17 Apr 2019

Englekorene, Guds 6 konsulentavdelinger

Gud har tildelt hver av de 72 englene i englenes hærskare spesifikke oppgaver for å hjelpe menneskene.   Gjennom kjennskap til hvilket område englene vokter, kan du gjennom bønn, visualisering og meditasjon søke kontakt med det Guddommelige.    

I Zohar leser vi at Gud skapte de gode engler ut av det Guddommelige lys på den første dag, mens mindre velgjørende englene ble skapt ut av ild under skapelsens andre dag. Innen Kabbalah er englene ordnet i hierarki hvor erkeenglene hører til i Briah, mens englekorene er hjemmehørende i Yetzirah. I følge muntlige overleveringer av Kabbalah er englene tjenerne til erkeenglene som på sin siden er Guds tjenere. Kabbalah navngir 4 erkeengler, Mikael – hærføreren, Gabriel -  budbringeren, Rafael – helbrederen og Uriel – den frelsende. 

Våre mange religioner og kulturer med åndelig innretning gir englene forskjellige roller og oppgaver i kommunikasjonen mellom Gud og mennesket.  Felles for de fleste er at engler ikke skal tilbes, men kun opptre som kanal når vi retter oss mot Gud gjennom bønn, visualisering og meditasjon.

I Bibelen finner vi at uttrykket erkeengel, som noe misvisende betyr «den øverste engel», kun forekommer i Det Nye testamentet og der bare 2 ganger. Noen kristne trossamfunn angir 3 erkeengler, Mikael, Gabriel og Rafael og innen protestantismen finner vi trosretninger som kun anerkjenner Mikael som erkeengel.

Tobits bok i Det Gamle Testamentes apokryfe bøker omtaler 7 erkeengler som trer frem for Herren for å tjene han. Innen jødedommen finner vi også 7 erkeengler. I tillegg til erkeenglene Mikael, Gabriel, Rafael og Uriel navngis erkeenglene Sariel, Raguel og Remiel.  Noen mener at denne inndelingen nok er inspirert av Enok’s bok selv om denne også omtaler erkeengelen Jerahmeel hvis rolle var å guide de rettferdige sjeler på deres etterlivsreise fra inkarnasjon til sjelens øvre bolig i Neshamah. 

I Kabbalah hører vi også om erkeengelen Metatron som er lederen for aller erkeenglene.  Denne legenden lever i et mystisk slør og forteller at Metatron var inkarnert som profeten Enok. Enok forsvant fra jorden uten å dø.

Både fritenkere og trossamfunn har opp gjennom tidene systematisert og beskrevet englene og vi skal se på Pseudo-Dionysius Areopagitten 3x3 klassifisering som kanskje er den mest brukte. Denne kristne tekstsamlingen grupperer englene i 3 ordener hvor vi ser at det er engler som har høyere rang enn erkeenglene. Ordet engel er for øvrig hentet fra det greske angelos som betyr budbærer.

Serafener, Kjeruber og Troner tilhører 1. orden og er de engler som står nærmest Gud. Fortellinger om denne 1.  orden møter vi flere steder i Bibelen. Bl.a. i Gamle Testamentets fortelling om Elia som for opp til himmelen i en ildvogn og i Johannes åpenbaringens fortelling om Guds Trone og Lammet. Likhetene mellom disse fortellingene fra helt forskjellige tidsepoker er slående.

2. engleorden består av Makter, Krefter og Herrevelder. Kabbalah tillegger Maktene administrative oppgaver og blir i noen sammenhenger også kalt «De Skinnende». Vi kan se på Krefter som Himmelrikes meteorologer siden de har overoppsyn med bl.a. snø, regn og vind. Mens englene som tilhører Herreveldet er Himmerikes grensekontroll og elitesoldater siden de er tildelt oppgavene med å holde orden på grensen mellom Himmelen og Jorden.  

Den 3. engleorden i Pseudo-Dionysius Areopagittens klassifiseringen omtaler Prinsipaler, Erkeengler og Engler. Prinsipalene vokter den dødelige verden, men opptrer også som veiledere og beskyttere. Erkeenglene er, slik vi tidligere har beskrevet, både tjenerne som kanaliserer Guds vilje til jorden, men er samtidig de som gir oss tilgang til de energier som fyller Guddommen. Erkeenglene gir oss m.a.o. arenaen for å foreta våre frie personlige valg i det mulighetsrommet hvor vi eksisterer som mennesker. Nærmest materien i den 3. engleorden finner vi englenes hærskarer. Innen vestlig skulptur- og malerkunst ofte fremstilt som barneskikkelser, f.eks. Wilton Diptych, den bærbare altertavlen «Jomfru og barn», malt til kong Richard den 2.

Kabbalah knyttes englenes hærskarer til de 6 midtre Sephirotene på Lives Tre.  Dvs. til Chesed, Gevurah og Tifaret  i Skapelsens verden og videre til Netzach, Hod og Yesod i Formenes Verden.  Denne gruppen med 6 sefirotene utgjør tilsammen det som kalles Det Lille Livets Tree og til hver er det tilordnet 12 engler. Disse 72 englene har alle fått navn utfra 6 permutasjon over de 4 tegnene i Det hellige Navn ה ו ה י   [Yod He Vau He].

På nettet finner du oversikter over hvilke oppgaver hver av de 72 englene skal hjelpe oss med. F.eks. hvis vi trenger hjelp til å slippe unna frykt gjennom å motta Guddommelig støtte og trygghet kan vi retter oss mot den 5.  av de 72 engelen. Dette er engelen Mahasiah som er en av de 12 englene på sefirah Chesed som vi assosierer med nåde men også med å utvise empati og omsorg for andre.  Mahasiahs primære oppgave er å gjenopprette den guddommelige orden. Visualiser, mediter og rett din bønn til Mahasiah.  Mahasiah tilhører Serafenene i 1. engleorden, m.a.o. tilhører de engler som står nærmest Gud.

Vår tids Kabbalah inneholder også en bro til Pseudo-Dionysius Areopagittens 3x3 klassifisering gjennom å knytte denne til de 9 øvre sefiroter på Livets Tre. Dvs. Malkhut mangler korrespondanse til Pseudo-Dionysius Areopagitten klassifiseringen. Men i Kabbalah korresponderer Malkhut med Ishim som er brorskapet til profeter, mestere og helgener. Kabbalahs egen ontologi tilordner en erkeengel og et englekor til hver av de 10 sefirotene. F.eks. sefirah Chesed som vi påkaller gjennom gudenavnet El - den øverste Gud, styres av erkeengel Tzadkiel - Guds rettferdighet. Englene som tjener Tzadkiel er Maktene (også kalt «De Skinnende») som tilhører 2. engleorden.  Den åndelige opplevelsen knyttet til Chesed er «Kjærlighetens visjon» som jo matcher godt med Mahasiah primær oppgave som var å «gjenopprette den guddommelige orden» bygget på pilarene Lys, Liv og Kjærlighet.

Ønsker du å lese mer om engler og englekorene? I våre selvstudiehefter som vi kaller monografier vil du finne spennende stoff om Kabbalah og englenes roller i grensesnittet mellom menneskene og det Guddommelige. Besøk også våre hjemmesider og fyldige arkiver på  www.amorc.se/arkiv.htm, www.amorc.no/arkiv.htm eller www.amorc.dk/arkiv.htm for å lese mer om Kabbalah og vår innholdsrike tradisjon.

Broder Inge