21 Aug 2019

Kristen Cabala

Kristne kabbalister bruker ofte betegnelsen Cabala og tolket den kabbalistiske doktrinen i et kristent perspektiv. Dette gjør de ved å knytte Jesus Kristus, hans forsoning og hans oppstandelse til sefiroter på Livets Tre. De tre øvre sefirotene tilordnes Den Hellige Treenighet og de 7 lave sefiroter til det astrale og materien. I forhold til autentisk Kabbalah betyr dette at de 3 første emaneringer fra Alter, Keter (Ånd), Chokhmah (Faderen) og Binah (Moderen -Maria), tilordnes et Gudommelig nivå, Atzilut -«nær det uendelige lyset». Ulik den katolske kirke har den ortodokse kirke aldri akseptert at Maria har sete på det Gudommelig nivå. Den katolske kirke betraktet Cabala som et instrument for å konvertere jøder til kristendommen. Kristen Cabala beskrives ofte som et renessanse fenomen med sterke bidrag bl.a. fra Sir Francis Bacon.

Ordet Kabbalah betyr tradisjon og skrives på hebraisk KBL (Kaf, Bet, Lamed) eller QBL (Qof, Bet, Lamed). I litteratur som benytter det latinske tegnsettet finner du betegnelser som Kabbalah, Cabala og Kabala. Slik vi nevnte innledningsvis skrev tidlige kristne kabbalister Cabala. Noen mener at dette ble valgt for å differensiere den kristne Cabala fra den jødiske tradisjonen.

Kristen Kabbalah oppsto ikke i et vakuum, men bygget opprinnelig på de mystiske jødiske tradisjonene Merkaba og Hechaloth slik disse gjennom generasjoner hadde lagt rammene for den autentiske Kabbalah. Dette kan vi følge opp gjennom senmiddelalderen til de jødiske enklavene i Syd Frankrike og Spania hvor vi frem mot renessansen ser 2 nye retninger av Kabbalah vokse frem – den praktiske (magiske) og den teoretiske (mystiske). Mye av videreutviklingen og nedskrivningen i denne perioden og ikke minst at man tok Kabbalah ut av lukkede miljøer må krediteres Moses Cordovero og Isaac Luria. Det var i disse miljøene vi finner spirene til det som ble den kristne Cabala.

På denne tiden skjer det imidlertid dramatiske skifter i maktforholdet mellom muslimer, kristne og jøder i disse områdene. Muslimene jages ut og jødene får valget mellom å forlate Spania nakne, dvs. avkledd for eiendom og andre verdier eller konvertere til kristendommen. Mange reiste, men noen av de som valgte å bli fortsatte å studerte jødiske skrifter i hemmelighet etter å ha konvertert til kristendommen. Overfor kronen og kirken hevdet de at de jødiske skriftene hadde felles opphav med de kristne doktriner og at de derfor kunne fortsette å utøve sin jødiske Kabbalah.

Kristne kabbalister i Spania, Syd Frankrike og etter hvert også i Italia fikk øynene opp for at det fantes skjulte kristne verdier inne i de jødiske doktrinene og særlig i de kabbalistiske tekstene. Dette førte til at det ble visket inn i ører i Vatikanet at Cabala kunne være et viktig verktøyet for å påvirke jøder til å konverterte til kristendommen. M.a.o. sentrale kristne kabbalister tett på den Katolske Kirke så for seg at Cabala kunne forvandles til "et dogmatisk våpen» som kunne brukes for å overtale jøder til å konvertere. Pave Sixtus så nettopp potensialet og verdiene som lå i Cabala for å påvirke en slik prosess. Noe som bl.a. fremkom gjennom at han ga jøder posisjoner høyt oppe i det katolske hierarkiet og at han beordret oversettelse til latin av utvalgte kabbalistiske verker. Flere av de jødiske oversetterne hadde betydelig påvirkning på paven. Blant disse finner vi den konverterte sicilianeren Flavius Mithridates som overbeviste paven om at den kristen Cabala kunne bevise de kristne doktriner.

Vi vet i dag at både teologer og skriftlærde allerede tilbake på 1500 tallet hadde viste interesse for Zohar. Dette førte dessverre til at enkelte betraktet Kabbalah som en trussel og undergravende for kristendommen, mens andre så klare paralleller mellom prinsippene i Kabbalah og i kristendommen. Blant de første kristne som studerte Zohar finner vi italieneren Giovanni Pico Della Mirandola. Pico var både filosof, nyplatonisk, humanist og la sitt livsverk ned i spenningsfeltet mellom filosofi og teologi. I Roma hadde han studert Kabbalah sammen med spanske jøder. Pico meislet etter hvert ut egne teser om at sefirotene var Guds instrument for å kommunisere med menneskene. Videre at dette var sammenfallende med beskrivelsen av menneskenes forhold til Treenigheten som jo er den sentra dogmen i nesten alle kristne trossamfunn. Pico hadde stor påvirkningskraft på den kristne Cabala. Dette fremkommer bl.a. gjennom hans betraktninger knyttet til Sepher ha-Bahir, Lysets Bok. Pico mente dette verket var svært viktig siden det forklarte sammenhengen mellom den jødiske tradisjonen og ny platonisme og gnosismen. Det er i Lysets Bok vi finner igjen tekster fra autentisk Kabbalah som beskrivelser vår reinkarnasjon og som vi kjenner igjen i vår Rosenkorstradisjon.

Picos teser om de tette båndene mellom sefirotene og Treenigheten påvirket mange sentrale kristne kabbalister, bl.a. den tyske humanisten og filologen Johannes Reuchlin. Vi vet at Reuchlin engasjerte seg sterkt mot dominikanerordens jødehets som ga uttrykk for at alle jødiske skrifter måtte brennes. Reuchlin bidro også aktivt til gjennomføringen av reformasjonen i Tyskland og utviklet tesen om at når vi forstår at Gud manifester seg gjennom sine 10 kvaliteter, kan dette lede oss via Kristus (Tifaret) til Gud Den Allmektige (El Shaddai). Mennesket Jesus ble omtalt som den aller største blant kabbalistene.

Johannes Reuchlin påvirket mange Kabbalah skoler og deres læremestre, bl.a. den franske orientalisten og matematikeren Guillaume Postel. Postel hadde på 1500 tallet stor betydning for utbredelsen av kabbalistisk litterat gjennom oversettelsene av Zohar og Sefer Yetzirah til latin. Men det var først mot slutten av1600 tallet at vi fikk de første bøker om Kabbalah som var skrevet for lesere som ikke hadde sine røtter i den jødisk tradisjonen. For i 1684 kom Kabbala Denudata. I dette verket skriver Christian Knorr von Rosenroth at Adam Kadmon, Kabbalaens arketype, tilsvarte Jesus i kristendommen og at de 3 første sefiroter i skapelsesprosessen tilsvarer Treenigheten.

Giovanni Pico, Johannes Reuchlin, Knorr Von Rosenroth og den eksentriske John Dee må alle betraktes som pionerer innen den kristne Cabala. Men vi vet også at omtrent på samme tid som Christian Knorr von Rosenroth ga ut Kabbala Denudata, delte Francis Bacon sine kunnskaper om Cabala blant vitenskapsmenn og tenkere i Europa. Den store mystikeren, rosenkorseren, kabbalisten og den moderne vitenskapens far Sir Francis Bacon flyttet m.a.o. den kristne Cabala, som han mente hadde røtter tilbake til Enok, inn i vitenskapens verden.

Et spørsmål noen kanskje vil stille er; Hva har skjedd med den kristne Cabala etter renessansen og hvilken retning har den tatt? Det vi vet om dette er at blant kristne kabbalister er det sterke bånd til jødedommen og deres esoteriske tradisjoner. Noen grupperinger av kristne hevder fortsatt at jødedommen er en form for før-kristendom og at den jødiske lære har vært viktig for utviklingen av kristendommen. Noen mener også at kristen Cabala kun er et renessanse fenomen. Det vi i dag vet om dette er at den kristne Cabala har en forholdsvis begrenset utbredelse blant kristne, men vi finner enklaver, apoika og kristne kabbalahskoler på alle kontinenter.

Tre grunner til stagnasjonen av kristen Cabala kan nok være at den gjennom opplysningstiden ble blandet med okkultisme, at kristne kabbalister tiltrakk seg mer av de opprinnelige røttene i Kabbalah og at den opprinnelig Kabbalah er revitalisert, nærmest reformert bl.a. gjennom Toledano tradisjonen. På den andre siden kan vi kanskje si at den kristne Cabala bør krediteres som brobyggeren gjennom opplysningstiden og romantikken tilbake til de opprinnelige kabbalistiske røtter. Nettopp gjennom at den har knyttet det kristne konseptet om Guddommelig handling og forløsningen ved Jesus til Kabbalah beskrivelse av reintegrasjonen slik vi kjenner dette fra Isaacs Luria og vår egen Martinist Tradisjon.

Ønsker du å lese mer om Rosenkors-Ordenen AMORC? I våre selvstudiehefter som vi kaller monografier vil du finne spennende stoff om vår tidløs kunnskap nedarvet fra antikkens gamle mysterieskoler. Besøk også våre hjemmesider og fyldige arkiver på www.amorc.se/arkiv.htm, www.amorc.no/arkiv.htm eller www.amorc.dk/arkiv.htm for å lese mer om Kabbalah og dens tidløse mystikk.

Broder Inge