i nedstigningen, dvs. skapelsen, men også symbolikk for reisen tilbake til Gud. Jakobs Stige billedgjør dette gjennom at vi i legenden hører om hvordan Guds engler steg opp og ned på stigen, som gikk fra himmelen til jorden, og fra jorden til himmelen.

Jakobs stige viser oss også hvordan de fire verdener som utgjøre skapelsesprosessen er vevd sammen og hvorfor de er vevd i hverandre. I kabbalistisk gjenfortellinger av Jakobs Stige hører vi om hvor englene og erkeenglene kunne opptre og bevege seg på trinne i stigen. Dette finner vi igjen i ga

mle beskrivelsene av de fire verdener.  M.a.o. kun menneskene kan bevege seg på stigens alle nivåer. Dette hjelper oss når vi gjennom meditasjon søker å heve vår bevissthet. F.eks. Keter i Yetzirah ko

rresponderer ned Tifaret i Briah som igjen korresponderer med Malkhut i Atzilut. Vekslingspunktene er m.a.o. sefirotene og deres korrespondanser på tvers av stigens trinn. Les mer om dette i vårt arkiv. Her finner du mange spennende fortellinger om Kabbalha. Vi skal nå se litt nære på hva vi finner på stigen og i trinnene.

 Atzilut

 Dette er emaneringens verden og det første prinsipp av eksistens. Atzilut betyr «det å være nær» og i denne sammenheng det å være nær noe som er mye større – Ein Sof skapelsens utømmelige kilde. I denne verden eksitere det ikke rom, tid, dualitet eller kjønn. Kun et ufattelig mektig lys som emanerer «nedover gjennom trinnene». Tenk deg en fontene med mange karr som fylles suksessivt flyter over og fyller neste karr.

I autentisk Kabbalah representerte Atzilut den perfekte verden. Med jødeforfølgelsen i Spania på femtenhundre tallet oppsto den Lurianske Kabbalha som endret oppfatningen av Atzilut fra det perfekte til en delvis skadet skapelsesprosess – fortellingene om karene som gikk i stykker og falt ned. 

 Briah

Her finner vi den skapende – les kreative verden og der dualitet oppstår i prosessen. Briah betyr «på utsiden av» og i denne sammenheng betyr det «den første separasjon» av det uendelige lys fra Atzilut. Briah er erkeenglenes arenas. Deres primær oppgave er å sørge for at Guds vilje skjer. Vi lager oss av og til bilder av erkeenglene, men i Briah eksisterer ingen form. Men det er her vi finner alle konseptene, ideene og våre tanker, men ingen følelser.

Kabbalah gir oss innblikk i rangen mellom engler og erkeengler. Dette handler om energier og når vi forstår dette vil det kunne hjelpe oss i bønn. Kabbalahen forteller at bønnen bør formidles gjennom mestere/helgener via engler og erkeengler for å nå frem til Gud. På det høyeste bevissthetsplan i Briah, over erkeenglene, finner vi Kjeruber og Serafimer – engler av meget høy rand. Spennende fortelling om engelens «ledergruppe», finner du i Eskils bok i gamle testamentet.

Yetzirah 

Dette er formenes verden hvor konseptene og ideene nå tar en skapende form.  Dette er også din flyktige verden av følelser mer enn ditt stedet for luftige tanker. Dvs. vårt innover vente jeg mer enn vårt utover vendte jeg. Dette er viktig å være klar over når vi er i kontakt med energiene i Yetzirah for å unngå tungsinn og «mørke dager» i hverdagen.  Yetzirah er englenes og astrologiens arena og det er her vi påkaller månen og planetene og det er her vi møter våre emosjonelle utrykk og elsk / hat forhold til oss selv.  I vår tidsalder kan vi sammenligne Yetzirah med internett og televisjon. De overfører egentlig bare bilder, men for oss som bruker kan det oppleves som virkelig eller virkelighets nært.

Asiah 

Asiah gir oss kartet til hvordan vår kropp spiller i forhold til skapelsens høyere plan men i kontekst materien. Asiah forvalter nøkkelen til hvordan ditt DNA opererer. I meget gammel kilder i Kabbalah leser vi om hvordan vårt nervesystem uttrykt gjennom trianglet Malkhut, Hod og Yesod spiller sammen med det muskulære trianglet Gevurah, Chesed og Tifaret. Dette vil ha betydning når vi utfører egenbehandling, slik dette bl.a. er beskrevet i Rosenkorsøvelsene i våre medlemshefter http://www.amorc.no/om-medlemskap.htm.  Ditt eget DNA inneholder et meget stort potensiale for egenbehandling når vi finner nøkkelen. Dette handler bl.a. om meditasjon og visualisering for å sette positive og negative ioner på Lives Tre i Asiah under vibrasjoner– vårt materielle uttrykk.

Denne laveste av de fire verdene representerer det vi vil kalle de fysiske realiteter. Disse er endelig ikke bare i rom, men også i tid som betyr at i motsetning til i Yetzirah og Briah kan et objekt ikke lengre være på to steder samtidig. Asiah representerer også den verden som er lengst fra skapelsens kilde, men er samtidig den endelige manifestasjon av alt skapelsen inneholder. Uten de fysiske realiteter kan ikke Gud manifesteres i verden.

Jakobs stige i hverdagen

Det kan kanskje være vanskelig å forstå hva det kosmiske kartet med de fire verdener betyr i praksis. Hva kan vi få ut av det? Vi kan søke hjelp til å forstå dette gjennom å meditere på Yeshata  Horowitz – The History of Man «Ein Sof is the soul of the souls of the Sefirot, which are  the souls of everything. [. .] When Ein Sof generates Atzilut, these souls are distributed throughout the universe. This leads to Briah, which leads to Yetzirah until Yetzirah channels Atzilut into Asiah. All this happens constantly”.

Overført til hverdagen kunne dette bli noe sånn som; Vi får ideen til å lage noe [dette er Atzilut -ideens verden], deretter planlegges jobben [i Briah -skapelsens verden], så lager vi en oppgave beskrivelse og skaffes materialer [i Yetzirah som er formenes verden], for så til slutt gjør vi jobben [i Asiah blant materiens byggeklosser].  Jeg har benyttet et slikt tankekart mange ganger. F.eks. vi skulle i gang med gjennomføringen av et stort prosjekt og jeg opplevde at medarbeidere uttrykker usikkerhet. M.a.o. en Hod – Netzach akse i ubalanse.  Årsaker og justeringer av slike ubalanser er behandlet av flere kabbalister, bl.a. i Aryeh Kaplan «Meditation and Kabbalah».  Tenk på Jakobs Stige når du står overfor en utfordring som kan virke uoverstigelig. På hvilket nivå (i hvilken verden) befinner du deg? Mediter på sefirotene som innkapsler utfordringen og se hvordan du kan balansere, dvs. skape bevegelse inn mot midtsøylen. 

 Tilslutt et sitat fra Talmud  “Who can imagine a world that is not filled by the Creator?” .

Frater Inge