05 Jun 2018

Moderna Rosenkors-manifest

På 1600-talet skrevs de manifest som i våra tider är kända som de s.k. Rosenkors-manifesten (Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis och Christian Rosenkreutz Alkemiska Bröllop). Dessa hade både en mystisk, symbolisk karaktär och en klar samhällsförbättrande inriktning. Otroligt mycket har förändrats sen 1600-talet till det bättre, men det är på många sätt oroande med de orättvisor som fortfarande finns i världen.

Under 2000-talet har Rosenkors-Orden givit ut tre nya manifest: Positio Fraternitatis, Appellatio Fraternitatis samt Christian Rosenkreutz Nya Alkemiska Bröllop. Rosenkors-Orden har alltid varit en organisation med såväl andlighet som humanism i fokus. Vår önskan är att arbeta för en bättre värld och för bättre villkor för hela mänskligheten. Behovet av förändring på ett globalt plan är stort – i både den rika och den fattiga delen av världen. Enligt nya rapporter minskar den extrema fattigdomen i världen, och det är oerhört positivt, men ännu återstår mycket att göra. Särskilt när det gäller hur vi som människor behandlar varandra.

Rosenkors-Orden lär att all förändring börjar inifrån - det gäller även tillståndet i världen. Den inre förändringen måste alltid omsättas i handling för att den ska komma världen till nytta och därmed ge visdom åt hela mänskligheten. Varje handling ger en återverkan, och många är de förebilder som visat på att en enda människa på fredlig väg kan göra stor skillnad. Mahatma Gandhi, Moder Theresa och Nelson Mandela är tre av de mest kända personerna, som genom sina handlingar skapade stor medvetenhet hos andra människor. De pekade på orättvisor och agerade som de “sociala entreprenörer” de var. Genom deras handlingar lever den större visionen om en bättre värld vidare.

Förändring börjar med den enskilde individen genom att vi blir allt mer medvetna. Det är som ringar på vattnet, som växer sig allt större tills de når stranden. Men för att ringar ska bildas, måste något kastas i vattnet, och det är den enskilde individen som sätter vattnet i rörelse.

Vår uppgift är att vara praktiska mystiker. Det innebär att vi bemödar oss att handla utifrån de högsta moraliska principer för att, som förebilder, skapa medvenhet och därigenom en bättre värld. För att kunna göra detta arbetar vi med oss själva för att förbättra det egna jaget och för att utveckla de positiva egenskaper, eller dygder, som är utmärkande för en upplyst människa.

Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. som organisation verkar främst på ett andligt plan för att skapa en bättre verklighet, men våra medlemmar verkar i allra högsta grad i den fysiska världen. Det är, som jag skrev tidigare, individen som skapar förändringen och det är varje människas uppgift på jorden att verka för att de högre idealen realiseras. I de tre nya manifesten kan du läsa mer om hur Rosenkors-Orden anser att vi kan skapa en bättre värld tillsammans, och kanske skapar de nya tankar i dig om vad just du kan göra för att förändra och förbättra dig själv som individ.

En vis man sa för cirka 2000 år sedan ”Himmelriket är inom er” och om människor verkligen kunde förstå de orden och vad de innebär, skulle vår värld se mycket annorlunda ut.

Med önskan om Djup Inre Frid!

Soror Claire B

PS: Du hittar det senaste manifestet här: http://www.amorc.se/assets/manifest... (finns även på norska och danska. Gå in på respektive hemsida: www.amorc.no eller www.amorc.dk) Du kan även beställa en papperskopia om du önskar. Skriv då till oss på info@amorc.se.