29 Mar 2019

Om Renhet

Ibland läser man i esoteriska böcker att man bör ”rena sig själv”. Men vad innebär detta egentligen? Man kan självfallet tolka det på många olika sätt, och det görs också inom olika religioner och filosofier. Då förknippar man ofta reningen med att en troende har begått en eller annan ”synd”. 

För Rosenkorsare finns det dock inte någon ”synd” i den meningen som religionerna ger detta ord - det handlar istället om att vi begår fel eller misstag, ibland mycket allvarliga sådana, eftersom vi använder vår fria vilja på ett skadligt eller felaktigt sätt. För att "rena oss" gäller det att bli medveten om våra felaktiga handlingar och ersätta dessa med dess positiva motpart. För en Rosenkorsare handlar rening då om evolution, närmare bestämt om medvetandets evolution.Förutsättningen för denna medvetandets evolution är, enligt Rosenkors-traditionen, själens existens, som i sig är en del av det som benämns den universella själen. Eftersom vår själ har emanerat från den gudomliga världssjälen, har den i sig potentialen att vara en perfekt kopia av detta gudomliga, men det räcker med att se sig omkring för att se att människors beteenden långt ifrån är perfekta. Denna imperfektion skulle kunna förklaras med att vi helt enkelt inte är medvetna om vår potential och därför inte lever upp till det genom våra tankar, ord och handlingar. Vår tillvaro på jorden har som mål och syfte att dels göra oss medvetna om att vi inte enbart är av en djurisk natur, utan att vi även har något mer inom oss, som är oändligt och gudomligt och dels får oss att utveckla och fullända denna gudomliga del av oss som vilar i latent tillstånd inom varje levande väsen.

Det är detta som benämns medvetandets evolution, det vill säga den gradvisa förändring som kan ske genom att vi arbetar med oss själva för att komma till insikt om vilka vi verkligen är. Vi gör detta genom att bli medvetna om våra tankar, ord och handlingar, och genom att få dessa att harmoniera med det som benämns de Kosmiska lagarna – som verkar på det fysiska, mentala och andliga planet. Det enda sättet att utveckla oss själva är i kontakten med andra människor – våra medmänniskor är som speglar, som vi kan se vårt eget jag i.

När vi betraktar andra med kritiska ögon, är det dock lätt att vi endast ser det negativa hos dem. Och även om vi kan visst utvecklas genom att spegla våra negativa sidor i andra – är det kanske mer konstruktivt att leta efter det goda hos andra människor. Vi har alla fel och brister, men vi har också alla goda sidor och tillgångar eller talanger. Genom att se de dygder som andra har utvecklat, kan vi se det goda i andra och kanske också lära oss av dem så att vi själva kan utveckla dessa dygder som vi beundrar hos dem. För dessa dygder finns i oss alla – de bara väntar på att bli upptäckta.

Den rening som vi eftersträvar, äger då rum nästan automatiskt. Istället för att fokusera på det negativa, eller dåliga, använder vi vår fria vilja till att fokusera på det som är bra och positivt. Positiva tankar leder till positiva ord, som i sin tur gör oss välvilligt inställda till andra och får oss att vilja utföra goda handlingar. På så vis förbättrar vi inte bara oss själva, utan även världen om kring oss.

Med önskan om att vi alla ska rena oss på alla plan av vår varelse,
Låt det bli så!

Soror Claire B