06 Jan 2016

Det Kymiske Bryllup – 400 år. Det markerer vi med: Christian Rosenkreutz’ nye Kymiske Bryllup

På samme måte som utgivelsen av manifestet Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis i 2014 markerte 400-årsjubileet for det første offisielle Rosenkors-manifestet, Fama Fraternitatis (1614), velger Rosenkors-Ordenen også å markere 400-årsjubileet for utgivelsen av det tredje historiske Rosenkors-manifestet, Det Kymiske Bryllup (1616).

Denne markeringen skjer gjennom en verdensomspennende lansering den 6. januar av manifestet. Datoen er på samme måte som for Appellatio, symbolsk valgt. 6. januar er Epifania – fra et mystisk synspunkt en lysets høytid som står for åpenbaring.

Kjære Søker,

Kan du kjenne historiens vingesus? Mange Rosenkorsere er interessert i historie. Det kan ha mange årsaker, men sett fra et mystisk perspektiv inneholder historiekunnskap en innsikt i de tradisjonsbærende kreftene som er med og forsvarer, forvalter, foredler

og formidler Visdom – til samtiden og kommende generasjoner.

Krefter i denne sammenheng kan både representeres av enkeltindivider og forskjellige former for sammenslutninger. En fellesnevner er imidlertid at disse menneskene – alene eller forenede – har vært villige til å ofre mye for å føre visdomstradisjonenes kunnskap videre. Mange ganger med livet som innsats.

Se dette nye manifestet som en hyllest til både fortidens, nåtidens og framtidens tradisjonsbærere. Teksten er spekket med symbolikk og formidler en visjon om morgendagens verden – full av håp og framtidstro. Med alle tradisjonsbæreres forenede krefter er visjonen som formidles på ingen måte en utopi.

Du inviteres herved til å være med og gjøre den virkelig! Gjør Christian Rosenkreutz’ reise til din reise, og du vil bli inspirert – på dypet.

Det er Rosenkors-Ordenens forhåpning at dette manifestet kan være med å bringe deg nærmere ditt eget kymiske bryllup – for derigjennom å gi sitt bidrag til en lysere framtid for oss alle.

Så er det!

Med R+C-hilsen og ønske om Dyp Fred

Live Söderlund
Stormester