30 Jan 2015

Karma - din egen programvara

Många gånger hör vi människor referera till Karmalagen som en slags vedergällningslag. Man menar att lagen fungerar som gamla testamentets "öga för öga, tand för tand". Det resonemanget menar Rosenkors-Orden blir ohållbart och omänskligt när vi skärskådar det. Om vi istället ser Karma som en opersonlig naturlag, på samma sätt som gravitationslagen eller centrifugalkraften, blir lagen inte bara mänskligare utan också mer användbar i våra dagliga liv.

Det finns många sätt att se på karmalagen, och inte heller Rosenkorsare har ett enhetligt sätt att se på detta. De tankar jag här presenterar speglar därför min personliga förståelse av karmalagen.

Om vi för ett kort ögonblick antar att karmalagen fungerar som en vedergällningslag så kan vi även se på de konsekvenser som detta skulle föra med sig. Karmalagen skulle då innebära att vi i detta livet får betala med samma mynt för de synder vi begått i våra tidigare liv. Ett barn som svälter har då sig själv att skylla, eftersom han/hon i ett tidigare liv lät någon annan svälta. En man eller kvinna som blir slagen har säkert slagit någon annan i ett tidigare liv. Offer för krig, mord, våldtäkt - betalar bara av på sin karmaskuld, och de ogärningsmän och kvinnor som torterar, mördar och fängslar sina medmänniskor, hjälper bara andra människor att sona sin karmaskuld. Med det synsättet, är varje individs liv helt rättvist, och det vore fel av oss att gripa in eller förhindra dessa hemskheter, eftersom vi då skulle förhindra att de sonade sin karma. De skulle med andra ord bara få göra om läxan i ett annat liv eller vid ett annat tillfälle, och med vårt ingripande skulle vi enbart hindra deras personliga utveckling. En björntjänst med andra ord.

Men är det verkligen rimligt att det är så karmalagen fungerar? Och hur skulle det ens kunna fungera ur ett andligt evolutionärt perspektiv? Krig göder sorg, ilska, hat, precis som mord och våldtäkt gör. Hur skulle vi någonsin kunna evoluera och illumineras om vi accepterar dessa vidriga grymheter som absolut nödvändiga eller normala? Vem kastade i så fall den första stenen och vem ska kasta den sista?

Genom karmalagen kan vi lära oss att ta ansvar för våra tankar, ord och handlingar både gentemot oss själva och mot andra människor. Karmalagen ger oss lektioner, så att vi kan växa och vakna på ett andligt plan. Karmalagen är opersonlig och verkar på samma sätt för alla. Den är varken positiv eller negativ, utan helt neutral och innehåller ingen mänsklig moral eller något fördömande. Men karma är också den energi, som är resultatet av just våra tankar, ord och handlingar. Energin är vår personliga och är en del av vår själspersonlighet. Eftersom skapelsen är pågående, skapar vi hela tiden den värld vi lever i genom just ord, tanke och handling. På det viset har vi ett kollektivt ansvar för allt "ont" som finns i världen, men även för allt "gott". För de flesta är det dock nog att i första hand tänka på vad de säger, tänker och gör på ett personligt plan. Den energi som då skapas, kommer återvända i en annan form, vid ett annat tillfälle och skapa en "lektion" till dig som du har något att lära av.

Men, kanske du tänker nu, en flykting har aldrig dödat någon eller deltagit i något krig - ändå tvingas den personen att fly. Är inte det då hans eller hennes karma? Nej, det är ett resultat av den fria viljan. Inte flyktingens fria vilja i första hand. Utan den eller de som orsakat tillståndet. Den fria viljan glöms ofta bort i detta sammanhang. Vi har alla fri vilja att handla på ett bra eller ett dåligt sätt. Vi har också fri vilja att inte handla alls. Men även icke-handling ger ett karmiskt resultat. Våra handlingar eller frånvaro av handlingar påverkar andra, men karmaenergin som är konsekvensen av våra handlingar är vår egen.

Som jag nämnde tidigare är den karmaenergi vi skapar genom våra tankar, ord och handlingar, vår personliga karma. Man kan lite förenklat jämföra det med en mjukvara eller ett program (software), som följer med vår själspersonlighet från inkarnation till inkarnation. Programmet kan förändras genom att vi skriver in nya tankar, ord och handlingar. Nya mönster skapas som skriver över de gamla. Det somliga kallar positiv eller negativ karma existerar med andra ord inte.

Karmalagens funktion är att hjälpa dig att fullända din själspersonlighet så att den blir mer och mer lik den gudomliga gnista som finns inom dig - själen. Själen är i sin natur perfekt, oändlig och odödlig. Den är en del av det somliga kallar Gud. När själspersonlighetens mönster stämmer överens med den gudomliga själens ursprungsmönster, är dessa i perfekt harmoni och det vi kallar det fullständiga uppgåendet i Källan äger rum.

Så hur kan vi förändra vår karma?

Låt oss anta att du på en trevlig tillställning möter en person du inte tycker om. Kanske tänker du på dennes dåliga uppförande, hans eller hennes tillkortakommanden, hur mycket denne pratar, vilka dåliga sidor personen har, att personen har klätt sig fel eller skrattar för högt. Kanske tänker du att personen verkar ointelligent

eller andligen outvecklad. Du börjar påpeka dennes fel och brister för den personen. "Man kanske skulle låta någon annan få prata nu". Eller kanske börjar du skratta åt personens konstiga beteende, och försöker handgripligen visa hur du anser att denne borde uppföra sig eller hur saker borde göras. Av ren välvilja förstås, för du är övertygad om att om denne bara visste att det är fel det hon/han gör så skulle personen inte göra så. Och verkar hon/han inte lite socialt handikappad? Kanske pratar du om detta med en person du har förtroende för. "Ja, jag skulle önska att den personen såg hur illa han/hon beter sig". Eller så kanske du endast tänker att: "jag är ju betydligt mer utvecklad och därför kan jag tolerera det här beteendet".

I allt detta har du då gått från tanke till ord till handling - och du har skapat dig din personliga karmaenergi som kommer tillbaka vid något tillfälle för att hjälpa dig förstå andra och dig själv: förstå andra människor och acceptera dem för vad de är, inte tolerera dem. Lär dig förstå den skillnaden.

Om du vill förändra din karmiska energi ska du alltid börja med dig själv. Bli medveten om dina tankar, ord och handlingar. Reflektera över vad du reagerar på. Varför du reagerar. På vilket sätt du reagerar. Se människan framför dig som en lärare, som det Kosmiska har sänt till dig för att hjälpa dig att lära känna dig själv. Skyll aldrig på någon annan. "Om bara inte han gjorde så..." "Om bara hon kunde lära sig att..."

Du är ansvarig för ditt liv - dina tankar, ord och handlingar. Tillåt andra att ta ansvar för sina liv.

Läs även Bengt Ellertsens tankar om detta ämne på: Esoterisk kunskap


soror Claire B