20 Mar 2018

Symboler

Et av menneskets fremste egenskaper er vår evne til nysgjerrighet.  Vi har alltid stilt spørsmål ved alt, kanskje ikke minst vår plass her på jorden.  Vi har fundert og reflektert over de store spørsmål, ikke for å finne et fasit svar, men kanskje mer for å videreutvikle vår innsikt og forståelse.  Opp gjennom tidene har vi bygget opp ulike kulturer, tradisjoner og samfunn, og som en del av dette har vi utviklet et omfattende vokabular av symboler.  Det er gjennom dette arbeidet bygget opp en forståelse rundt dem, hva de skal symbolisere.  Alle disse symbolene vil ha sitt eksoteriske og sitt esoteriske uttrykk, som snakker til våre sanser og til vår sjel. 

For å kunne forstå symbolene rett, må man ha en kjennskap til den kulturen eller tradisjonen de brukes i, dvs den sammenhengen de opptrer i.  Konteksten vil påvirke symbolets karakter og innhold. 

Symbolene opererer over flere nivåer, noen er arketypiske, mens andre igjen kan være av en mer profan karakter.  Alle disse symbolene vi omgir oss med har en dypere og skjult mening, som kommuniserer med de dypere lag av vår egen underbevissthet.  Slik sett kan man si at symboler utgjør en form for sinnsbilder, at de omhandler abstrakte ideer og begreper og fremstiller dette i et billedspråk.

Gjennom våre monongrafier i Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C. møter vi mange ulike former for symboler.  Dette er symboler som knyttes opp til de emner Ordenen belyser.  Symbolene presenteres i nye og spennende innfallsvinkler, noe som gir rom for videre refleksjoner og dybde arbeide. 

Vi møter disse symbolene i forhold til Ordenens tre søyler, Kabbalaha, Hermetisme og Gnosis, samt i det alkymiske arbeidet og tarotkortene.  Man vil også møte mange symboler beskrevet eller gjemt i ulike allegoriske tekster, som knyttes opp til Ordenen.  Dette er med på å berike de studier jeg selv foretar i mitt eget arbeide. 

Det som er interessant i dette arbeidet er når man er bevisstgjort på et symbol og deler av dets karakter og bakenforliggende dybde, så legger en plutselig merke til hvordan dette symbolet dukker opp i andre sammenhenger.  Dette gir rom for videre tolkninger, hvorfor det dukker opp slik det gjør og hvilken mening det da kan ha. 

All den informasjon man måtte motta fra et symbol vil være individuell, da symbolene vil uttrykke seg ulikt fra person til person.  Vi ser gjennom våre egne briller og tolker ut fra vår egen personlige preferanse bakgrunn.  Det er det så gjøre det så spennende når man begynner å samtale med andre i Ordenen om et symbols karakter, for da vil man kanskje oppdage mange andre aspekter ved symbolet, som vil kunne tilføre ens egen oppfatning ny kunnskap. 

Symbolene er viktige i det gradssystemet man finne i Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C., samt i de innvielser man foretar i Ordenen.  Her har både synlige og skjulte symboler en helt spesiell mening.  Hver grad og hver innvielse byr på eksoteriske og esoteriske opplevelser, det er som å gå på en oppdagelsesferd, som er høyst personlig. 

Tempelet inneholder også mange ulike symboler og symbolikk, tinge man legger merke til etter hvert.  Man oppdager stadig noe nytt, som setter i gang nye refleksjoner og prosesser i en selv.  Dette får man en innsikt i ved bla å delta på Ordenens Tempel bygger seminar.

Det å ta seg tid til å studere symbolene og deres dypere mening er viktig for mennesket.  Symbolene snakker til noe dypere i oss.  Det blir som en nøkkel til indre rom, til indre opplevelser. 

Viktige verktøy i arbeidet med symbolene er: meditasjon, kontemplasjon og refleksjon.  Disse teknikker lærer man å bruke gjennom våre studier i Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C.