23 Oct 2017

​Kabbalah – verktøyet for en bedre hverdag

Kjære leser, noen av dere har kanskje hørt og lest litt om Kabbalah eller kanskje fått med dere nyhetsflash hvor vi hører om kjendiser på weekend kurs i Kabbalah. Min erfaring er at det hjelper ikke å pugge eller lese seg opp på kort tid i Kabbalahen. Den må erfares, oppleves og leves. Kabbalah er det hebraiske ordet for å ta imot og dette kan vi gjøre gjennom meditasjon, visualisering, kontemplasjon, affirmasjon og bønn. F.eks. visualisering på tiltagende måne kombinert med tilhørende vokalintonering har styrket min intuisjon. Jeg hører til de som mener at det er bedre å trene opp intuisjon enn klarsyn. For øvrig et potent tema drøftet av store kabbalister opp gjennom alle tider.

Hva er Kabbalah?

Du lurer kanskje på hva Kabbalah egentlig er? Til dette er å si at mange mestere og rabbier beskriver Kabbalah som verktøy for selvutvikling og åndelig utvikling. I dag omtales Kabbalah som en vestlig mystisk tradisjon med forgreninger til jødedommen, kristendommen og islam, men er i seg selv ingen religion. La oss imidlertid se bort fra dette og alle detaljene for et øyeblikk. Da kan vi si at Kabbalah på den ene siden gir en sann syntese av universet gjennom å gi oss noen enkle men ekstremt effektive verktøy for å låse opp mysteriene knyttet til skapelsen. På den andre siden tilbyr Kabbalah deg kanalen for å holde kontakt og komme nærmere Gud, kanskje ikke direkte, men gjennom helgener, mestere, engler og erkeengler. En nysgjerrig og søkende som ønsker å tilegne seg og leve med Kabbalah, bør starte sine studier med en leseveiledning. Dette pga. at det finnes mange retninger innen Kabbalah som både gjenspeiles i litteraturen, i studiegrupper og på nettet. En leseveiledning vil bidra til beviste retningsvalg og gi for deg et godt startpunkt. Leseveiledning for Kabbalah kan du søke ved Den Skandinaviske Storlosjen for Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. som evt. kan vise deg vider til en av våre lokale enheter i Skandinavia.

Verktøykassen

Jeg nevnte verktøykassen i Kabbalah. Det viktigste verktøyet er plansjen Livets Tre. Jeg kaller det en plansje for da er det lettere å forholde seg til innholdet. På Livets Tre finnes det hverken opp eller ned, fram eller bak. Retninger er kun noe vi mennesker trenger for å forholde oss til ting i materien, dvs. det materielle. Plansjen gir oss innsikt i skapelsens ti faser, hva som skjer underveis og hvilke aspekter av Gud vi møter i fasene. Fasene i skapelsen kalles sefiroter. Skapelse skjedde i går, i dag og vil skjer i morgen, hver time- hver sekund. Plansjen skjenker deg m.a.o. sjenerøst kunnskap om den veritabel syntese over universet og skapelsesprosessen, men også veikartet for hvordan vi kan etablere likevekt og harmoni i våre liv og heve oss over vår egoisme til det astrale og der virkelig se skjønnheten i skaperverket.

Livets Tre, ti sefiroter, tjueto stier og tre søyler

Ditt kosmiske veikart

Det andre verktøyet i verktøykassen er Jacobs Stige. Denne stigen er ikke som andre stiger, men et kosmisk kart som viser hvordan Gud designet og skapte universet med dets usynlige lover, prinsipper og dualiteter. Det kosmiske kartet viser oss relasjonene mellom det Kabbalah beskriver som fire verdener og våre nivåer av eksistens. Se på de fire verdener som bevisthetsplan; det arketypiske, kreative, formgivende og materielle. Når du kikker nærmere på kartet vil du også se at hver verden inneholder sitt eget Livets Tre. Jacobs Stige viser deg at de fire verdene overlapper hverandre og korresponderer i et en til en forhold med vår kropp, psyke, åndelighet og båndet til Gud. Det kosmiske kartet i Jacobs Stige tar oss m.a.o. ikke bare fra den første gnisten i skapelsen gjennom de fire verdener ned til vår eksistens, men er også vårt verktøy for oppstigning fra materien og vår åndelig utvikling. I Jacobs Stige klatrer vi både opp og ned og underveis vil vi møte både engler og erkeengler.

På lag med engleorden

La oss vende tilbake til eksemplet med visualisering på tiltagende måne. Her knyttet vi bånd mellom vår kropp og månen som korresponderer med Sefirah Yesod (på folkemunne blir det jo sagt at ny månen trekk kraftig på oss). Som mystiker og innviet i nøklene i Kabbalah kan du ta dette et skritt videre gjennom at du i bønn henvende deg til engleorden i Yesod som kalles Kerubim og ber om at disse englene leder ditt intellekt trykt til Gabriel som er erkeengelen i Yesod. Yesod er for øvrig nest siste fase i skapelsesprosessen før denne munner ut og manifesterer seg i vår materielle verden i Kabbalah kalt Malkhut.

Egen analyse på Livets Tre

Jeg nevne at Livets Tre kan benyttes som verktøy for å diagnostisere i hvilken grad vi har etablert likevekt og harmoni i våre liv. For å illustrere dette skal vi se på en øving som viser hvordan vi kan bruke Livets Tre til å «ta temperaturen på oss selv». Øvingen går ut på å tegne vårt eget Livets Tre over en periode. Forsøk deretter å sammenfatte tegningene. Resultatet kan fortelle deg om du er i balanse eller om du har et indre stress. Betydelige større eller mindre sefiroter, kan peke ut sterke og svake sider. Hvis du etter noen slike serier tegner den samme ubalansen i Livet Tre gang på gang, kan dette tyde på f.eks. indre stress. Ta deg da tid til å tegne treet nøye, i balanse og i de rette proporsjoner. Dette gir også deg balanse, indre fred og harmoni i livet.

Roten til konflikter og spenninger

Seks av de ti sefirotene på Livets Tre opptrer parvis, dvs. de viser dualitet og motsetning. Du har kanskje hørt at noen sider de er «typisk Chesed». Mens en annen kan si «typisk Gevurah». Det de egentlig sier er at den første i sitt indre egentlig er opptatt av rettferdighet, barmhjertighet og utvise nåde, mens den andre helst viser strenghet for å demonstrere kraft. Her ligger også arenaen til konflikter enten mellom enkelt mennesker eller at du i ditt indre rives mellom to ytterpunkter. I mennesket tenderer bl.a. Chesed profilen i retning av å være positiv og genuint opptatt av ideenes realiserbart het og entusiasme, mens Gevurah profilen oser av skepsis, graver og borrer ned i de minste detaljer. Hvis vi knytter dette til roller i næringslivet ser vi både mulighetsrom for suksess og arenaer for konflikter, støy og gnisninger. Kabbalah har nøkkelen til at vi kan forstå viktigheten av at vi beveger oss langs likevektens søyle, dvs. kunne balansere ytterpunktene og skape indre og ytre harmoni det være seg som enkelt menneske eller som gruppe.

Å skimte solen

Vi har tidligere nevnt Sefirah Yesod og når vi ønsker å heve oss fra hverdagen i materien (Malkhut) mot det åndelige, er det allerede i Yesod vi møter det astrale på vei mot vår Kristus bevissthet i Sefirah Tifaret sentralt plassert på Likevektens søyle i Livets Tre. Flere Kabbalah mestere og rabbier beskriver Yesod som «det fra bunnen i en sjø å se solen gjennom grumsete vann». Det grumsete vannet er Yesod’s lavere plan og solen som skimtes er Tifaret høyt hevet over den grumsete vannflaten. Kabbalah ønsker å skjenke oss nøkkelen til oppstigningen fra Malkhut til Yeshod høyere plan kalt porten til det Himmelske. Nøkkelen vil vi finne når vi har overvunnet vårt ego og opparbeidet selvinnsikt og egenmestring. Følgende visualiseringsøvelse skal hjelpe deg i dette; «Se for deg at du har klatret opp tusenvis av metere der du kan gripe Livets Kraft og dens opprinnelige rene innhold. Se at denne skyller over deg som et himmelsk regn og trenger dypt inn i cellene i kroppen. Hold fast ved dette bildet inntil du føler deg lettere og er mer i stand til å puste dypere og med mer klarsyn».

Meditasjon på Yod, He og Vau

Mange store kabbalister har gitt oss teknikker som skal gi oss styrke gjennom meditasjon på Guds navn. Autentisk Kabbalah lærer oss om gematria som er Kabbalahens numerologi og Guds 72 navn dannet gjennom kombinasjoner av de 22 tegnene i det hebraiske alfabetet. I en kommentar fra en ikke navngitt kilde til Zohar fra 16 hundre tallet, kan vi lese (fritt gjengitt); «Guds navn består av bokstavene Yod, He og Vau. Hold He som betyr vindu foran øynene dine og studer He. Tegnet He er komponert av Dalet og Yod. Dalet er døren og Yod er nøkkelen til døren. Dalet er formet med å legge Vau over annen Vau. Yod åpner de 2 Vauer. Mediter over at hver av tegnene Yod, He og Vau) i Guds navn (YHVH) er en dør som åpner til den neste. He er livmoren som Yod befrukter for å skape verden.»

Bønn

Er du en sliten og trett lysarbeider? Mange er det og mange vet ikke engang at de er lysarbeidere. La oss derfor påkalle Horus, alle lysarbeideres mentor. Gjennom årtuseners kunnskap har Kabbalah pekt på denne veien. Gjennom å påkalle mestre og be om erkeengelen Sandalfons hjelp til å forene oss med hierarkiet Ischim kanalisertes Guddommelig energi fra Keters erkeengel Metatron til Horus som er Metatrons lavere aksept i Malkhut. På en av våre Kabbalah kvelder i Oslo Kapittel av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. benyttet vi en liten bønn som skulle hjelpe oss som lysarbeidere og som kanskje også du kan bruke når du føler deg sliten eller trett. Bønnen er som følger; «Vår hjertes Gud vår forståelses Gud. Vær med oss i dag gjennom Horus, vår alles lysarbeider. Gi oss inspirasjon til å se hvordan tidløs visdom i Kabbalah kan hjelpe oss i hverdagen og løfte oss til en høyere bevissthet. Der ber vi deg Sandalfon om å inspirere oss til å bli forent med og oppleve Ischim setet for alle profeter, helgener, martyrer og mestre som gjennom tidene har ledet menneskene på lysets vei. La oss gjennom Horus motta og oppleve den Gudommelige energien fra erkeengelen Metatron. Så er det.»

Bygg Livets Tre med din egen kropp

Vi skal avslutningsvis se på en øvelse som kombinerer det mentale med visualisering og orale uttrykk. Øvelsen kan du f.eks. bruke for å roe ned sinnet og kroppen etter en travel hverdag eller når du ønsker å gå til ro. Finn en stille plass hvor du kan være for deg selv; Mens du står med føttenes samlet og forsøker å berøre skotuppene dine sier du «Malkhut, kongeriket – kroppen». Legg hendene på nedre del av magen mens du står oppreist og si «Yesod, min grunnvold og mitt ego». Skap ubalanse ved å lene deg på venstre fot mens du sier «Hod, veien til min glans». Skap deretter ubalanse ved å lene deg på høyre fot mens du sier «Netzach, Livet og seieren». Mens du står oppreist og i balanse plasserer du hendene på Solar Plexus og sier «Tifaret, skjønnhet og sannhet». Stå deretter oppreist og rett ut venstre arm i skulder høyde med håndflaten ned og si «Gevurah, disiplin, dømmekraft og rettferdighet». På samme måte, stå oppreist men denne gangen rett ut høyre arm i skulder høyde med håndflaten ned og si «Chesed, kjærlig, vennlighet og barmhjertighet». Stå oppreist, se opp og rett begge håndflater oppover mens du sier «Da’at, kunnskap – Gnosis». Mens du står oppreist løfter du venstre arm diagonalt opp mot venstre mens du sier «Binah, forståelse og grensesettende». Mens du står oppreist løfter du nå høyre arm diagonalt opp mot høyre mens du sier «Chokmah, visdom og inspirasjon». Stå tilslutt oppreist med hendene i bønneposisjon over hodet mens du sier «Keter, kronen og mitt høyere selv». Visualiser avslutningsvis at du på innpust trekker ned ren hvit energi fra ditt psykiske senter over issen til ditt solsenter i Tifaret og på utpust lar energien fylle hele deg. Gjenta to ganger.

Studiemateriell og litteratur

I studieheftene vi har i Rosenkors-Ordene A.M. O.R.C. vil medlemmer møte både informasjon og øvinger i Kabbalah som er en av de tre grunnpilarene vår Rosenkorstradisjon. Kabbalah er også et frekventert tema på våre medlemsmøter og sammenkomster. I vår webshop Espace Förlag vil du også finne interessant litteratur om Kabbalah med eksempler og øvelser på hvordan Kabbalah kan brukes for å skape balanse, indre fred og harmoni i livet. Vi har i denne artikkelen bare i liten grad berørt det strukturelle og semantikken inne Kabbalah. Disse emner kan du lese mer om på våre hjemmesider bl.a. på http://www.amorc.no/arkiv/kabbala.h... og http://www.amorc.no/rosenkreuzernes... Tilslutt et visdomsord til kontemplasjon fra Aristoteles (fritt gjengitt) «Å kjennes seg selv er begynnelsen til all visdom».

Frater Inge